ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

       2006-09-04  

Νο.65-06                                                                                                          

 

                                                                                                                                     

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 46-2

Συντηρητικά ξύλου - Προσδιορισμός της προληπτικής δράσης εναντίον των προνυμφών του Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Μέρος 2: Ωοκτόνος δράση (εργαστηριακή μέθοδος)

ΕΛΟΤ EN 301 Ε2

Φαινολικές και αμινοπλαστικές κόλλες για φέρουσες ξύλινες κατασκευές : Ταξινόμηση και απαιτήσεις επιδόσεων

ΕΛΟΤ EN 517

Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης – Άγκιστρα ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN 623-1

Κεραμικά προηγμένης τεχνολογίας - Μονολιθικά κεραμικά - Γενικές ιδιότητες και ιδιότητες δομής - Μέρος 1: Προσδιορισμός της παρουσίας ελαττωμάτων με χρωματική διείσδυση

 

 

ΕΛΟΤ EN 1309-2

Στρογγυλή και πριστή ξυλεία - Μέθοδος μέτρησης διαστάσεων - Μέρος 2: Στρογγυλή ξυλεία - Απαιτήσεις μετρήσεων και κανόνες υπολογισμού του όγκου

 

ΕΛΟΤ EN 1854

Διατάξεις επιτήρησης πίεσης για καυστήρες αερίου και συσκευές αερίου

ΕΛΟΤ EN 1856-1/Α1

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις μεταλλικών καπνοδόχων - Μέρος 1: Προϊόντα που βασίζονται σε σύστημα καπνοδόχων

ΕΛΟΤ EN 1991-4

Ευρωκώδικας 1: Δράσεις - Μέρος 4:  Σιλό και δεξαμενές

ΕΛΟΤ EN 2327

Αεροδιαστημική σειρά - Δακτύλιοι ασφάλισης με ακτινικές εγκοπές, από κράματα χάλυβα, επικαδμιωμένοι, για ράβδους συστημάτων ελέγχου πτήσης - Διαστάσεις

ΕΛΟΤ EN 2328

Αεροδιαστημική σειρά - Δακτύλιοι ασφάλισης περικοχλίων από χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση, επικαδμιωμένοι, για ράβδους συστημάτων ελέγχου πτήσης - Διαστάσεις

ΕΛΟΤ EN 2337

Αεροδιαστημική σειρά - Λεία σφαιρικά έδρανα - Τεχνική προδιαγραφή

 

 

ΕΛΟΤ EN 2546

 

 

Αεροδιαστημική σειρά - Δακτύλιοι ασφάλισης, με ακτινικές εγκοπές από χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση, παθητικοποιημένοι, για ράβδους συστημάτων ελέγχου πτήσης - Διαστάσεις

ΕΛΟΤ EN 2549

Αεροδιαστημική σειρά - Κοχλίες, κανονικής εξαγωνικής κεφαλής, κανονικού κορμού κλειστής ανοχής, βραχέως σπειρώματος, από κράμα τιτανίου, ανοδειωμένοι, με λίπαινση με MoS2 - Ταξινόμηση: 1100 MPa (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) / 315°C

ΕΛΟΤ EN 2588

Αεροδιαστημική σειρά - Λεία σφαιρικά έδρανα από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση, με εγκοπές συναρμολόγησης - Διαστάσεις και φορτία

ΕΛΟΤ EN ISO 7391-2

Πλαστικά - Πολυανθρακικά για μορφοποίηση σε καλούπι και εξώθηση - Μέρος 2 : Προετοιμασία δοκιμίων και προσδιορισμός ιδιοτήτων

ΕΛΟΤ EN 10219-1

Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10219-2

Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 2: Ανοχές, διαστάσεις και ιδιότητες διατομών

ΕΛΟΤ EN ISO 11442

Τεχνική τεκμηρίωση προϊόντων - Διαχείριση εγγράφων

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12086-1

Πλαστικά - Φθοροπολυμερή: διασπορές και υλικά για μορφοποίηση σε καλούπι και εξώθηση - Μέρος 1: Σύστημα χαρακτηρισμού και βάση για προδιαγραφές

 

ΕΛΟΤ EN ISO 12086-2

Πλαστικά - Φθοροπολυμερή: διασπορές και υλικά για μορφοποίηση σε καλούπι και εξώθηση - Μέρος 2: Προετοιμασία δοκιμίων και προσδιορισμός ιδιοτήτων

 

ΕΛΟΤ EN ISO 12625-8

Χαρτί τίσιου και προϊόντα τίσιου - Μέρος 8: Χρόνος απορρόφησης ύδατος και ικανότητα απορρόφησης ύδατος, μέθοδος δοκιμής με εμβάπτιση σε κάδο

