ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ SECTORIAL COMMITTEES
       
 ΚΩΔ.ΑΡ.                ΤΙΤΛΟΣ TITLE  
       
ΤΕ-Τ1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΔΟΚΙΜΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ MEASUREMENT, TESTING, INSTRUMENTS AND MATERIALS  
       
ΤΕ-Τ2 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    ENVIRONMENT ENGINEERING  AND SAFETY  
       
ΤΕ-Τ3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ENERGY ENGINEERING  
       
ΤΕ-Τ4 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ELECTROTECHNOLOGY  
       
ΤΕ-Τ5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ COMMUNICATION-ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY-ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE  
       
ΤΕ-Τ6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Υ & ΕΛΕΓΧΟΥ CONTROL & INFORMATION TECHNOLOGY  
       
ΤΕ-Τ7 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ MECHANICAL ENGINEERING  
       
ΤΕ-Τ8 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PRODUCTION ENGINEERING  
       
ΤΕ-Τ9 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ TRANSPORTATION ENGINEERING  
       
ΤΕ-Τ10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ CONSTRUCTIONS  
       
ΤΕ-Τ11 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ METALLURGY  
       
ΤΕ-Τ12 ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΞΥΛΟ, ΧΑΡΤΙ, ΙΝΕΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ CHEMICAL TECHNOLOGY, WOOF, PAPER, FIBERS, CLOTHES  
       
ΤΕ-Τ13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONSUMPTION GOODS AND SERVICES  
       
ΤΕ-Τ14 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ HEALTH SCIENCES  
       
ΤΕ-Τ15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ TECHNOLOGY OF GOODSTUF, TOBACCO, AGROTIC AND FISH - FARMING  
       
ΤΕ-Τ16 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ SCIENCE OF MANAGEMENT, HUMAN AND CULTURAL SCIENCES  
       
ΤΕ-Τ17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ/ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ELECTRIC POWER SYSTEMS, TRANSFORMERS, PROJECTS OF SAFETY AND ENVIRONMENT  
     
     
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ SPECIAL COMMITTEES  
 TE-S1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔ. 89/106 COORDINATION COMMITTEE FOR DIR. 89/106  
     
 
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ & ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TECHNICAL COMMITTEES & WORKING GROUPS  
       
 ΚΩΔ.ΑΡ.                ΤΙΤΛΟΣ TITLE  
       
ΤΕ  1 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ PAINTS & VARNISHES  
ΤΕ  1/ΟΕ1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ TERMINOLOGY OF PAINTS  
ΤΕ  1/ΟΕ2 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ WOOD PRESERVATIVES  
       
ΤΕ  2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ENVIRONMENT
ΤΕ  2/ΟΕ1 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ACOUSTICS  
ΤΕ  2/ΟΕ2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ WATER QUALITY  
ΤΕ  2/ΟΕ3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ AIR QUALITY  
ΤΕ  2/ΟΕ4 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΕΡΟΥ  MICROBIOLOGICAL DETERMINATIONS OF WATER                                                                                     
ΤΕ  2/ΟΕ5 ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ SOUND INSULATION  
ΤΕ  2/ΟΕ6 ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ SOUND PROTECTION  
ΤΕ  2/ΟΕ7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ DETERMINATION OF GAS EMISSION  
       
ΤΕ  3 ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ ASBESTOS CEMENT PRODUCTS  
ΤΕ  3/ΟΕ1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ PRODUCTION AND USE OF ASBESTOS CEMENT  
ΤΕ  3/ΟΕ2 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ASBESTOS CEMENT PIPES  
ΤΕ  3/ΟΕ3 ΦΥΛΛΑ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ASBESTOS CEMENT  
       
ΤΕ  4 ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ SPACE HEATING  
ΤΕ 4/ΟΕ1 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ OIL BURNERS  
ΤΕ 4/ΟΕ2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ CALCULATION OF HEATING INSTALLATIONS  
ΤΕ 4/ΟΕ3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ CENTRAL  HEATING INSTALLATIONS     
       
ΤΕ  5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ METAL PIPES AND FITTINGS  
ΤΕ  5/ΟΕ1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ METAL SCAFFOLDS  
     
ΤΕ  6 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ SHIPBUILDING  
ΤΕ  6/ΟΕ1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ SAFETY EQUIPMENT FOR SHIPS  
ΤΕ  6/ΟΕ2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ PLASTIC VESSELS  
ΤΕ 6/ΟΕ3 ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ AIR CRAFT BUILDING  
     
