ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

       2006-09-19  

Νο.73-06                                                                                                          

 

                                                                                                                                     

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN ISO 12213-1

Φυσικό αέριο - Υπολογισμός του συντελεστή συμπίεσης -   Μέρος 1: Εισαγωγή και κατευθυντήριες οδηγίες

ΕΛΟΤ EN ISO 12213-2

Φυσικό αέριο - Υπολογισμός του συντελεστή συμπίεσης -   Μέρος 2: Υπολογισμός με ανάλυση μοριακής σύστασης

ΕΛΟΤ EN ISO 12213-3

Φυσικό αέριο - Υπολογισμός του συντελεστή συμπίεσης -   Μέρος 3: Υπολογισμός με χρήση φυσικών ιδιοτήτων

ΕΛΟΤ EN 12574-1

Σταθεροί κάδοι απορριμμάτων - Μέρος 1: Κάδοι με χωρητικότητα μέχρι 10.000 l με επίπεδο ή κυρτό καπάκι(α), για μονοαξωνικό, διπλοαξονικό μηχανισμό ανύψωσης ή βραχίονα προσαρμογής - Διαστάσεις και σχεδιασμός

 

ΕΛΟΤ EN 12574-2

Σταθεροί κάδοι απορριμμάτων - Μέρος 2: Απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής

 

ΕΛΟΤ EN 12574-3

Σταθεροί κάδοι απορριμμάτων - Μέρος 3: Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής

ΕΛΟΤ EN ISO 12737

Μεταλλικά υλικά - Προσδιορισμός του συντελεστού εντάσεως κρισίμου φορτίσεως

ΕΛΟΤ EN 12864/A2

Ρυθμιστές πίεσης σταθερής ρύθμισης, με μέγιστη πίεση εξόδου μικρότερη ή ίση των 200 mbar, με παροχή μικρότερη ή ίση από 4 kg/h και οι σχετικές διατάξεις ασφαλείας για βουτάνιο, προπάνιο ή μείγματά τους

ΕΛΟΤ EN 13411-7

Απολήξεις για χαλύβδινα συρματόσχοινα - Ασφάλεια - Μέρος 7 : Συμμετρικές υποδοχές ενσφήνωσης

ΕΛΟΤ EN 13445-3/A4

Δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα - Μέρος 3: Σχεδιασμός

 

ΕΛΟΤ EN ISO 13468-2

 

Πλαστικά υλικά - Προσδιορισμός της συνολικής μετάδοσης φωτός σε διαφανή υλικά - Μέρος 2: Όργανο διπλής δέσμης

ΕΛΟΤ EN 13530-3/A1

Κρυογενικά δοχεία - Μεγάλα μεταφερόμενα δοχεία μονωμένα υπό κενό - Μέρος 3: Λειτουργικές απαιτήσεις

ΕΛΟΤ EN 13674-2

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Σιδηροτροχιά - Μέρος 2: Διακόπτες και σιδηροτροχιές διασταύρωσης για σύζευξη σε σιδηροτροχιές vignole σιδηροδρόμου μάζας 46 kg/m και πάνω

ΕΛΟΤ EN 13674-3

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Σιδηροτροχιά - Μέρος 3: Σιδηροτροχιές ελέγχου

ΕΛΟΤ EN 13795-3

Χειρουργικά καλύμματα, ποδιές και ενδυμασίες χώρων καθαρού αέρα που χρησιμοποιούνται ως προϊόντα για ιατρική χρήση για ασθενείς, ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό - Μέρος 3: Απαιτήσεις επίδοσης και επίπεδα επίδοσης

ΕΛΟΤ EN 14364

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για αποχέτευση ομβρίων και λυμάτων χωρίς πίεση - Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά ενισχυμένα με υαλοίνες (GRP) με βάση ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη (UP) - Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήματα και συνδέσμους

ΕΛΟΤ EN 14535-1

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Δισκόφρενα για σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό - Μέρος 1: Δίσκος πέδης πιεσμένος ή συρρικνούμενος στον άξονα  ή στον κινητήριο άξονα, διαστάσεις και απαιτήσεις ποιότητας

ΕΛΟΤ EN 14562

Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά - Ποσοτική δοκιμή αντικειμενοφόρου πλάκας για την αξιολόγηση της μυκητοκτόνου και ζυμοκτόνου δράσης για εργαλεία και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην ιατρική   Μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις (φάση 2 / βήμα 2)

ΕΛΟΤ ΕΝ 14752

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Συστήματα πλευρικής εισόδου

 

ΕΛΟΤ EN 14803

Ταυτοποίηση ή/και προσδιορισμός της ποσότητας των αποβλήτων

 

