ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-07-14                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.51-06

 

Εναρμονισμένα πρότυπα βάσει της οδηγίας

 

89/336/EEC

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

 

 

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης

 

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(Έγγραφο αναφοράς)

 

 

 

Στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέ-ντος προτύπου

 

Ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέ-ντος προτύπου
Σημείωση 1

CENELEC

EN 50065-1:2001

Σηματοδοσία στα ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνοτήτων 3kHz μέχρι 148,5 kHz – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις εύρος συχνοτήτων και ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές

 


EN 50065-1:1991
+ A1:1992
+ A2:1995
+ A3:1996


Ημερομηνία λήξης
(01.04.2003)

CENELEC

EN 50065-2-1:2003

Σηματοδοσία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνοτήτων 3kHz μέχρι 148,5 kHz – Μέρος 2-1: Απαιτήσεις ατρωσίας για εξοπλισμό επικοινωνίας δικτύου και συστήματος λειτουργίας στην περιοχή συχνοτήτων 95 kHz ως 148,5 kHz που προορίζονται για χρήση σε περιβάλλοντα κατοικιών, εμπορικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.10.2004)

 

Τροποποίηση Νο A1:2005 του EN 50065-2-1:2003

 

 

01.07.2008

CENELEC

EN 50065-2-2:2003

Σηματοδοσία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνοτήτων από 3 kHz ως 148,5 kHz – Μέρος 2-2 : Απαιτήσεις ατρωσίας για εξοπλισμό επικοινωνίας δικτύου και συστημάτων που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων 95 kHz ως 148,5 kHz που προορίζονται για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.10.2004)

 

Τροποποίηση Νο A1:2005 του EN 50065-2-2:2003

 

 

01.07.2008

CENELEC

EN 50065-2-3:2003

Σηματοδοσία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνοτήτων από 3 kHz ως 148,5 kHz – Μέρος 2-3: Απαιτήσεις ατρωσίας για εξοπλισμό επικοινωνίας δικτύου και συστημάτων που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων 3 kHz ως 95 kHz που προορίζονται για χρήση από φορείς παροχής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.08.2004)

 

Τροποποίηση Νο A1:2005 του EN 50065-2-3:2003

 

 

01.07.2008

CENELEC

EN 50083-2:2001

Καλωδιακά δίκτυα για τηλεοπτικά, ηχητικά και διαλογικά σήματα πολυμέσων – Μέρος 2: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για εξοπλισμό

 


EN 50083-2:1995
+ A1:1997


Ημερομηνία λήξης
(01.01.2004)

 

Τροποποίηση Νο A1:2005 του EN 50083-2:2001

 

 

01.04.2008

CENELEC

EN 50090-2-2:1996

Ηλεκτρονικά συστήματα για οικίες και κτίρια (HBES) – Μέρος 2-2: Επισκόπηση του συστήματος – Γενικές τεχνικές απαιτήσεις

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.10.1999)

CENELEC

EN 50091-2:1995

Τροφοδοτικά συστήματα αδιάλυπτης λειτουργίας - Μέρος 2: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.03.1999)

CENELEC

EN 50130-4:1995

Συστήματα συναγερμού – Μέρος 4: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Πρότυπο οικογένειας προϊόντος: Απαιτήσεις ατρωσίας για συστατικά συστημάτων συναγερμού για φωτιά, εισβολή και κοινωνικές εκδηλώσεις

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.01.2001)

 

Τροποποίηση Νο A1:1998 του EN 50130-4:1995

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.01.2001)

 

Τροποποίηση Νο A2:2003 του EN 50130-4:1995

 

 

01.09.2007

CENELEC

EN 50148:1995

Ηλεκτρονικά ταξίμετρα

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(15.12.1995)

CENELEC

EN 50240:2004

ηλεκτροσυγκόλλησης με αντίσταση Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Πρότυπο προϊόντος για εξοπλισμό

