Λ
Contact Informations
Standing Documents
Complete Catalogues
Technical Committees
Other Standing Bodies for Standardization
ELOTs history of announcements
ELOT private place - password authorization required


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / TRAINING

Ο ΕΛΟΤ παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια, που στόχο έχουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων για έγκυρη, αποτελεσματική και αξιόπιστη επιμόρφωση και κατάρτιση των στελεχών και υπαλλήλων τους σε επίκαιρα θέματα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Για το σκοπό αυτό παρέχονται ανοιχτού τύπου σεμινάρια που διοργανώνονται ανά την Ελλάδα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους αλλά και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια που σχεδιάζονται έτσι ώστε να καλύπτουν της ιδιαίτερες ανάγκες μιας επιχείρησης.

Ακολούθως παρουσιάζεται ο κύκλος των ανοιχτών σεμιναρίων που διοργανώνει ο ΕΛΟΤ για το Α΄ και Β΄Εξαμηνο 2009:

 • Σεμινάριο κατάρτισης Διαχειριστικής επάρκειας Οργανισμών για την υλοποίηση έργων Δημόσιου χαρακτήρα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1429 & ΕΛΟΤ 1431-1/2/3 (3ήμερο)

Αθήνα : 1, 2, 3, Ιουλίος 2009

(Κόστος Συμμετοχής: 600 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ)

 • Σεμινάριο Επιθεωρητών / Συντονιστών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (5ήμερο)

Αθήνα : 14, 15, 16, 17, 18, Σεπτεμβρίου 2009

Θεσσαλονίκη : 23, 24, 25, 26, 27 Νοεμβρίου 2009

(Κόστος Συμμετοχής: 950 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ)

Αθήνα : 1, 2, 3 Ιουνίου 2009

Θεσσαλονίκη : 27, 28, 29 Μαϊου 2009

(Κόστος Συμμετοχής: 600 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ)

 • Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 (3ήμερο)

Αθήνα : 10, 11, 12 Ιουνίου 2009

(Κόστος Συμμετοχής: 600 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ)

 • Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 (3ήμερο)

  Αθήνα : 11, 12, 13 Μαϊου 2009

  (Κόστος Συμμετοχής: 600 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ)

 • Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 (3ήμερο)

  Αθήνα : 10, 11, 12 Ιουνίου 2009

  (Κόστος Συμμετοχής: 600 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ)

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο Δελτίο Συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

κα Ε. Αλεξανδρή τηλ: 210 2120 202 email alex@elot.gr

κος Π. Λουκάς τηλ: 210 2120 205 email ploukas@elot.gr