ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2006-10-12                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.85-06

 

σε δημόσια κρίση το σχέδιο Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές αγροτών βιοκαλλιεργητών - Απαιτήσεις

λειτουργίας».

 

 

Ο ΕΛΟΤ υποβάλλει σε δημόσια κρίση, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2006, το σχέδιο Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές αγροτών βιοκαλλιεργητών - Απαιτήσεις λειτουργίας».

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες στις αγορές, το φορέα λειτουργίας, τα προϊόντα και τη διάθεσή τους και παρέχει πληροφόρηση για την επικοινωνία δεδομένων των αγορών, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και πρακτικές, τα σχήματα δειγματοληψίας για τον έλεγχο και την ασφάλεια των προϊόντων. Το σχέδιο εκπονήθηκε από ειδική ομάδα έργου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των βιοκαλλιεργητών και εμπειρογνωμόνων.

Η πληροφόρηση που παρέχεται στα παραρτήματα όπως αναφέρονται στην εισαγωγή του προτύπου θεωρούνται χρήσιμα για την διαφάνεια και την αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων. Δεν περιλαμβάνονται ακόμη στο παρόν σχέδιο αλλά θα συμπληρωθούν και θα περιληφθούν στο τελικό πρότυπο.

Ο στόχος είναι, το πρότυπο ΕΛΟΤ να συμβάλλει στην καθιέρωση του νέου θεσμικού πλαισίου για τις αγορές αγροτών βιοκαλλιεργητών, να διευκολύνει την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας και να αποτελέσει ένα κοινώς αποδεκτό κώδικα ορθής πρακτικής για την ανάπτυξη και λειτουργία πρότυπων αγορών αγροτών βιοκαλλιεργητών στην Ελλάδα.

Το σχέδιο αυτό του ΕΛΟΤ ξεκίνησε με την πρωτοβουλία των βιοκαλλιεργητών για την αποδοχή ενός «κώδικα δεοντολογίας» που θα δημιουργεί εμπιστοσύνη σχετικά με την προέλευση και τις συνθήκες παραγωγής των βιολογικών προϊόντων, θα διασφαλίζει τις απαιτήσεις των καταναλωτών, των αρμοδίων αρχών και θα ενισχύει τις προσπάθειες ανάπτυξης ανταγωνιστικής βιολογικής γεωργίας και αγορών της, στην Ελλάδα.

Το σχέδιο αυτό δεν είναι το τελικό πρότυπο ΕΛΟΤ. Εκδόθηκε και κυκλοφορεί μόνο για τη συλλογή των απόψεων των ενδιαφερομένων. Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης το πρότυπο ΕΛΟΤ που ενδεχομένως θα εγκριθεί, μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και σημαντικές τροποποιήσεις σε σχέση με το παρόν κείμενο.

Προσβλέπουμε στις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας για την έκδοση ενός προτύπου κοινής αποδοχής, για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και αναμένουμε τις δικές σας απόψεις γενικώς για τις αγορές αγροτών βιοκαλλιεργητών και/ή για συγκεκριμένα εδάφια του προτύπου.

 

Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις τροποποιήσεων αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ixs@elot.gr ή στο 210 2283135, υπόψη κ. Ι. Σαριδάκη, τηλ. επικοινωνίας 210 2120113, μέχρι στις 15 Δεκεμβρίου 2006.  Για την υποβοήθηση της συλλογής των παρατηρήσεων επισυνάπτουμε σχετικό έντυπο.

Το σχέδιο προτύπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ http://elot.gr