ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

       2006-09-27  

Νο.77-06  

 

                                                                                                       

                                                                                                                                     

Ερωτήματα και απαντήσεις δημόσιας διαβούλευσης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων και επίπλων για τα Εργαστήρια Χαμηλής Τάσης (ΤΧΤ), Ηλεκτρικών Καλωδίων (ΤΗΚ) και Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων (ΤΠΠ) του ΕΛΟΤ ΑΕ με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά

 που έληξε στις 26/9/2006

 

από Κα Κ. Γλαμπεδάκη

 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις ακόλουθες προτάσεις πιστεύοντας ότι ο διαγωνισμός σας της 30-10-2006 για την Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων και πάγκων καθώς και συνοδευτικών υποδομών να γίνει ακόμα πιο άρτιος.

 

Σχόλιο

 

1.                  στη σελίδα 24, 6η σειρά από πάνω, νομίζουμε ότι η φράση: (οικονομικά έτη 2003, 2004, 2005) πρέπει να γίνει: (χρήσεις 2003, 2004, 2005) γιατί το οικονομικό έτος αναφέρεται στην προηγούμενη χρήση, π.χ. το 2005 αναφέρεται στη χρήση 2004, κατά συνέπεια τα οικονομικά έτη 2003, 2004, 2005 δεν αποτελούν την τελευταία τριετία.

Απάντηση

Η πρόταση γίνεται δεκτή. Θα αναδιατυπωθεί το σχετικό εδάφιο της διακήρυξης

Σχόλιο

 

2.                  στη σελίδα 36, προτελευταία κουκίδα, η φράση μπορεί να γίνει, αντί δυνητική, υποχρεωτική (Να έχουν κλειδαριές ασφαλείας) ώστε να προσφέρουν όλοι το ίδιο. Επίσης στην ίδια σελίδα, τελευταία κουκίδα, η φράση "Τα ερμάρια" μπορεί να γίνει "Οι αρχειοθήκες" για να μην δημιουργηθεί σύγχυση.

Απάντηση

Η πρόταση γίνεται δεκτή. Θα αναδιατυπωθεί το σχετικό εδάφιο της διακήρυξης

 

Σχόλιο

 

3.                  στη σελίδα 37, δεύτερη κουκίδα (πάνω) "Τα ράφια να στερεώνονται σε μεταλλική …. " είναι πλεονασμός. Έχει αναφερθεί στην προηγούμενη σελίδα, 6η κουκίδα.

 

Απάντηση

Η πρόταση γίνεται δεκτή. Θα αναδιατυπωθεί το σχετικό εδάφιο της διακήρυξης

 

Σχόλιο

4.                  στη σελίδα 40, 5η κουκίδα, η φράση: " … ή άλλο υλικό ίδιων ιδιοτήτων, διαστάσεων 400Χ400 mm περίπου, γυαλισμένο … ", νομίζουμε πρέπει να γίνει: " …. ή άλλο υλικό ακριβώς ισοδύναμο με αυτά, διαστάσεων 400Χ400Χ40 mm, περίπου, συμπαγές, γυαλισμένο ..."

Απάντηση Εν μέρει δεκτή. Αντί της λέξης «ίδιων» τίθεται η λέξη «παρεμφερών»

 

Σχόλιο

 

5.                  στη σελίδα 43, 4η κουκίδα, η φράση: " … ή άλλο υλικό παρεμφερών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών. ", νομίζουμε πρέπει να γίνει: " …. ή άλλο υλικό ακριβώς ισοδύναμο με αυτά."

Απάντηση Δεν γίνεται δεκτή

 

Σχόλιο

 

6.                   Στην ίδια σελίδα, 6η κουκίδα, η φράση: " … να παραδοθεί ενιαία, ανεξάρτητα του μήκους … " νομίζουμε πρέπει να γίνει: " … να παραδοθεί ενιαία, χωρίς κανέναν απολύτως αρμό, ανεξάρτητα του μήκους … "

Απάντηση Γίνεται δεκτή η προτεινόμενη διατύπωση

 

 

 

27-9-2006