ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2006-11- 14                                                                                                                                   

94-06

                                                                                                        

Περίληψη  Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές  για την Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για τη διαπίστευση των Εργαστηρίων Χαμηλής Τάσης (ΤΧΤ), Ηλεκτρικών Καλωδίων (ΤΗΚ) και Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων (ΤΠΠ) του ΕΛΟΤ ΑΕ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά.

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛΟΤ Α.Ε.) προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου  για τη διαπίστευση των Εργαστηρίων Χαμηλής Τάσης (ΤΧΤ), Ηλεκτρικών Καλωδίων (ΤΗΚ) και Παιδικών Παιχνιδιών-Παιχνιδοτόπων (ΤΠΠ) του ΕΛΟΤ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/ΙΕC 17025:2005 για 23 νέες μετρήσεις (δοκιμών) στο αντικείμενο του νέου υπό προμήθεια εξοπλισμού των εργαστηρίων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της προκήρυξης (Παράρτημα Β) .Η συγκεκριμένη προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο των εγκεκριμένων έργων του ΕΛΟΤ που αφορούν την ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής των εργαστηρίων στη δράση 1.2.2 «Πιστοποίηση» του Μέτρου 1.2 «Εθνικό Σύστημα Ποιότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» με τελικό δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΑΕ («ΕΛΟΤ ΑΕ») .

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 35% από Εθνική Συμμετοχή.

 Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28/11/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

στα κεντρικά γραφεία  του ΕΛΟΤ,  Αχαρνών 313, 111 45 Κ. Πατήσια, Αθήνα,

στον Ε΄ όροφο. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σφραγισμένες   έως και την ως

άνω ημερομηνία και ώρα στην ίδια διεύθυνση, στον Α΄ όροφο, στο γραφείο Πρωτοκόλλου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 37.000 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παράδοση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι δύο (22) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στα Εργαστήρια του ΕΛΟΤ Α.Ε., Κολωνού 12-14, στην Αθήνα

Η προκήρυξη διατίθεται στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ,  Αχαρνών 313, 111 45-Κ. Πατήσια, Αθήνα, στον Γ΄ όροφο, Οικονομική Διεύθυνση/Τμήμα Προμηθειών Κα Γ. Φέρλα δωρεάν και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.elot.gr

Πληροφορίες Γ.Φέρλα

Τηλ.:2102120312

Fax:  2102120325

Email: gpf@elot.gr

 

Νικόλαος Συμφέρης

 

Διευθύνων Σύμβουλος