ΤΕ  7 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ FIRE PROTECTION-FIRE FIGHTING  
ΤΕ  7/ΟΕ1 ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS  
ΤΕ  7/ΟΕ2 ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ FIRE TESTS FOR BUILDING MATERIALS ELEMENTS AND CONSTRUCTIONS  
ΤΕ  7/ΟΕ3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ &  ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ                   DETECTION AND FIRE FIGHTING SYSTEMS  
ΤΕ  7/ΟΕ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ FIRE HOSES  
ΤΕ  7/ΟΕ5 ΜΙΚΡΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ       SMALL PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS WITH PROPELLING LIQUID  
                                        
ΤΕ  8 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC PIPES AND FITTINGS  
       
ΤΕ  9 ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ PREFERRED NUMBERS  
       
ΤΕ  10 ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΑΙ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ SIEVES AND SIEVING  
       
ΤΕ  11 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ CONDITIONS OF TESTING  
       
ΤΕ  12 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ SAFETY OF TOYS  
ΤΕ  12/ΟΕ1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΥΣ PLAYGROUND EQUIPMENT  
       
ΤΕ  13 ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ TEXTILE FLOOR COVERING  
ΤΕ  13/ΟΕ1 ΦΛΟΚΑΤΗ FLOKATI  
       
ΤΕ  14 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ PLASTIC MATERIALS  
ΤΕ  14/ΟΕ1 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ PLASTIC BOXES  
ΤΕ  14/ΟΕ2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ TERMINOLOGY OF PLASTICS  
ΤΕ  14/ΟΕ3 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ REINFORCED PLASTICS  
       
ΤΕ  15 ΧΗΜΕΙΑ CHEMISTRY  
ΤΕ  15/ΟΕ1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ MEASUREMENT UNITS OF PHYSICAL CHEMISTRY  
TE 15/OE2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ LABORATORY EQUIPMENT  
ΤΕ 15/ΟΕ 3 ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ SURFASE  
ΤΕ 15/ΟΕ 4 ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ZINC AND ZINC ALLOYS  
                                     
ΤΕ  16 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINIUM AND ALUMINIUM PRODUCTS  
ΤΕ  16/ΟΕ1 ΔΟΚΙΜΕΣ & ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ   TEST AND CONTROL FOR ALUMINIUM PRODUCTS  
ΤΕ  16/ΟΕ2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SPECIFICATION AND USE FOR ALUMINIUM PRODUCTS  
ΤΕ  16/ΟΕ3 ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ALUMINIUM STRUCTURES  
       
ΤΕ  17 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ RUBBER AND RUBBER PRODUCTS  
ΤΕ  17/ΟΕ1 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ RUBBER HOSES AND FITTINGS  
       
ΤΕ 18 ΧΑΡΤΙ-ΧΑΡΤΟΝΙ, ΠΟΛΤΟΙ PAPER-CARTON, PULPS  
       
ΤΕ  19 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ TECHNICAL DRAWINGS  
ΤΕ  19/ΟΕ1 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ SYMBOLISM OF CHEMICAL ACTIONS  
       
ΤΕ  20 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ CONCRETE  
ΤΕ 20/ΟΕ1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ/ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  CONCRETE  AND CONCRETE PRODUCTS/EDITORIAL WORKING GROUP  
       
ΤΕ  21 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ TERMINOLOGY  
       
ΤΕ  22 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ DOCUMENTATION  
       
ΤΕ  23 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ TEXTILES  
ΤΕ  23/ΟΕ1 ΑΝΤΟΧΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ COLOUR FASTNESS  
ΤΕ  23/ΟΕ2 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ EDITORIAL WORKING GROUP  
       
ΤΕ  24 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ APPLICATIONS OF STATISTICAL METHODS  
ΤΕ  24/ΟΕ1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY CONTROL TERMINOLOGY  
       
TE 25 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ELECTRICAL CABLES  
TE 25/OE1 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ EDITORIAL WORKING GROUP  
       
ΤΕ 26 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ACCESSORIES FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS  
TE 26/OE1 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ EDITORIAL WORKING GROUP  
       
TE 27 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ PRIMARY CELLS AND BATTERIES  
TE 27/OE1 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΛΞΗΣ TRACTION BATTERIES  
       
TE 28 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIANCES  
TE 28/OE1 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ EDITORIAL  WORKING GROUP  
TE 28/OE2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ELECTRONICS  
       
ΤΕ 29 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ELECTRICAL LAMPS  
TE 29/OE1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ SAFETY OF LUMINARIES  
       
ΤΕ  30 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ BUILDING CONSTRUCTION  
       
ΤΕ  31 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ THERMAL INSULATION  
       
ΤΕ 32 ΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ BASES FOR DESIGN OF STRUCTURES  
       
