ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2006-11- 02                                                                                                                                    

91-06                                                                                                          

 

 

ΣΧΕΔΙΟ Ελληνικoύ Προτύπου

 

 “Απαιτήσεις για θεμελιακή γείωση

σε Δημόσια Κρίση

 

 

 

 

Ο ΕΛΟΤ, σύμφωνα με τον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και προδιαγραφών, υποβάλλει σε δημόσια κρίση, μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2007, το σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1424 «Απαιτήσεις για θεμελιακή γείωση».

 

Το σχέδιο αυτό προδιαγράφει τον τρόπο κατασκευής της θεμελιακής γείωσης για εγκαταστάσεις ονομαστικής τάσης μέχρι 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι γενικές απαιτήσεις αναφορικά με τη χρήση της θεμελιακής γείωσης και την κατασκευή της σε θεμελιώσεις με άοπλο σκυρόδεμα, με οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και σε θεμελιώσεις με εξυγίανση του εδάφους ή/ και με στεγανοποιητική μεμβράνη.

Δεδομένου ότι με την πρόσφατη υπουργική απόφαση Φ Α’ 50/12081/642 (ΦΕΚ Β’ 1222/5-9-2006), η κατασκευή θεμελιακής γείωσης καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις νέες εγκαταστάσεις, η έκδοση ενός σχετικού Εθνικού Προτύπου είναι εξαιρετικά σημαντική.

Το Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1424 δεν είναι το τελικό Πρότυπο. Εκδόθηκε και κυκλοφορεί μόνο για τη συλλογή των απόψεων και παρατηρήσεων των ενδιαφερομένων. Μετά τη λήξη της Δημόσιας Κρίσης το Πρότυπο που θα εγκριθεί, μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και σημαντικές τροποποιήσεις σε σχέση με το παρόν κείμενο.

Ο ΕΛΟΤ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εγγράφως τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και/ή τις διορθώσεις του επί του Σχεδίου αυτού. Οι παρατηρήσεις μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση adt@elot.gr  ή με fax στο 210-2120432, υπόψη κυρίας Α. Τσερεμέγκλη, τηλ. επικοινωνίας 210-2120414, μέχρι τις

 

3 Ιανουαρίου 2007

 

Για την υποβοήθηση της συλλογής των παρατηρήσεων επισυνάπτεται σχετικό έντυπο.