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


01.04.2007

CENELEC

EN 50263:1999

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) – Πρότυπο προϊόντος για ηλεκτρονόμους μέτρησης και διατάξεις ασφαλείας

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.08.2002)

CENELEC

EN 50270:1999

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και τη μέτρηση εύφλεκτων αερίων, τοξικών αερίων ή οξυγόνου

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.10.2001)

CENELEC

EN 50293:2000

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Συστήματα σηματοδότησης οδικής κυκλοφορίας – Πρότυπο προϊόντος

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.04.2003)

CENELEC

EN 50295:1999

Συσκευές διακοπής και συσκευές ελέγχου χαμηλής τάσης – Συστήματα διεπαφής συσκευών ελέγχου – Διεπαφή ενεργοποιητή-αισθητήρα (As-i

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.12.1999)

CENELEC

EN 50370-1:2005

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Πρότυπο οικογένειας προϊόντος για εργαλεία μηχανών - Μέρος 1: Εκπομπή

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


01.02.2008

CENELEC

EN 50370-2:2003

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) – Πρότυπο οικογένειας προϊόντος για εργαλειομηχανές - Μέρος 2: Ατρωσία

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.11.2005)

CENELEC

EN 50412-2-1:2005

Γραμμές ισχύος εξοπλισμού και συστημάτων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις χαμηλής ισχύος στην περιοχή συχνοτήτων 1,6MHz έως 30MHz - Μέρος 2-1: Περιβάλλον κατοικίας, εμπορικό και βιομηχανικό περιβάλλον - Απαιτήσεις ατρωσίας

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


01.04.2008

CENELEC

EN 50428:2005

Διακόπτες για οικιακή και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Βοηθητικό πρότυπο - Διακόπτες και σχετικά εξαρτήματα για χρήση σε οικίες και ηλεκτρονικά συστήματα κτιρίων (HBES)

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


01.01.2008

CENELEC

EN 55011:1998

Βιομηχανικός, επιστημονικός και ιατρικός (ISM) εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων – Χαρακτηριστικά ραδιοπαρεμβολών – Όρια και μέθοδοι μέτρησης

(CISPR 11:1997 (Τροποποιημένο))


EN 55011:1991
+ A1:1997
+ A2:1996


Ημερομηνία λήξης
(01.01.2001)

 

Τροποποίηση Νο A1:1999 του EN 55011:1998

(CISPR 11:1997/A1:1999)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.08.2002)

 

Τροποποίηση Νο A2:2002 του EN 55011:1998

(CISPR 11:1999/A2:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.10.2005)

CENELEC

EN 55012:2002

Οχήματα ,σκάφη και εσωτερικής καύσης μηχανοκίνητες συσκευές – Χαρακτηριστικά ραδιοπαρεμβολής - Όρια και μέθοδοι μετρήσεων για την προστασία των δεκτών εκτός των εγκατεστημένων στο ίδιο όχημα/σκάφος/συσκευή ή σε παρακείμενα οχήματα/σκάφη/συσκευές

(CISPR 12:2001)


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.02.2005)

 

Τροποποίηση Νο A1:2005 του EN 55012:2002

(CISPR 12:2001/A1:2005)

 

01.03.2008

CENELEC

EN 55013:2001

Δέκτες και συναφής εξοπλισμός ηχητικής και τηλεοπτικής ευρυεκπομπής – Χαρακτηριστικά ραδιοδιαταραχών – Όρια και μέθοδοι μέτρησης

(CISPR 13:2001 (Τροποποιημένο))


EN 55013:1990
+ A12:1994
+ A13:1996
+ A14:1999


Ημερομηνία λήξης
(01.09.2004)

 

Τροποποίηση Νο A1:2003 του EN 55013:2001

(CISPR 13:2001/A1:2003)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2006)

 

Τροποποίηση Νο A2:2006 του EN 55013:2001

(CISPR 13:2001/A2:2006)

