ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ  ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ»

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΑΕ, με έδρα την Αθήνα, Αχαρνών 313 111 45 Κ. Πατήσια, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και  κριτήριο επιλογής την πλέον  συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δραστηριοτήτων του ΕΛΟΤ».

Η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί διακριτή πράξη που εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου: «Ηλεκτρονική Διαχείριση και εκσυγχρονισμός των δραστηριοτήτων Τυποποίησης Ποιότητας και Πληροφόρησης – Ηλεκτρονική διάθεση διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων» του Μέτρου 3.1: «Δημιουργία Ευνοϊκού Περιβάλλοντος για την Οικονομική Δραστηριότητα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Το έργο  χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνική Συμμετοχή.

 

Προϋπολογισθείσα αξία:      1.063.080,00 € (ένα εκατομμύριο εξήντα τρεις χιλιάδες και ογδόντα ευρώ)  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Χρόνος υλοποίησης έργου: 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Περιγραφή/ αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών του ΕΛΟΤ, τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους συνεργαζόμενους Φορείς, καθώς και την ενημέρωση και εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους ) να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο   την προσφορά τους ως την 19η Δεκεμβρίου  2005,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο πρωτόκολλο του ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, Α΄όροφος.

 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά έγγραφα διατίθεται  στα γραφεία του ΕΛΟΤ, Οικονομική & Εμπορική Δ/νση καθημερινά από 9:00 – 15:00  (κα. Φέρλα, τηλ. 210 2120312), καθώς επίσης και στο Διαδίκτυο στην ηλεκτρονική Δ/νση  http://www.elot.gr/announcement.htm

 

Για τον ΕΛΟΤ

 

 

Βόσσος Ευάγγελος

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ ΑΕ