ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-10-06                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.79-06

 

 

 

 

GR-Αθήνα: Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων και επίπλων για τα Εργαστήρια Χαμηλής Τάσης (ΤΧΤ), Ηλεκτρικών Καλωδίων (ΤΗΚ) και Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων (ΤΠΠ) του ΕΛΟΤ ΑΕ με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά»

 

1.      Αναθέτουσα αρχή

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ 111 45,

2.      α) Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

             Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά.

β) Είδος σύμβασης

3.      Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων και επίπλων για τα Εργαστήρια Χαμηλής Τάσης (ΤΧΤ), Ηλεκτρικών Καλωδίων (ΤΗΚ) και Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων (ΤΠΠ) του ΕΛΟΤ ΑΕ με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά

4.      α) Τόπος παράδοσης

Εργαστήρια ΕΛΟΤ Α.Ε. στην Αθήνα, Κολωνού 12-14

      β) Φύση των ζητούμενων προϊόντων

Σύμφωνα με την περιγραφή των ειδών, των ποσοτήτων και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

      γ) Προϋπολογισμός του έργου

Εκατό πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 105.500 € μη συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ

5.      Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης

Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της .

Παραλαβή εγγράφων του διαγωνισμού

α) ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ. 111 45, Οικονομική Διεύθυνση-Τμήμα Προμηθειών, Κα  Φέρλα Γ., Τηλέφωνο: 00 32 10 2120312, Fax: 00 32 10 2120325, E-mail : gpf@elot.gr ή από το site (Προκήρυξη Πάγκων), μέχρι 03/11/2006  και ώρα 15.00 π.μ.

β) Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το    περιεχόμενο του διαγωνισμού έως την  28/10/2006

γ)  Η διακήρυξη διατίθεται χωρίς κόστος

6.      α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής και έναρξη αποσφράγισης των προσφορών

Την  06/11/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν οι προσφορές

ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ 111 45, 1ος  όροφος, Πρωτόκολλο.

γ) Γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές 

Η ελληνική γλώσσα.

7.      α) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών

Επιτρέπεται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

8.      Απαιτούμενες εγγυήσεις

Κάθε προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά και με την ποινή του αποκλεισμού, να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για ποσό που θα καλύπτει το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγύηση παρέχεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της  Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα, στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄139/27.6.97) – υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από τη ΣΔΣ – ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ, ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε κράτος μέλος που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ του ΠΟΕ ή τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει

συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων θα πρέπει να συνοδεύονται στην περίπτωση αυτή από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για δύο μήνες μετά τη λήξη της ισχύος των προσφορών.

 

Σε περίπτωση ενώσεως προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μπορεί να κατατεθεί εγγύηση συμμετοχής στο όνομα ενός εκ των μελών της ένωσης, η οποία απαραιτήτως θα περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών αυτής.

 

Η εγγύηση θα περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο συνημμένο υπόδειγμα.

 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στον όρο §8.4.4 της παρούσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό επιστρέφονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτούς.

9.      Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμών

Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο θα γίνουν σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στη διακήρυξη

του διαγωνισμού.

10.  Νομική μορφή αναδόχου

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες και αλλοδαποί υποψήφιοι  (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή συμπράξεις αυτών. Οι προσφέροντες πρέπει να ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, ανάπτυξη, μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση υποδομών εργαστηρίων (πάγκοι, απαγωγοί, δίκτυα, κλπ) .

Κατ΄ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου, που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση, αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού

 

 

11.  Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του

Έξι (6) μήνες  από την επόμενη μέρα του διαγωνισμού.

12.  Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

13.  Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Η συγκεκριμένη προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο των 4 ενταγμένων έργων του ΕΛΟΤ που αφορούν την ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής των εργαστηρίων στη δράση 1.2.2 «Πιστοποίηση» του Μέτρου 1.2  «Εθνικό Σύστημα Ποιότητας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» με τελικό δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΑΕ («ΕΛΟΤ ΑΕ») .

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 35% από Εθνική Συμμετοχή.

 

 

 

                                           

                                    Ο Διευθύνων  Σύμβουλος

 

 

 

                                        Νικόλαος  Συμφέρης