ΤΕ  33 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ BUILDING MATERIALS AND ELEMENTS  
ΤΕ 33/ΟΕ1 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ EDITORIAL WORKING GROUP  
       
ΤΕ  34 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ LIFTS  
ΤΕ  34/ΟΕ1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ELECTRIC LIFTS  
ΤΕ  34/ΟΕ2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ HYDRAULIC LIFTS  
       
ΤΕ  35 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SOLAR ENERGY  
       
ΤΕ  36 ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ CHEMICAL TERMINOLOGY  
       
ΤΕ  37 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ROAD VECHICLES  
ΤΕ  37/ΟΕ1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SAFETY OF PASSENGERS VECHICLES  
       
ΤΕ  38 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ  ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ NON-FIELD WELDED PRESSURE VESSELS  
ΤΕ  38/ΟΕ1 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΩΝ WELDED GAS CYLINDERS  
ΤΕ  38/ΟΕ2 ΑΠΛΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ STANDARD PRESSURE VESSELS  
       
ΤΕ  39 ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ NON ELECTRIC HOME APPLIANCES  
       
TE 40 ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ RADIOCOMMUNICATION  
TE 40/OE1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ RADIOCOMMUNICATION APPARATUS  
TE 40/OE2 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ PREPARATION OF DRAFT STANDARDS  
  ΠΡΟΤΥΠΩΝ WORKING GROUP  
       
ΤΕ  41 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ & ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ CERAMIC TILES AND SANITARY APPLIANCES  
ΤΕ  41/ΟΕ1 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ CERAMIC TILES  
ΤΕ  41/ΟΕ2 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ SANITARY APPLIANCES  
ΤΕ 41/ΟΕ3 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ADVANCED TECHNOLOGY CERAMICS  
                                    
ΤΕ  42 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ HEALTH SCIENCES TERMINOLOGY  
       
ΤΕ  43 ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ DOORS AND WINDOWS  
ΤΕ  43/ΟΕ1 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ EDITORIAL WORKING GROUP  
       
TE 44 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΡΗΞΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ELECTRICAL EQUIPMENT FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES  
       
ΤΕ  45 ΓΥΨΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΥΨΟΥ GYPSUM, GYPSUM PLASTERS AND GYPSUM PRODUCTS  
       
ΤΕ 46 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING  
       
ΤΕ 47 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ SPORTS EQUIPMENT  
       
ΤΕ  48 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ INFORMATION PROCESSING SYSTEMS  
ΤΕ 48/ΟΕ1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TERMINOLOGY OF INFORMATION PROCESSING SYSTEMS  
ΤΕ 48/ΟΕ2 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ EDITORIAL WORKING GROUP  
       
ΤΕ  49 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ STEEL FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE  
       
ΤΕ  50 ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SEALING MATERIALS  
       
ΤΕ  51 ΤΣΙΜΕΝΤΟ CEMENT  
       
ΤΕ  52 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ STEAM VESSELS  
       
ΤΕ  53 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ  ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ SAFETY OF GAS MACHINERY FOR MEDICAL USE  
       
ΤΕ  54 ΔΕΡΜΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ LEATHER AND LEATHER PRODUCTS  
       
ΤΕ  55 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY ASSURANCE  
ΤΕ 55/ΟΕ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ QUALITY MANAGEMENT  
ΤΕ 55/ΟΕ 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ STAFF CERTIFICATION  
       
ΤΕ  56 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ACCREDITATION  
TE 56/OE 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ LABORATORY ACCREDITATION  
TE 56/OE 2 ΔΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ACCREDITATION OF CERTIFICATION AND TEST BODIES  
       
ΤΕ  57 ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ IRON AND STEEL  
TE 57/OE 1 ΠΛΑΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΑ FLAT STEEL PRODUCTS  
ΤΕ  57/ΟΕ 2 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ EDITORIAL WORKING GROUP  
       
ΤΕ  58 ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΕΙΣ VIBRATIONS AND SOCKS  
       
ΤΕ  59 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACE  
ΤΕ  59/ΟΕ1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTIVE MEANS FOR INDIVIDUALS  
       
ΤΕ  60 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ SAFETY OF MACHINER  
       
ΤΕ  61 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ DENTISTRY  
       
ΤΕ  62 ΑΝΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ TOLERANCES AND CONNECTIONS  
       
ΤΕ 63 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  LIGHTING PROTECTION SYSTEM  
       