 

01.03.2009

CENELEC

EN 55014-1:2000

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές – Μέρος 1: Εκπομπή

(CISPR 14-1:2000)


EN 55014-1:1993
+ A1:1997
+ A2:1999


Ημερομηνία λήξης
(01.08.2003)

 

Τροποποίηση Νο A1:2001 του EN 55014-1:2000

(CISPR 14-1:2000/A1:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.10.2004)

 

Τροποποίηση Νο A2:2002 του EN 55014-1:2000

(CISPR 14-1:2000/A2:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.10.2005)

CENELEC

EN 55014-2:1997

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές - Μέρος 2 : Ατρωσία – Πρότυπο οικογένειας προϊόντων

(CISPR 14-2:1997)


EN 55104:1995


Ημερομηνία λήξης
(01.01.2001)

 

Τροποποίηση Νο A1:2001 του EN 55014-2:1997

(CISPR 14-2:1997/A1:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2004)

CENELEC

EN 55015:2000

Όρια και μέθοδοι μέτρησης χαρακτηριστικών των ραδιοδιαταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού και παρόμοιων συσκευών

(CISPR 15:2000)


EN 55015:1996
+ A1:1997
+ A2:1999


Ημερομηνία λήξης
(01.08.2003)

 

Τροποποίηση Νο A1:2001 του EN 55015:2000

(CISPR 15:2000/A1:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2004)

 

Τροποποίηση Νο A2:2002 του EN 55015:2000

(CISPR 15:2000/A2:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.10.2005)

CENELEC

EN 55020:1994

Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία δεκτών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και συναφών συσκευών

 


EN 55020:1988


Ημερομηνία λήξης
(31.12.1998)

 

Τροποποίηση Νο A11:1996 του EN 55020:1994

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.06.1999)

 

Τροποποίηση Νο A13:1999 του EN 55020:1994

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.08.2001)

 

Τροποποίηση Νο A14:1999 του EN 55020:1994

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.08.2001)

 

Τροποποίηση Νο A12:1999 του EN 55020:1994

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.08.2002)

CENELEC

EN 55020:2002

Δέκτες και συναφής εξοπλισμός ηχητικής και τηλεοπτικής ευρυεκπομπής – Χαρακτηριστικά ατρωσίας – Όρια και μέθοδοι μέτρησης

(CISPR 20:2002)


EN 55020:1994
και οι τροποποιήσεις του


01.12.2006

 

Τροποποίηση Νο A1:2003 του EN 55020:2002

(CISPR 20:2002/A1:2002)

 

01.12.2006

 

Τροποποίηση Νο A2:2005 του EN 55020:2002

(CISPR 20:2002/A2:2004)

 

01.02.2008

CENELEC

EN 55022:1994

Όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών ραδιοταραχών εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών

(CISPR 22:1993)


EN 55022:1987


Ημερομηνία λήξης
(31.12.1998)

 

Τροποποίηση Νο A1:1995 του EN 55022:1994

(CISPR 22:1993/A1:1995)

 

Ημερομηνία λήξης
(31.12.1998)

 

Τροποποίηση Νο A2:1997 του EN 55022:1994

(CISPR 22:1993/A2:1996 (Τροποποιημένο))

 

Ημερομηνία λήξης
(31.12.1998)

CENELEC

EN 55022:1998

Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών – Χαρακτηριστικές ραδιοδιαταραχών - Όρια και μέθοδοι μέτρησης

(CISPR 22:1997 (Τροποποιημένο))


EN 55022:1994
και οι τροποποιήσεις του


01.08.2007

 

Τροποποίηση Νο A1:2000 του EN 55022:1998

(CISPR 22:1997/A1:2000)

 

01.08.2007

 

Τροποποίηση Νο A2:2003 του EN 55022:1998

(CISPR 22:1997/A2:2002)

 