 

ΕΛΟΤ EN 12691

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός αντίστασης σε κρούση

ΕΛΟΤ EN 13126-1

Είδη κιγκαλερίας - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για παράθυρα και παράθυρα ύψους πόρτας - Μέρος 1: Κοινές απαιτήσεις για όλους τους τύπους κιγκαλερίας

ΕΛΟΤ EN 13126-8

Είδη κιγκαλερίας - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για παράθυρα και παράθυρα ύψους πόρτας - Μέρος 8: Ανοιγόμενα και Ανακικλόμενα, Αρχικά-Ανακλινόμενα και απλά Ανοιγόμενα

ΕΛΟΤ EN 13141-8

Αερισμός κτιρίων - Δοκιμές επίδοσης συστατικών μερών / προϊόντων για αερισμό κατοικιών - Μέρος 8: Δοκιμές επίδοσης μηχανικών μονάδων αερισμού χωρίς αγωγούς, με παροχή και εξαγωγή αέρα (συμπεριλαμβανομένης ανάκτησης θερμότητας) για μηχανικά συστήματα αερισμού μεμονωμένων δωματίων

ΕΛΟΤ EN 13232-9

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Σύστημα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 9: Χωροθετήσεις

ΕΛΟΤ EN 13329 E2

Καλύμματα δαπέδου επάλληλων στρώσεων - Στοιχεία με επιφάνεια από θερμοσκληρυνόμενες αμινοπλαστικές ρητίνες -Προδιαγραφές, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 13369/A1

Κοινοί κανόνες για προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα

 

ΕΛΟΤ EN 13421

 

Πλαστικά - Θερμοσκληρινόμενα μίγματα για μορφοποίηση - Σύνθετα πλαστικά και ίνες ενίσχυσης - Προετοιμασία δοκιμίων για τον προσδιορισμό της ανισοτροπίας των ιδιοτήτων συνθέτων για διαμόρφωση με πίεση

ΕΛΟΤ EN 14187-9

Υλικά σφράγισης αρμών εφαρμοζόμενα εν ψυχρώ - Μέρος 9: Μέθοδος δοκιμής λειτουργικότητας των υλικών σφράγισης

ΕΛΟΤ EN 14227-10

Μίγματα κατεργασμένα με υδραυλικές κονίες - Προδιαγραφές - Μέρος 10: Έδαφος κατεργασμένο με τσιμέντο

 

ΕΛΟΤ EN 14227-11

Μίγματα κατεργασμένα με υδραυλικές κονίες - Προδιαγραφές - Μέρος 11: Έδαφος κατεργασμένο με άσβεστο

 

ΕΛΟΤ EN 14227-12

Μίγματα κατεργασμένα με υδραυλικές κονίες - Προδιαγραφές - Μέρος 12: Έδαφος κατεργασμένο με σκωρία

ΕΛΟΤ EN 14227-13

Μίγματα κατεργασμένα με υδραυλικές κονίες - Προδιαγραφές - Μέρος 13: Έδαφος κατεργασμένο με υδραυλικές κονίες οδοποιίας

 

ΕΛΟΤ EN 14227-14

Μίγματα κατεργασμένα με υδραυλικές κονίες - Προδιαγραφές - Μέρος 14: Έδαφος κατεργασμένο με ιπτάμενη τέφρα

ΕΛΟΤ EN 14870-3

Βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Επαγωγικές καμπύλες, ειδικά τεμάχια και φλάντζες για συστήματα μεταφοράς σωληνογραμμών - Μέρος 3: Φλάντζες

ΕΛΟΤ EN 15038

Υπηρεσίες - Μετάφραση - Απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσίας

 

 

 

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 24530-1

Πληροφόρηση κυκλοφορίας και ταξιδιωτών (ΤΤΙ) - ΤΤΙ μέσω εκτεταμένης γλώσσας σήμανσης (XML) της ομάδας ειδικών πρωτοκόλου μεταφοράς (TPEG) - Μέρος 1: Εισαγωγή, κοινοί τύποι δεδομένων και tpegML

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 24530-3

Πληροφόρηση κυκλοφορίας και ταξιδιωτών (ΤΤΙ) - ΤΤΙ μέσω εκτεταμένης γλώσσας σήμανσης (XML) της ομάδας ειδικών πρωτοκόλου μεταφοράς (TPEG) - Μέρος 3: tpeg-rtmML

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 24530-4

Πληροφόρηση κυκλοφορίας και ταξιδιωτών (ΤΤΙ) - ΤΤΙ μέσω εκτεταμένης γλώσσας σήμανσης (XML) της ομάδας ειδικών πρωτοκόλου μεταφοράς (TPEG) - Μέρος 4: tpeg-ptiML