ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                  2006-11- 14                                                                                                                                   

96-06

 

 

GR-Αθήνα: Περίληψη Επαναπροκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού “Προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρικών Καλωδίων, Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων και Πολυμερών και Ελαστικών του ΕΛΟΤ Α. Ε . 

 

1.      Αναθέτουσα αρχή

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ 111 45,

2.      α) Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά.

β) Είδος σύμβασης

Προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρικών Καλωδίων, Παιδικών    Παιγνιδιών  και  Παιγνιδοτόπων και Πολυμερών και Ελαστικών

3.      α) Τόπος παράδοσης

Εργαστήρια ΕΛΟΤ Α.Ε. στην Αθήνα, Κολωνού 12-14 & στην Θεσσαλονίκη στην Σίνδο.

β) Φύση των ζητούμενων προϊόντων

Σύμφωνα με την περιγραφή των ειδών, των ποσοτήτων και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

γ) Προϋπολογισμός του έργου

Πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα ευρώ (552.361,00 € )  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

δ) Δυνατότητα προσφοράς για το σύνολο ή μέρος του υπό προμήθεια εξοπλισμού

Οι διαγωνιζόμενοι μπορεί να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες συσκευές του υπό προμήθεια εξοπλισμού

4.      Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης

Οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της . Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ορίζεται αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

5.      Παραλαβή εγγράφων του διαγωνισμού

α) ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ. 111 45, Οικονομική Διεύθυνση-Τμήμα Προμηθειών, Κα  Φέρλα Γ., Τηλέφωνο: 00 32 10 2120312, Fax: 00 32 10 2120325, E-mail : gpf@elot.gr ή από το site www.elot.gr,  (προκήρυξη) μέχρι 27/12/2006  και ώρα 15.00 π.μ.

β) Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το    περιεχόμενο του διαγωνισμού έως την  18/12/2006

γ)  Η διακήρυξη διατίθεται χωρίς κόστος

1.      α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής και έναρξη αποσφράγισης των προσφορών

Την  28/12/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν οι προσφορές

ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ 111 45, 1ος  όροφος, Πρωτόκολλο.

γ) Γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές                                                    Η ελληνική γλώσσα.

2.      α) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών

Επιτρέπεται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

3.      Απαιτούμενες εγγυήσεις

Επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του/των προσφερομένου/ων ειδών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

Οι προμηθευτές στους οποίους κατακυρώθηκε η προμήθεια , είναι υποχρεωμένοι, κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νομίμως στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική.

Το ποσό της εγγύησης πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής τιμής της προμήθειας, που του κατακυρώθηκε, χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα είναι διάρκειας εννέα μηνών.

Οι προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθούν η υπό προμήθεια συσκευή ή συσκευές υποχρεούνται με την οριστική παραλαβή να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, που να καλύπτει το 3% της συμβατικής αξίας της συσκευής ή των συσκευών που τους κατακυρώθηκαν χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος δεκαοκτώ (18) μήνες από την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

4.      Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμών

Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο θα γίνουν σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στη διακήρυξη

του διαγωνισμού.

5.      Νομική μορφή αναδόχου

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες και αλλοδαποί υποψήφιοι  (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή συμπράξεις αυτών. Οι προσφέροντες πρέπει να ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

6.      Κατ΄ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου, που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση

Αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού

7.      Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του

Έξι (6) μήνες  από την επόμενη μέρα του διαγωνισμού.

8.      Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

9.      Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Η συγκεκριμένη προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο των 4 ενταγμένων έργων του ΕΛΟΤ που αφορούν την ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής των εργαστηρίων στη δράση 1.2.2 «Πιστοποίηση» του Μέτρου 1.2  «Εθνικό Σύστημα Ποιότητας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» με τελικό δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΑΕ («ΕΛΟΤ ΑΕ») .

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 35% από Εθνική Συμμετοχή.

10.  Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης

Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις  14/11/2006

 

 

                                    Ο Διευθύνων  Σύμβουλος

 

                                        Νικόλαος  Συμφέρης