ΤΕ  64 ΠΥΡΙΜΑΧΑ REFRACTORIES  
       
ΤΕ  65 ΕΠΙΠΛΑ FURNITURE  
ΤΕ 65/ΟΕ1 ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟΥ KITCHEN AND BATH FURNITURE  
ΤΕ  65/ΟΕ2 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ DOMESTIC AND CHILDREN FURNITURE  
ΤΕ  65/ΟΕ3 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ EDUCATIONAL AND OFFICE FURNITURE  
ΤΕ  65/ΟΕ4 ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ &. ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ FURNITURE FLAMMABILITY & UPHOLSTERED FURNITURE  
                                     
ΤΕ  66 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ PETROLEUM PRODUCTS  
ΤΕ  66/ΟΕ1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ASFALT PRODUCTS  
       
ΤΕ  67 ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ EUROCODES  
       
ΤΕ  68 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ VESSELS OF REINFORCED PLASTICS BY FIBER GLASS  
       
ΤΕ  69 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ INERT MATERIALS  
       
ΤΕ  70 ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ NON DESTRUCTIVE TESTING OF MATERIALS  
            
ΤΕ  71 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ WELDINGS  
       
ΤΕ  72 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ GREENHOUSES  
       
ΤΕ  73 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ WATER SUPPLIES AND WASTE WATER ENGINEERING  
                                                                      
ΤΕ  74 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ CHARACTER SET TECHNOLOGY  
ΤΕ 74/ΟΕ1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΩΝ STRING ORDERING RULES  
ΤΕ 74/ΟΕ2 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ CULTURAL ELEMENTS  
ΤΕ 74/ΟΕ3 ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ REPERTOIRES AND CHARACTER CODING  
ΤΕ 74/ΟΕ4 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ CHARACTER SET TRANFORMATION  
TE 74/OE5 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ CODING OF BYZANTINE MUSICAL SYMBOLS  
       
TE 75 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ    
       
ΤΕ  76 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ROAD EQUIPMENT  
       
ΤΕ  77 ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΙΘΟΙ NATURAL AND ARTIFITIAL STONES  
       
ΤΕ  78 ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ SPECIAL GEOTECHNICAL WORKS  
       
ΤΕ  79 ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ SHEETS AND PRODUCTS OF WATER PROOFING  
ΤΕ 79/ΟΕ1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ APPLICATION CODE  
       
ΤΕ 80 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY  
TE 80/OE1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ TERMINOLOGY  
TE 80/OE2 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EMC GENERAL AND BASIC EMC STANDARDS  
ΤΕ 80/ΟΕ3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ EMC STANDARDS OF EMC PRODUCTS  
TE 80/OE4 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ EMC STANDARDS OF TELECOMMUNICATION PRODUCTS AND INFORMATION TECHNOLOGY EMC  
       
TE 81 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ WINDGENERATOR  
       
TE 82 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ELECTRICAL INSTALLATION OF BUILDING  
       
ΤΕ  83 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ELECTRONIC DATA INTERCHANGE  
ΤΕ 83/ΟΕ1 EDI - ΕΜΠΟΡΙΟ TRADE  
ΤΕ 83/ΟΕ2 EDI - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ADMINISTRATION  
ΤΕ 83/ΟΕ3 EDI - ΓΕΝΙΚΑ HORIZONTAL ASPECTS  
       
ΤΕ  84 ΑΕΡΙΟ GAS  
       
ΤΕ  85 ΤΡΟΦΙΜΑ GOODSTUF  
       
ΤΕ  86 ΥΓΕΙΑ HEALTH SCIENCES TERMINOLOGY  
       
ΤΕ  87 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ SUITABILITY OF CONTRACTING ENTERPRISES  
       
TE 88 ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ MATERIALS FOR ROAD CONSTRUCTION  
       
ΤΕ 89 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BIOTECHNOLOGY  
       
TE 90 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ TOURISM  
ΤΕ 90/ΟΕ1 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ AGROTOURISM  
ΤΕ90/ΟΕ2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ CLASSIFICATION OF TOURISTIC ACCOMMODATION  
       
  ΤΕ91 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ SAFETY OF ELECTRONIC EQUIPMENT WITHIN THE FIELDS OF AUDIO/VIDEO INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION TECHNOLOGY  
       
ΤΕ92 ΞΥΛΟ & ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ WOOD & WOODEN CONSTRUCTIONS
       
ΤΕ93 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ INTERNAL NETWORKS OF ELECTRONICS COMMUNICATIONS FOR HOUSES AND BULDINGS  
       
ΤΕ94 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ PACKAGING AND RECYCLING  
       
ΤΕ95 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ PROJECT MANAGEMENT  
ΤΕ95/EOE02 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PROJECT MANAGEMENT