ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2006-11-14                                                                                                                                      

                                                                                                               Νο.95-06

 

 NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 250/A1

Αναπνευστικός εξοπλισμός - Αυτόνομη συσκευή καταδύσεως πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ EN 285

Αποστείρωση - Αποστειρωτές ατμού - Μεγάλοι Αποστειρωτές

ΕΛΟΤ EN 511

Γάντια προστασίας από το κρύο

ΕΛΟΤ EN 614-1

Ασφάλεια μηχανών - Αρχές εργονομικού σχεδιασμού - Μέρος 1: Ορολογία και γενικές αρχές

 

ΕΛΟΤ EN 1622

Ποιότητα νερού - Προσδιορισμός του κατωφλίου οσμής (ΤΟΝ) και του κατωφλίου γεύσης (TFN)

 

ΕΛΟΤ EN 3079

Αεροδιαστημική σειρά - Σύνδεσμοι σωλήνων 8°30' έως 28 000 kPa - Προσαρμογείς - Τεχνική προδιαγραφή

 

 

ΕΛΟΤ EN 3080

Αεροδιαστημική σειρά - Σύνδεσμοι σωλήνων 8°30' από κράμα τιτανίου - Ταυ, με κλάδο μείωσης, με περικόχλιο με ωστικό σύρμα

ΕΛΟΤ EN 3820

Αεροδιαστημική σειρά - Μετρικοί κοχλίες, κανονικής εξαγωνικής κεφαλής, κανονικού κορμού ανοικτής ανοχής, από κράμα τιτανίου, ανοδειωμένοι, με λίπανση MoS2 - Ταξινόμηση 1 100 MPa (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)/315 °C

ΕΛΟΤ EN 4008-005

Αεροδιαστημική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Εργαλεία σύσφιξης και σχετικά παρελκόμενα - Μέρος 005: Εργαλείο τοποθέτησης για εργαλείο σύσφιξης M22520/2-01 - Πρότυπο προϊόντος

 

ΕΛΟΤ EN 4008-006

 

Αεροδιαστημική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Εργαλεία σύσφιξης και σχετικά παρελκόμενα - Μέρος 006: Εργαλείο τοποθέτησης για εργαλείο σύσφιξης M22520/7 - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 4008-007

Αεροδιαστημική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Εργαλεία σύσφιξης και σχετικά παρελκόμενα - Μέρος 007: Εργαλείο τοποθέτησης για εργαλείο σύσφιξης M22520/2-01 - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 4008-008

Αεροδιαστημική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Εργαλεία σύσφιξης και σχετικά παρελκόμενα - Μέρος 008: Εργαλείο τοποθέτησης για εργαλείο σύσφιξης M22520/7-01 - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 4008-011

Αεροδιαστημική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Εργαλεία σύσφιξης και σχετικά παρελκόμενα - Μέρος 011: Εργαλείο τοποθέτησης για εργαλείο σύσφιξης M22520/2-01 - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 4008-012

Αεροδιαστημική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Εργαλεία σύσφιξης και σχετικά παρελκόμενα - Μέρος 012: Εργαλείο τοποθέτησης για εργαλείο σύσφιξης M22520/2-01 - Πρότυπο προϊόντος

 

 

ΕΛΟΤ EN 4008-013

Αεροδιαστημική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Εργαλεία σύσφιξης και σχετικά παρελκόμενα - Μέρος 013: Εργαλείο τοποθέτησης για εργαλείο σύσφιξης M22520/2-01 - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 4056-001

Αεροδιαστημική σειρά - Δεσμοί καλωδίων για δεσμίδες καλωδίων - Μέρος 001: Τεχνική προδιαγραφή

ΕΛΟΤ EN 4508

Αεροδιαστημική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Μέθοδος δοκιμής για αντιολισθητικά επιστρώματα - Προσδιορισμός της συμπεριφοράς της τριβής ολίσθησης

ΕΛΟΤ EN ISO 10308

Μεταλλικές επικαλύψεις - Ανασκόπηση των δοκιμών πορώδους

ΕΛΟΤ ΕΝ 13434

Διατάξεις παρεμπόδισης ρύπανσης του πόσιμου νερού από ανάστροφη ροή - Διάταξη μηχανικής αποσύνδεσης, υδραυλικός επενεργητής - Οικογένεια G, τύπος B

 

 

 