ΕΛΟΤ EN ISO 14924

Ψεκασμός εν θερμώ - Μετεπεξεργασία και αποπεράτωση των επικαλύψεων με εν θερμώ ψεκασμό

 

ΕΛΟΤ EN ISO 15004-1

Οφθαλμικά όργανα - Θεμελειώδεις απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις εφαρμοστέες σε όλα τα οφθαλμικά όργανα

ΕΛΟΤ CEN/TS 15213-2

Τηλεματική οδικών μεταφορών και κυκλοφορίας - Συστήματα μετά από κλοπή για την ανάκτηση κλεμμένων οχημάτων - Μέρος 2: Στοιχεία κοινών μηνυμάτων κατάστασης

ΕΛΟΤ CEN/TS 15231

Ανοικτή επικοινωνία δεδομέων σε αυτματισμό κτιρίων, συσκευές ελέγχου και διαχείριση κτιρίων - Απεικόνιση μεταξύ Lonworks και BACnet

ΕΛΟΤ CEN/TS 15279

Έκθεση σε χώρους εργασίας - Μέτρηση δερμικής έκθεσης - Αρχές και μέθοδοι

ΕΛΟΤ EN ISO 15614-6

Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών - Δοκιμή διαδικασίας συγκόλλησης - Μέρος 6: Συγκόλληση με τόξο και αέριο, χαλκού και κραμάτων χαλκού

ΕΛΟΤ EN ISO 15883-1

Πλυντήρια για απολύμανση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις, όροι και ορισμοί και δοκιμές

ΕΛΟΤ EN ISO 15883-2

Πλυντήρια για απολύμανση - Μέρος 2: Απαιτήσεις και δοκιμές πλυντηρίων για απολύμανση που χρησιμοποιούν θερμική απολύμανση για χειρουργικά εργαλεία, αναισθησιολογικό εξοπλισμό, περιέκτες, σκεύη, υαλικά κλπ

ΕΛΟΤ EN ISO 15883-3

Πλυντήρια για απολύμανση - Μέρος 3: Απαιτήσεις και δοκιμές πλυντηρίων για απολύμανση που χρησιμοποιούν θερμική απολύμανση για περιέκτες ανθρώπινων αποβλήτων

ΕΛΟΤ EN ISO 16000-9

Αέρας εσωτερικών χώρων - Μέρος 9: Προσδιορισμός των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων από οικοδομικά προϊόντα και έπιπλα - Μέθοδος θαλάμου δοκιμών εκπομπών

ΕΛΟΤ EN ISO 16000-10

Αέρας εσωτερικών χώρων - Μέρος 10:  Προσδιορισμός των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων από οικοδομικά προϊόντα και έπιπλα - Μέθοδος κυψέλης δοκιμής εκπομπών

 

ΕΛΟΤ EN ISO 16000-11

Αέρας εσωτερικών χώρων - Μέρος 11:  Προσδιορισμός των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων από οικοδομικά προϊόντα και έπιπλα - Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία των δοκιμίων

ΕΛΟΤ EN ISO 19054

Συστήματα τροχιών για στήριξη ιατρικού εξοπλισμού

ΕΛΟΤ EN ISO 19879

Ενώσεις μεταλλικών σωλήνων για ρευστά και γενικές χρήσεις - Μέθοδοι δοκιμής για ενώσεις υδραυλικών ρευστών

 

ΕΛΟΤ EN ISO 21007-1

Φιάλες αερίου - Ταυτοποίηση και σήμανση με χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων - Μέρος 1: Αρχιτεκτονική αναφορά και ορολογία

ΕΛΟΤ EN ISO 21007-2

Φιάλες αερίου - Ταυτοποίηση και σήμανση με χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων - Μέρος 2: Σχήματα αρίθμησης για ταυτοποίηση ραδιοσυχνοτήτων

ΕΛΟΤ EN ISO 21171

Ιατρικά γάντια - Προσδιορισμός της αφαιρούμενης επιφανειακής πούδρας

 

ΕΛΟΤ EN ISO 21649

Ενετήρες χωρίς βελόνα για ιατρική χρήση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO 21969

Εύκαμπτες συνδέσεις υψηλής πίεσης για χρήση με συστήματα ιατρικών αερίων

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 24530-2

Πληροφόρηση κυκλοφορίας και ταδιδιωτών (ΤΤΙ) - ΤΤΙ μέσω εκτεταμένης γλώσσας σήμανσης (XML) της ομάδας ειδικών πρωτοκόλου μεταφοράς (TPEG) - Μέρος 2: tpeg-locML