01.08.2007

CENELEC

EN 55024:1998

Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών – Χαρακτηριστικά ατρωσίας – Όρια και μέθοδοι μέτρησης

(CISPR 24:1997 (Τροποποιημένο))


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.07.2001)

 

Τροποποίηση Νο A1:2001 του EN 55024:1998

(CISPR 24:1997/A1:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.10.2004)

 

Τροποποίηση Νο A2:2003 του EN 55024:1998

(CISPR 24:1997/A2:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2005)

CENELEC

EN 55103-1:1996

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Πρότυπο οικογένειας προϊόντων ακουστικών, οπτικών, οπτικοακουστικών συσκευών και συσκευών ελέγχου φωτισμού ψυχαγωγίας για επαγγελματική χρήση - Μέρος 1: Εκπομπή

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.09.1999)

CENELEC

EN 55103-2:1996

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Πρότυπο οικογένειας προϊόντων ακουστικών, οπτικών, οπτικοακουστικών συσκευών και συσκευών ελέγχου φωτισμού ψυχαγωγίας για επαγγελματική χρήση - Μέρος 2: Ατρωσία

 


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.09.1999)

CENELEC

EN 60034-1:1998

Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές – Μέρος 1: Ονομαστικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά λειτουργίας

(IEC 60034-1:1996 (Τροποποιημένο))


-


-

 

Τροποποίηση Νο A11:2002 του EN 60034-1:1998

 

Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)

Ημερομηνία λήξης
(01.07.2005)

CENELEC

EN 60204-31:1998

Ασφάλεια μηχανών – Ηλεκτρικός εξοπλισμός Μηχανών – Μέρος 31: Ειδικές απαιτήσεις Ασφαλείας και Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραπτομηχανές, Μονάδες και συστήματα ραπτικής

(IEC 60204-31:1996 (Τροποποιημένο))


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.06.2002)

CENELEC

EN 60439-1:1999

Σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 1: Σύνολα δοκιμών τύπου και μερικής δοκιμής τύπου

(IEC 60439-1:1999)


EN 60439-1:1994
+ A11:1996


Ημερομηνία λήξης
(01.08.2002)

CENELEC

EN 60669-2-1:2000

Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις – Ηλεκτρονικοί διακόπτες

(IEC 60669-2-1:1996 (Τροποποιημένο)
+ A1:1997 (Τροποποιημένο))


EN 60669-2-1:1996
+ A11:1997


Ημερομηνία λήξης
(01.10.2005)

 

Τροποποίηση Νο A2:2001 του EN 60669-2-1:2000

(IEC 60669-2-1:1996/A2:1999 (Τροποποιημένο))

 

Ημερομηνία λήξης
(01.10.2005)

CENELEC

EN 60669-2-1:2004

Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις - Ηλεκτρονικοί διακόπτες

(IEC 60669-2-1:2002 (Τροποποιημένο))


EN 60669-2-1:2000
και οι τροποποιήσεις του


01.07.2009

CENELEC

EN 60669-2-2:1997

Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις – Τμήμα 2: Ηλεκτρομαγνητικοί διακόπτες τηλεχειρισμού (R.C.S.)

(IEC 60669-2-2:1996)


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.06.1999)

CENELEC

EN 60669-2-3:1997

Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις – Διακόπτες χρονικής καθυστέρησης (T.D.S.)

(IEC 60669-2-3:1997)


EN 60669-2-3:1996


Ημερομηνία λήξης
(01.06.1999)

CENELEC

EN 60730-1:1995

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60730-1:1993 (Τροποποιημένο))


-


-

 

Τροποποίηση Νο A11:1996 του EN 60730-1:1995

 

Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)

Ημερομηνία λήξης
(01.01.1998)

 

Τροποποίηση Νο A17:2000 του EN 60730-1:1995

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.10.2002)

CENELEC

EN 60730-1:2000

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60730-1:1999 (Τροποποιημένο))

