ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2006-11- 09                                                                                                                                    

92-06                                                                                                         

 

 

 ΠερΙληψη ΔιακΗρυξης ΑνοικτοΥ ΔιαγωνισμοΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡεΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠρομΗθεια  της ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ τις ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ/ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ»

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνική Συμμετοχή.

Η αποστολή του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) συνίσταται στα εξής:

- συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών

- συμβολή στην διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στη συμμετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών

 

1.      Αναθέτουσα αρχή

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ 111 45,

2.      α) Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

Ανοικτός Δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά.

      β) Είδος σύμβασης :

Προμήθεια  της υλικοτεχνικής υποδομής που είναι απαραίτητη για τις συνεδριάσεις των τεχνικών επιτροπών/ομάδων εργασίας του ΕΛΟΤ.

      γ) Τμηματικές προσφορές

      Δεν γίνονται δεκτές τμηματικές προσφορές

      δ) Δικαίωμα προαίρεσης

Ο ΕΛΟΤ μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής Προμηθειών διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόμενη μέχρι ποσοστού  30% για κάθε κατηγορία είδους υπό προμήθεια, χωρίς αλλαγή των τιμών μονάδας, είτε κατά την κατακύρωση, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

   α) Τόπος παράδοσης

 Γραφεία του ΕΛΟΤ Α.Ε. στην Αθήνα, Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ 111 45. Ειδικά για το δεύτερο σύστημα τηλεδιάσκεψης, τόπος παράδοσης είναι το κτίριο του ΕΛΟΤ στη ΒΙΠΕΘΑ Θεσσαλονίκης (περιοχή Σίνδου).

      β) Φύση των ζητούμενων προϊόντων

Σύμφωνα με την περιγραφή των ειδών, των ποσοτήτων και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

      γ) Προϋπολογισμός του έργου

Ογδόντα επτά χιλιάδες εκατό ευρώ 87.100 € μη συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ

3.      Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης

      Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της .

            5.  Παραλαβή εγγράφων του διαγωνισμού

α) ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ. 111 45, Οικονομική Διεύθυνση-Τμήμα Προμηθειών, Κα  Φέρλα Γ., Τηλέφωνο: 00 32 10 2120312, Fax: 00 32 10 2120325, E-mail : gpf@elot.gr ή από το site www.elot.gr  μέχρι 28/11/2006

β) Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το    περιεχόμενο του διαγωνισμού έως την  28/11/2006

γ)  Η διακήρυξη διατίθεται χωρίς κόστος

6.      α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής και έναρξη αποσφράγισης των προσφορών

Την  28/11/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν οι προσφορές

ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ 111 45, 1ος  όροφος, Πρωτόκολλο.

γ) Γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές 

Η Ελληνική  γλώσσα.

7.      α) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών

Επιτρέπεται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

8.      Απαιτούμενες εγγυήσεις

Κάθε προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά και με την ποινή του αποκλεισμού, να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για ποσό που θα καλύπτει το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγύηση παρέχεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της  Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα, στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄139/27.6.97) – υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από τη ΣΔΣ – ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ, ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε κράτος μέλος που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ του ΠΟΕ ή τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει

συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων θα πρέπει να συνοδεύονται στην περίπτωση αυτή από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για δύο μήνες μετά τη λήξη της ισχύος των προσφορών.

Σε περίπτωση ενώσεως προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μπορεί να κατατεθεί εγγύηση συμμετοχής στο όνομα ενός εκ των μελών της ένωσης, η οποία απαραιτήτως θα περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών αυτής.

            Η εγγύηση θα περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στα υποδείγματα.

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στον όρο §8.4.4 της παρούσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτούς.

9.      Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμών

Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο θα γίνουν σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

10.  Νομική μορφή αναδόχου

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες και αλλοδαποί υποψήφιοι  (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή συμπράξεις αυτών.

Κατ΄ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου, που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση, αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

 Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του

Έξι (6) μήνες  από την επόμενη μέρα του διαγωνισμού.

11.  Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

12.  Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί διακριτή πράξη που εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΑ Ή ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΦΑΣΗ Β»,  του Μέτρου 1.2  «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» με τελικό δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΑΕ («ΕΛΟΤ ΑΕ») .

 

Αθήνα 2006-11-06

 

Νικόλαος  Συμφέρης

Διευθύνων  Σύμβουλος