ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-08-17                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.61-06

 

 

Περίληψη  Προκήρυξης Διαγωνισμούγια το έργο:

“ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

 

1.      Αναθέτουσα αρχή

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Α.Ε.

Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια ΤΚ 111 45

2.      Είδος σύμβασης:

α) Υπηρεσίες Συμβούλου

 β) Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός.

γ) Προϋπολογισμός του έργου

Πενήντα έξι χιλιάδες Ευρώ (56.000 € ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3.       Τόπος παροχής υπηρεσιών

Κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ Α.Ε.

4.      Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης  :Μέχρι  31/10/2008

5.      . Παραλαβή  εγγράφων  του διαγωνισμού

α) ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια ΤΚ 111 45, Οικονομική Διεύθυνση-Τμήμα Προμηθειών, Κα Φέρλα Γ., Τηλέφωνο: 00 32 10 2120312, Fax: 00 32 10 2120325, E-mail : gpf@elot.gr ή από το site www.elot.gr (Προκήρυξη) , μέχρι 08/09/2006 και ώρα 15.00 μ.μ.

β)  Η διακήρυξη διατίθεται χωρίς κόστος

6.      Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας   υποβολής και έναρξη αποσφράγισης  των προσφορών

α) 11/09/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10:00.

  β)Διεύθυνση στην οποία μπορούν να αποσταλούν οι προσφορές

 ΕΛΟΤ  Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια ΤΚ 111 45, 1ος  όροφος, Πρωτόκολλο.

γ)γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές :

Η ελληνική γλώσσα

δ) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση

Επιτρέπεται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

7.       Απαιτούμενες εγγυήσεις

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους    5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

8.      Τρόπος χρηματοδότησης και πληρωμών

Το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ  «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2000-2006, σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

9.      Νομική μορφή αναδόχου

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / ενώσεις φυσικών ή /και νομικών προσώπων (ιδιαίτερα εμπειρία στη σύνταξη ΤΔΕ, συμπλήρωση δελτίων παρακολούθησης, εθνική και κοινοτική νομοθεσία για δημόσιες συμβάσεις κ.τ.λ.).

10.  Ισχύς των προσφορών

Τουλάχιστον  για τρεις (3) μήνες  από την επόμενη του διαγωνισμού.

11.  Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Το συγκεκριμένο έργο: «Τεχνική Υποστήριξη του ΕΛΟΤ» αποτελεί διακριτή πράξη που εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 9.1.3 «Διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση, έλεγχος» του Μέτρου 9.1 του ΕΠΑΝ «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ».

Η δράση συγχρηματοδοτείται κατά 28.14% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 71.86% από εθνική συμμετοχή.

 

 

 

                                            

Διευθύνων Σύμβουλος

 

 

 

Νικόλαος  Συμφέρης