Σημείωση 7


EN 60730-1:1995
και οι τροποποιήσεις του


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2004 του EN 60730-1:2000

(IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Τροποποιημένο))

 

-

CENELEC

EN 60730-2-5:1995

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για αυτόματα ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου καυστήρων

(IEC 60730-2-5:1993 (Τροποποιημένο))


EN 60730-1:1995
και οι τροποποιήσεις του


Ημερομηνία λήξης
(15.12.2000)

CENELEC

EN 60730-2-5:2002

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-5: Ειδικές απαιτήσεις για αυτόματα ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου καυστήρων

(IEC 60730-2-5:2000 (Τροποποιημένο))


-


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2004 του EN 60730-2-5:2002

(IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Τροποποιημένο))

EN 60730-2-5:1995

01.12.2008

 

Τροποποίηση Νο A11:2005 του EN 60730-2-5:2002

 

 

01.12.2008

CENELEC

EN 60730-2-6:1995

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικές συσκευές αυτομάτου ελέγχου ευαίσθητες στην πίεση συμπεριλαμβανομένων και των μηχανικών απαιτήσεων

(IEC 60730-2-6:1991 (Τροποποιημένο))


-


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1997 του EN 60730-2-6:1995

(IEC 60730-2-6:1991/A1:1994 (Τροποποιημένο))

EN 60730-1:1995
και οι τροποποιήσεις του

Ημερομηνία λήξης
(15.12.2003)

CENELEC

EN 60730-2-7:1991

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για χρονομετρητές και χρονοδιακόπτες

(IEC 60730-2-7:1990 (Τροποποιημένο))


-


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1997 του EN 60730-2-7:1991

(IEC 60730-2-7:1990/A1:1994 (Τροποποιημένο))

EN 60730-1:1995
και οι τροποποιήσεις του

Ημερομηνία λήξης
(01.01.2004)

CENELEC

EN 60730-2-8:1995

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για βαλβίδες νερού που λειτουργούν ηλεκτρικά, συμπεριλαμβανομένων και μηχανικών απαιτήσεων

(IEC 60730-2-8:1992 (Τροποποιημένο))


-


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1997 του EN 60730-2-8:1995

(IEC 60730-2-8:1992/A1:1994 (Τροποποιημένο))

EN 60730-1:1995
και οι τροποποιήσεις του

Ημερομηνία λήξης
(01.01.2004)

 

Τροποποίηση Νο A2:1997 του EN 60730-2-8:1995

(IEC 60730-2-8:1992/A2:1997)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.01.2004)

CENELEC

EN 60730-2-8:2002

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-8: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικές βαλβίδες νερού, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών απαιτήσεων

(IEC 60730-2-8:2000 (Τροποποιημένο))


EN 60730-2-8:1995
και οι τροποποιήσεις του


01.12.2008

 

Τροποποίηση Νο A1:2003 του EN 60730-2-8:2002

(IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Τροποποιημένο))

 

01.12.2008

CENELEC

EN 60730-2-9:1995

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές ελέγχου με αισθητήριο θερμοκρασίας

(IEC 60730-2-9:1992 (Τροποποιημένο))


-


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1996 του EN 60730-2-9:1995

(IEC 60730-2-9:1992/A1:1994 (Τροποποιημένο))

EN 60730-1:1995
και οι τροποποιήσεις του

Ημερομηνία λήξης
(01.01.2004)

 

Τροποποίηση Νο A2:1997 του EN 60730-2-9:1995

(IEC 60730-2-9:1992/A2:1994 (Τροποποιημένο))

 

Ημερομηνία λήξης
(01.01.2004)

CENELEC

EN 60730-2-9:2002

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-9: Ειδικές απαιτήσεις για διατάξεις ελέγχου με αισθητήριο θερμοκρασίας

(IEC 60730-2-9:2000 (Τροποποιημένο))


EN 60730-2-9:1995
και οι τροποποιήσεις του


01.12.2008

 

