ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

       2006-10-09  

Νο.81-06  

 

                                                                                                       

                                                                                                                                     

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ υπηρεσιών – Μετάφραση και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ευρωπαϊκών & ΔΙΕΘΝΩΝ Προτύπων»

 

 

 

Ερώτηση 1.    Στην παράγραφο A.3 Αντικεί΅ενο Έργου σελ. 16-41 της διακήρυξης αναφέρεται μάλλον εκ παραδρομής ότι ο συνολικός αριθμός σελίδων προς μετάφραση είναι 22.000 σελίδες αντί για 30.600 όπως είναι το σωστό. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε.

 

Απάντηση στην ερώτηση 1: Πράγματι ο αριθμός των 22.000 σελίδων εκ παραδρομής αναγράφεται στην παράγραφο Α.3. Ο σωστός συνολικός αριθμός σελίδων που πρέπει να αναφέρεται στην παράγραφο Α.3 είναι 30.600. Ευχαριστούμε για την διόρθωση.

 

Ερώτηση 2.    Στην παράγραφο A.4.8 Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη σελ. 40-41 της διακήρυξης αναφέρεται ότι "Η ετήσια δαπάνη του κόστους συντήρησης δεν ΅πορεί να είναι ΅ικρότερη από το 4% της τι΅ής της προσφοράς για το λογισ΅ικό ΅ετάφρασης.", ενώ στον πίνακα συμμόρφωσης C.3.3.10 Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη σελ. 60-64 της διακήρυξης αναφέρεται ότι "Η ετήσια δαπάνη του κόστους συντήρησης δεν ΅πορεί να είναι ΅ικρότερη από το 7% της τι΅ής της προσφοράς για το λογισ΅ικό ΅ετάφρασης." Ποια από τις δύο αναφορές είναι η σωστή;

 

Απάντηση στην ερώτηση 2: Η σωστή αναφορά είναι η της παραγράφου Α.4.8. "Η ετήσια δαπάνη του κόστους συντήρησης δεν ΅πορεί να είναι ΅ικρότερη από το 4% της τι΅ής της προσφοράς για το λογισ΅ικό ΅ετάφρασης.". Παρακαλούμε να διορθωθεί o πίνακας C.3.3.10 έτσι ώστε το σχετικό κελί να περιέχει αυτή τη διόρθωση: "Η ετήσια δαπάνη του κόστους συντήρησης δεν ΅πορεί να είναι ΅ικρότερη από το 4% της τι΅ής της προσφοράς για το λογισ΅ικό ΅ετάφρασης."

 

Ερώτηση 3.    Στην παράγραφο B.2.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συ΅΅ετοχής της διακήρυξης σελ. 19-64 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Κατ’ ελάχιστον πρέπει το 50% του ανθρώπινου δυνα΅ικού της Ο΅άδας Έργου του Αναδόχου να προέρχεται από ΅όνι΅α στελέχη του.» Ποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό θεωρείται επαρκής απόδειξη για το εν λόγω κριτήριο;

 

Απάντηση στην ερώτηση 3: Η πληροφορία αυτή θα περιέχεται υποχρεωτικά στη σχετική δήλωση του υποψηφίου (διακήρυξη μέρος Β, σελίδα 20 παρ. 4). Επίσης μπορεί να προσκομίσει επιπλέον οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο, όπως π.χ. πίνακα προσωπικού του άρθρου 16 ν. 2874/2000. Σημειώσατε επίσης ότι ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 3 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, να διασφαλίσει τους απαιτούμενους ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση του έργου και από άλλους φορείς, με επίκληση των δυνατοτήτων του άρθρου 48 παρ. 3 της Οδηγίας και με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο Β.2.3.3 της διακήρυξης.

 

 

 

Ερώτηση 4.    Στην παράγραφο B.2.3.3 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται και κάνει χρήση της χρη΅ατοοικονο΅ικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελ΅ατικής ικανότητας οικονο΅ικών φορέων, σύ΅φωνα ΅ε την οδηγία 2004/18/ΕΚ, θα πρέπει να συ΅περιληφθούν στο φάκελο Α τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε οικονο΅ικό φορέα (σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά αυτά δεν θα λα΅βάνεται υπόψη η επίκληση της χρη΅ατοοικονο΅ικής, τεχνικής και επαγγελ΅ατικής ικανότητας των οικονο΅ικών φορέων):». Η ερώτησή είναι αν στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου υπόκεινται και οι υπεργολάβοι που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο και αν απαιτούνται από αυτούς οι αναφερόμενες δηλώσεις.

 

Απάντηση στην ερώτηση 4: NAI

 

 

 

Ερώτηση 5.    Στον πίνακα συμμόρφωσης C.3.3.7 Μετάφραση προτύπων σελ. 58-64 και στον πίνακα C.4 Πίνακες οικονομικής προσφοράς σελ. 61-64 (καθώς και σε άλλα σημεία) της διακήρυξης ορίζεται ότι η ανάλυση των προς μετάφραση προτύπων πρέπει να γίνεται σε 7 κατηγορίες ανάλογα με την ομοιότητα μεταφραστικών μνημών και συγκεκριμένα στις εξής κατηγορίες: 100%, 90-99%, 80-89%, 70-79%, 60-69%, 50-59%, 0-49%. Με δεδομένο ότι οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές λογισμικού μεταφραστικών μνημών παγκοσμίως, οι οποίοι κατέχουν σχεδόν το σύνολο της εν λόγω αγοράς, χρησιμοποιούν τις εξής κατηγορίες ανάλυσης 100%, 95-99%, 85-94%, 75-84%, 50-74%, 0-49%, πράγμα που είχε ληφθεί υπόψη στον προηγούμενο πρόσφατο ακυρωθέντα διαγωνισμό του ΕΛΟΤ για τις ίδιες υπηρεσίες και προϊόντα, δεν είναι ευνόητο γιατί αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω κατηγοριοποίηση. Είναι δυνατό να μάθουμε το σκεπτικό γι αυτήν την αλλαγή;

 

Απάντηση στην ερώτηση 5: Ο ΕΛΟΤ θεώρησε ότι η κατηγοριοποίηση της ομοιότητας των μεταφραστικών μνημών ανά δέκα ποσοστιαίες μονάδες είναι φυσιολογικότερη.