ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-08-21                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.62-06

 

 

 

GR-ΑΘΗΝΑ: Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ.  

 

1.                  Αναθέτουσα αρχή

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ 111 45,

 

2.                  α) Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά.

β) Είδος σύμβασης

Επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης δραστηριοτήτων του ΕΛΟΤ»

 

3.                  α) Τόπος παράδοσης

Εγκαταστάσεις του ΕΛΟΤ Α.Ε. στην Αθήνα & στην Θεσσαλονίκη στην Σίνδο.

β) Φύση των ζητούμενων προϊόντων

Συνοπτικά, η υλοποίηση του Έργου περιλαμβάνει τα εξής:

γ) Προϋπολογισμός του έργου

Ένα εκατομμύριο εξήντα τρεις χιλιάδες ογδόντα € (1.063.080) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%.

δ) Δυνατότητα προσφοράς για τμήματα του έργου

Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα

 

4.                  Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης

Δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της .

 

5.                  Παραλαβή εγγράφων του διαγωνισμού

α) ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ. 111 45, Οικονομική Διεύθυνση-Τμήμα Προμηθειών, Κα  Φέρλα Γ., Τηλέφωνο: 00 30 210 2120312, Fax: 00 30 210 2120325, E-mail : gpf@elot.gr ή από το site www.elot.gr(Προκήρυξη), μέχρι 02/10/2006  και ώρα 15.00 π.μ.

β) Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το    περιεχόμενο του διαγωνισμού έως την  22/09/2006

γ)  Η διακήρυξη διατίθεται χωρίς κόστος

 

6.                  α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής και έναρξη αποσφράγισης των προσφορών

Την  03/10/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν οι προσφορές

ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ 111 45, 1ος  όροφος, Πρωτόκολλο.

γ) Γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές

Η ελληνική γλώσσα.

 

7.                  α) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών

Επιτρέπεται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

 

8.                  Απαιτούμενες εγγυήσεις

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα τρία ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (€ 63.253,26).

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 2,5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.

 

9.                              Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμών

Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο θα γίνουν σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

10.              Δικαίωμα συμμετοχής- Νομική μορφή αναδόχου

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες και αλλοδαποί υποψήφιοι  (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή συμπράξεις αυτών.

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, ως απαράβατους όρους, στο Διαγωνισμό:

 

11.              Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του

Έξι (6) μήνες  από την επόμενη μέρα του διαγωνισμού.

 

12.              Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 

13.              Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από το ΕΤΠΑ και 25% από Εθνικούς Πόρους.

 

14.              Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης

Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις  18/08/2006

 

 

 

                                           

                                                Ο Διευθύνων  Σύμβουλος

 

 

 

                                                    Νικόλαος  Συμφέρης