ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

       2006-09-08  

Νο.69-06                                                                                                          

 

                                                                                                                                     

B΄ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Τυποποίηση – Έκδοση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων και Τυποποιητικών Κειμένων στην Ελληνική – Φάση Α΄»

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει κριτηρίων που εξειδικεύονται στο τεύχος προκήρυξης

 

 


 

 

Αναθέτουσα Αρχή

 

Είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.

Διεύθυνση Έδρας :

Αχαρνών 313, Αθήνα, ΤΚ 111 45

Τηλέφωνο : +30 210 2120312

Fax      : +30 210 2120325

E-mail  : gpf@elot.gr

Πληροφορίες                                                :

Τμήμα Προμηθειών, κα Φέρλα Γεωργία

 

Τίτλος έργου

 

«Τυποποίηση – Έκδοση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων και Τυποποιητικών Κειμένων στην Ελληνική – Φάση Α΄».

 

Αντικείμενο του έργου

 

Αντικείμενο του έργου, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Τυποποίηση – Έκδοση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων και Τυποποιητικών Κειμένων στην Ελληνική – Φάση Α΄» που εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 1.2.1 του μέτρου 1.2 του ΕΠΑΝ είναι η Δημιουργία υποδομής μεταφραστικών υπηρεσιών και ενσωμάτωση στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης 1.400 Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων.

 

Ταξινόμηση κατά CPV : 30241410–7, 72200000-7, 72268000-1, 74831300-6

Συστήματα Μεταγλώττισης, Υπηρεσίες Προγραμματισμού Λογισμικού & Παροχής Συμβουλών, Υπηρεσίες Προμήθειας Λογισμικού, υπηρεσίες μετάφρασης.

 

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ, € 1.938.412 με ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : € 1.628.918 + ΦΠΑ 19% : € 309.494).

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 65% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 35% από Εθνικούς Πόρους.

 

Η αποστολή του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Παριφερειακής Ανάπτυξης) συνίσταται στα εξής:

- συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επιπέδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών

- συμβολή στην διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στη συμμετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών.

 

Διάρκεια της σύμβασης

24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

 

Εγγυήσεις

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ (€ 81.446).

 

Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού και πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει τα έντυπα του διαγωνισμού από την έδρα του ΕΛΟΤ Α.Ε. Τμήμα Προμηθειών, κα Φέρλα Γεωργία.

Αχαρνών 313, Αθήνα, ΤΚ 111 45

Τηλέφωνο : + 30 210 2120312

Fax : + 30 210 2120325

E-mail : gpf@elot.gr  και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΟΤ : www.elot.gr (προκήρυξη  μέρος Α μέρος Β παράδειγμα Α παράδειγμα Β )

 

Η Διακήρυξη διατίθεται χωρίς κόστος.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του Διαγωνισμού, έως την 25/09/2006.

 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 20/10/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην έδρα του ΕΛΟΤ Α.Ε.

 

Οι προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικά γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν περιέλθει στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ πριν από την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν οι προσφορές

 

Η έδρα του ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313, Αθήνα, ΤΚ 111 45, 1ος όροφος, Πρωτόκολλο.

 

Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης:

 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την 20/10/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην έδρα του ΕΛΟΤ Α.Ε.

Κατά την αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται οι Διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

 

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

(α)     Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου (EOX) ή της αλλοδαπής, που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες και επαγγελματική δραστηριότητα σε μεταφράσεις και τεχνολογίες αυτόματης μετάφρασης.

 

(β)     Ενώσεις / Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου (EOX) ή της αλλοδαπής που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, και σαν σύνολο έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες και επαγγελματική δραστηριότητα σε μεταφράσεις και τεχνολογίες αυτόματης μετάφρασης, εφόσον πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

 

(γ)     Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών (α) και (β) ανωτέρω εφόσον δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.

 

Τμήμα του έργου δύναται να ανατεθεί και υπεργολαβικά σε τρίτους εφόσον αυτοί δηλωθούν ονομαστικά στην προσφορά του διαγωνιζομένου. Ο Ανάδοχος, θα ευθύνεται ακέραια έναντι του ΕΛΟΤ, για την τυχόν εκ μέρους του υπεργολάβου πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης.

 

Κριτήριο Ανάθεσης - Εναλλακτικές Προσφορές

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές.

 

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

 

Οι προσφυγές υποβάλλονται μόνο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, Αθήνα, ΤΚ 111 45, 1ος όροφος, Πρωτόκολλο.

 

 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

 

Στις  8-9-2006.

 


 

 

Ο Διευθύνων  Σύμβουλος

 

 

 

Νικόλαος Συμφέρης