ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

       2006-09-26  

Νο.76-06  

 

                                                                                                       

                                                                                                                                     

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 6342/2006

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ»

 

 

1) Η σωστή διατύπωση στην σελίδα 106 στον όρο Β.3.2 της Διακήρυξης είναι:

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

« ΟΠΣ Διαχείρισης Δραστηριοτήτων του ΕΛΟΤ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: 6342/2006-08-18

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΛΟΤ Α.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 2006/10/03

 

2) Όσοι από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό επιθυμούν να επισκεφθούν τους χώρους των γραφείων του ΕΛΟΤ με σκοπό την αποτύπωση των υφιστάμενων χώρων και δικτυακών υποδομών,  μπορούν να προσέλθουν την Πέμπτη 28/09/2006 και ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, 3oς όροφος  στο Γραφείο Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων, υπεύθυνη κα. Α.Τζώλου.