ΕΛΟΤ CEN/TS 14014

Ταχυδρομικές υπηρεσίες - Υβριδικό Ταχυδρομείο - Ορισμός μέσω της επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (XML) της ενθυλάκωσης επιστολών για την αυτοματοποιημένη διαχείριση της αλληλογραφίας

 

ΕΛΟΤ EN ISO 14040

Περιβαλλοντική διαχείριση - Αξιολόγηση κύκλου ζωής - Αρχές και πλαίσιο εργασίας

 

ΕΛΟΤ EN ISO 14044

Περιβαλλοντική διαχείριση - Αξιολόγηση κύκλου ζωής - Απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές

ΕΛΟΤ EN 14116/A1

Δεξαμενές για μεταφορά επικίνδυνων αγαθών - Ψηφιακή διεπαφή για τη συσκευή αναγνώρισης προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 14460

Ανθεκτικός εξοπλισμός σε εκρήξεις

ΕΛΟΤ EN 14671

Χαρακτηρισμός ιλύων - Προεπεξεργασία για τον προσδιορισμό της εκχυλίσιμης αμμωνίας χρησιμοποιώντας 2 mol/l χλωριούχου καλίου

ΕΛΟΤ EN 14701-2

Χαρακτηρισμός ιλύων - Ιδιότητες διήθησης - Μέρος 2: Προσδιορισμός της ειδικής αντίστασης σε διήθηση

ΕΛΟΤ EN 14701-3

Χαρακτηρισμός ιλύων - Ιδιότητες διήθησης - Μέρος 3: Προσδιορισμός της συμπιεστότητας

 

 

ΕΛΟΤ EN 14786

 

 

Προστατευτική ενδυμασία - Προσδιορισμός της αντίστασης στη διείσδυση με ψεκασμό χημικών υγρών, γαλακτωμάτων και διασπορών - Δομική ψεκασμού

ΕΛΟΤ EN 14962

Ποιότητα νερού - Καθοδήγηση για το πεδίο εφαρμογής και την επιλογή μεθόδων δειγματοληψίας ιχθύων

ΕΛΟΤ EN 14996

Ποιότητα νερού  - Καθοδήγηση για διασφάλιση της ποιότητας βιολογικών και οικολογικών αξιολογήσεων στο υδάτινο περιβάλλον

ΕΛΟΤ EN 15051

Ατμόσφαιρα χώρου εργασίας - Μέτρηση της κονιοποίησης χύδην υλικών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής αναφοράς

 

ΕΛΟΤ EN 15058

Εκπομπές από σταθερές πηγές - Προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας μονοξειδίου του άνθρακα (CO) - Μέθοδος αναφοράς: Μη διαχεόμενης υπέρυθρης φασματομετρίας

ΕΛΟΤ EN 15110

Ποιότητα νερού - Καθοδήγηση για τη δειγματοληψία ζωοπλαγκτού από στάσιμα νερά

ΕΛΟΤ EN 15196

Ποιότητα νερού - Καθοδήγηση για την δειγματοληψία και την επεξεργασία του προνυμφιακού κελύφους ατόμων της οικογένειας των Chironomidae (τάξη Δίπτερα) για οικολογική αξιολόγηση

 

ΕΛΟΤ EN  15204

Ποιότητα νερού - Πρότυπο καθοδήγησης για την αρίθμηση φυτοπλακτού με τη χρήση αντεστραμμένης μικροσκόπισης (τεχνική Utermohl)

ΕΛΟΤ EN ISO 16000-1

Αέρας εσωτερικών χώρων - Μέρος 1: Γενικές πλευρές στρατηγικής δειγματοληψίας

ΕΛΟΤ EN ISO 16000-2

Αέρας εσωτερικών χώρων - Μέρος 2: Στρατηγική δειγματοληψίας για τη φορμαλδευδη

 

ΕΛΟΤ EN ISO 18857-1

Ποιότητα νερού - Προσδιορισμός χρωμίου (VI) - Φωτομετρική μέθοδος για νερά με ελαφρά ρύπανση

ΕΛΟΤ EN ISO 19458

Ποιότητα νερού - Προσδιορισμός επιλεγμένων αλκυφαινολών - Μέρος 1: Μέθοδος μη διηθημένων δειγμάτων χρησιμοποιώντας εκχύλιση υγρού-υγρού και αέριας χρωματογραφίας με επιλεκτική ανίχνευση μάζας

ΕΛΟΤ EN ISO 23631

Ποιότητα νερού - Δειγματοληψία για μικροβιολογικές αναλύσεις