ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

       2006-09-18  

Νο.72-06                                                                                                          

                                                                                                                                     

ΔΗΜοΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΤΧΤ), ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΤΗΚ) ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΝΙΔΟΤΟΠΩΝ (ΤΠΠ) ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΑΕ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

 

 

Στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης της δράσης 1.2.2 «Πιστοποίηση» του Μέτρου 1.2  «Εθνικό Σύστημα Ποιότητας», ο ΕΛΟΤ καλείται να υλοποιήσει την προμήθεια  και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων και επίπλων για τα εργαστήρια Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρικών Καλωδίων και Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων, η οποία  εντάσσεται στο πλαίσιο των έργων με τίτλους:

 

1: «ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Χαμηλής Τάσης του ΕΛΟΤ για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών», κωδικός ΟΠΣ   99528.

 

2: «Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων του ΕΛΟΤ για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών», κωδικός ΟΠΣ   99518.

 

3: «Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Ηλεκτρικών Καλωδίων του ΕΛΟΤ για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών», κωδικός ΟΠΣ   100137.

 

Ο ΕΛΟΤ προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, που είναι απαραίτητη για τα εργαστήρια δοκιμών του και ειδικότερα για τα Εργαστήριο Χαμηλής Τάσης, Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων, Ηλεκτρικών Καλωδίων.

 

Για την αρτιότερη προετοιμασία του Διαγωνισμού αυτού αλλά και για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση η προκήρυξη αυτού του Διαγωνισμού και αναμένονται ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις επ’ αυτού μέχρι και την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα 15:00. Καμία ερώτηση ή σχόλιο δεν θα γίνει δεκτό και δεν θα απαντηθεί μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας και ώρας.

 

Όλες οι ερωτήσεις που θα αφορούν σε θέματα του διαγωνισμού και οι απαντήσεις ή διευκρινίσεις των αρμόδιων θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (ανακοινώσεις), καμία δε προφορική ή άλλη απάντηση δεν θα ληφθεί υπόψη από τους ενδιαφερομένους.

 

Η δημόσια διαβούλευση της προκήρυξης έχει ως επιμέρους στόχους τους κάτωθι:

 

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αποσκοπεί στην ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα και διαφάνεια για τους στόχους του έργου.

 

Για το παρόν έργο η αποστολή των ερωτήσεων, σχολίων, παρατηρήσεων γίνεται στο e-mail: gkm@elot,gr