ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                  2006-10-13                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.84-06

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την δημιουργία καταλόγου συνεργατών παροχής μεταφραστικών εργασιών

 

 

 

Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. για την υλοποίηση εργασιών μετάφρασης στην Ελληνική γλώσσα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων, τα οποία ενσωματώνονται στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης, δημιουργεί κατάλογο ενδιαφερομένων για παροχή μεταφραστικών εργασιών, είτε εκ μέρους φυσικών προσώπων είτε εταιρειών .

 

1. Γενικές πληροφορίες

 

Ο ΕΛΟΤ ως ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης προγραμματίζει  την εκπόνηση μεταφράσεων στην Ελληνική Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων, τα οποία άπτονται κυρίως της εφαρμογής της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το ΠΔ334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών» (ΦΕΚ176/1994) , και εκπονούνται για την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και οργανισμών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

Τα πρότυπα που πρόκειται να ανατεθούν για μετάφραση αφορούν στις κάτωθι κατηγορίες Δομικών Προϊόντων :

 

1.       Σκυρόδεμα - Πρόσθετα σκυροδέματος – Προϊόντα από σκυρόδεμα

2.      Αδρανή

3.      Τσιμέντο, γύψος και κονιάματα

4.      Ξύλο και προϊόντα ξύλου

5.      Γεωυφάσματα

6.      Εφέδρανα

7.      Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης

8.      Πλάκες πεζοδρομίων και κράσπεδα από φυσικούς λίθους

9.      Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων

10.  Ύαλος για δομική χρήση

11.  Πόρτες – Παράθυρα

12.  Προϊόντα επικάλυψης στεγών

13.  Τοιχοποιία – Τούβλα, επιχρίσματα, κονιάματα

14.  Κεραμικά πλακίδια – Είδη υγιεινής

15.  Καπνοδόχοι

16.  Προϊόντα δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης

17.  Υλικά οδοποιίας

18.  Εξοπλισμός οδών

 

Η ανάθεση των ως άνω μεταφράσεων θα γίνει σε συνεργάτες του ΕΛΟΤ που θα συμπεριληφθούν στον υπό κατάρτιση κατάλογο παροχής μεταφραστικών εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του ΕΛΟΤ που αφορούν σε μεταφραστικές εργασίες.

 

Περιγραφή μεταφραστικού έργου – Παραδοτέα : Με την ανάθεση παραδίδεται στους μεταφραστές το κείμενο (Αγγλικά και πιθανώς Γαλλικά/Γερμανικά) του προς μετάφραση προτύπου σε ηλεκτρονική μορφή, η σχετική ορολογία (εάν υπάρχει) και το ισχύον Μοντέλο Εγγράφου ΕΛΟΤ (Μορφότυπος ΕΛΟΤ).

Οι συνεργάτες στους οποίους θα ανατεθεί το μεταφραστικό έργο θα αναλάβουν τις παρακάτω δράσεις :

Α. ΦΑΣΗ :  Παράδοση, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, του επεξεργασμένου (μεταφρασμένο και ελεγμένο) προτύπου σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, καθώς και του καταλόγου ορολογίας που απορρέει από τη μεταφραστική εργασία στην γραμματεία της Δ/νσης Τυποποίησης.

Β. ΦΑΣΗ : Ακολουθεί η επιμέλεια του κειμένου από τεχνικούς της Δ/νσης Τυποποίησης. Το επιμελημένο κείμενο επιστρέφεται στον υπεύθυνο στον οποίο είχε ανατεθεί για μετάφραση, ώστε να ενσωματωθούν τυχόν διορθώσεις όπως αυτές προκύψουν από την επιμέλεια της μετάφρασης.

 

Τελικό παραδοτέο - Το τελικό παραδοτέο θα είναι το Τελικό Σχέδιο Μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα, το οποίο θα παραδοθεί στον ΕΛΟΤ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συνοδευμένο από κατάλογο ορολογίας.

 

Μόνον η αποδοχή από την αντίστοιχη Τεχνική Επιτροπή του ΕΛΟΤ και η τελική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής που θα ορισθεί με απόφαση ΔΣ, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του έργου της ανατιθέμενης μεταφραστικής εργασίας και την πληρωμή της.

 

Διάρκεια έργου : Οριζόμενη κατά περίπτωση και η έναρξή θα γίνει με την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του ΕΛΟΤ και των επιλεχθέντων ειδικών όπου θα καθορίζονται λεπτομερείς προδιαγραφές του έργου, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο καλούνται να εκτελέσουν το έργο τους, με όλες τις απαραίτητες ρήτρες διασφάλισης, καθώς και τον ακριβή τρόπο πληρωμής τους.

 

Δηλώνεται ενδεικτικά μέσος μηνιαίος ρυθμός παραδόσεων 80 σελ. Ελληνικού κειμένου με το μορφότυπο του ΕΛΟΤ.

 

Τρόπος πληρωμής :

Κόστος –μονάδα μέτρησης : Όπως ισχύει σήμερα, η μονάδα μέτρησης των μεταφραστικών εργασιών καθορίζεται όπως παρακάτω:

§   Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν προηγούμενες παρεμφερείς μεταφράσεις, οι επιλέξιμες σελίδες καθορίζονται στο 60% των φυσικών σελίδων του πρωτοτύπου κειμένου.

§   Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν προηγούμενες παρεμφερείς μεταφράσεις, μονάδα μέτρησης θα είναι η σελίδα που υπολογίζεται με  270 λέξεις .

Κόστος – τιμές ανά μονάδα μέτρησης : Με την παραπάνω μονάδα μέτρησης, ο μεταφραστής θα λαμβάνει 16 €/ανά μονάδα μέτρησης

 

2. Διαδικασία επιλογής

 

1. Η πρώτη υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ www.elot.gr/announcement.htm. Εντούτοις, υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος μπορεί να γίνεται συνεχώς, χωρίς χρονικό όριο. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε παλαιότερες προσκλήσεις πρέπει να επανυποβληθούν.

 

2. Η επιλογή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του ΕΛΟΤ εντός 10 εργασίμων ημερών από την λήξη προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος. Αξιολόγηση αιτήσεων επίσης θα γίνεται ανά τετράμηνο.

 

3. Κριτήρια επιλογής

 

 Κριτήρια για να συμπεριληφθεί μεταφραστής στον κατάλογο του ΕΛΟΤ είναι:

                                                              i.       η επιστημονική του επάρκεια,

                                                            ii.      η μεταφραστική του εμπειρία,

                                                          iii.      η εξειδίκευσή του σε κάποιο τεχνικό τομέα,

                                                          iv.      προηγούμενες μεταφραστικές εργασίες του στον ΕΛΟΤ και

                                                            v.      η διαθεσιμότητά του

 

Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με σχετικές βεβαιώσεις και θα συνοδεύονται από

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Επίσης θα σημειώνεται η διαθεσιμότητά των αιτούντων.

 

4. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος

 

Η αίτηση ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα θα υποβληθεί στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κας. Γ.Βουζαλή τηλ. 210-2120124) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση gnb@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  24-10-2006.

 

 

 

Αθήνα 2006-10-12

 

 

 

 

Νικόλαος Συμφέρης

Διευθύνων Σύμβουλος