ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 

«Τυποποίηση: Μεγάλα οφέλη για τις μικρές επιχειρήσεις»

 

Η Τυποποίηση, δηλαδή η εκπόνηση Εθνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και η εφαρμογή τους από τις επιχειρήσεις, συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Τα Πρότυπα, αποτελούν το τεχνολογικό υπόβαθρο, στο οποίο στηρίζεται η παραγωγή αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, συνιστούν δείκτη της τεχνολογικής ανάπτυξης μιας χώρας, ενώ η εφαρμογή τους είναι για το χρήστη εγγύηση του αποδεκτού επιπέδου ποιότητας.

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορεί να υποστηριχθεί ότι αποτελούν τη μεγαλύτερης κλίμακας επιχείρηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπολογίζεται ότι περισσότερο από το 95% των επιχειρήσεων παγκόσμια είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, τα Πρότυπα οφείλουν να παρέχουν στις μικρές επιχειρήσεις τόσα ωφελήματα όσα παρέχουν και στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και την κοινωνία γενικότερα.

Οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, η αποκεντρωμένη παραγωγή και η υπεργολαβική ανάθεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δημιουργούν νέες προοπτικές για τις μικρές επιχειρήσεις, στηρίζονται στις στέρεες βάσεις των Διεθνών Προτύπων.

Η Τυποποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ειδικότερα, επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται πέρα από τη φυσική τους έδρα, αναζητώντας νέες αγορές. Για παράδειγμα, με την εντυπωσιακή ανάπτυξη του διαδικτύου, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορεί εύκολα να ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο.

Η Ενημερωτική Εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη της ισχυρής σχέσης που υπάρχει μεταξύ της Τυποποίησης και των μικρών επιχειρήσεων, σε όρους απόδοσης, ανταγωνιστικότητας και ποιότητας.