Τροποποίηση Νο A2:2005 του EN 60730-2-9:2002

(IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Τροποποιημένο))

 

01.12.2007

 

Τροποποίηση Νο A1:2003 του EN 60730-2-9:2002

(IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Τροποποιημένο))

 

01.12.2008

CENELEC

EN 60730-2-11:1993

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-11: Ειδικές απαιτήσεις για ρυθμιστές ενέργειας

(IEC 60730-2-11:1993)


-


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1997 του EN 60730-2-11:1993

(IEC 60730-2-11:1993/A1:1994 (Τροποποιημένο))

EN 60730-1:1995
και οι τροποποιήσεις του

Ημερομηνία λήξης
(01.07.2000)

 

Τροποποίηση Νο A11:2005 του EN 60730-2-11:1993

 

 

01.03.2009

CENELEC

EN 60730-2-13:1998

Ηλεκτρικές συσκευές αυτομάτου ελέγχου για οικιακή και παρόμοιες χρήσεις - Μέρος 2-13: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές αυτομάτου ελέγχου ευαίσθητες στην υγρασία

(IEC 60730-2-13:1995 (Τροποποιημένο))


EN 60730-1:1995
και οι τροποποιήσεις του


Ημερομηνία λήξης
(01.08.2001)

 

Τροποποίηση Νο A11:2005 του EN 60730-2-13:1998

 

 

01.02.2009

CENELEC

EN 60730-2-14:1997

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-14: Εδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικούς ενεργοποιητές

(IEC 60730-2-14:1995 (Τροποποιημένο))


EN 60730-1:1995
και οι τροποποιήσεις του


Ημερομηνία λήξης
(01.06.2004)

 

Τροποποίηση Νο A1:2001 του EN 60730-2-14:1997

(IEC 60730-2-14:1995/A1:2001)

 

01.07.2008

CENELEC

EN 60730-2-18:1999

Ηλεκτρικές συσκευές αυτομάτου ελέγχου για οικιακή και παρόμοιες χρήσεις – Μέρος 2-18: Ειδικές απαιτήσεις για αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου νερού και ροής αέρα συμπεριλαμβανομένων και των μηχανικών απαιτήσεων

(IEC 60730-2-18:1997 (Τροποποιημένο))


EN 60730-1:1995
και οι τροποποιήσεις του


Ημερομηνία λήξης
(01.04.2002)

CENELEC

EN 60870-2-1:1996

Εξοπλισμός και συστήματα τηλεχειρισμού - Μέρος 2: Συνθήκες λειτουργίας – Τμήμα 1: Τροφοδότηση και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

(IEC 60870-2-1:1995)


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.09.1996)

CENELEC

EN 60945:2002

Εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας – Γενικές απαιτήσεις – Μέθοδοι δοκιμών και απαιτούμενα αποτελέσματα δοκιμών

(IEC 60945:2002)


EN 60945:1997


Ημερομηνία λήξης
(01.10.2005)

CENELEC

EN 60947-1:1999

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

(IEC 60947-1:1999 (Τροποποιημένο))

Σημείωση 6


EN 60947-1:1997


Ημερομηνία λήξης
(01.11.2001)

 

Τροποποίηση Νο A2:2001 του EN 60947-1:1999

(IEC 60947-1:1999/A2:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2004)

CENELEC

EN 60947-1:2004

Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

(IEC 60947-1:2004)

Σημείωση 6


EN 60947-1:1999
και οι τροποποιήσεις του


01.04.2007

CENELEC

EN 60947-2:2003

Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 2: Διακόπτες κυκλώματος

(IEC 60947-2:2003)


EN 60947-2:1996
+ A1:1997
+ A2:2001


Ημερομηνία λήξης
(01.06.2006)

CENELEC

EN 60947-3:1999

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης - Μέρος 3: Διακόπτες, αποζεύκτες, διακόπτες-αποζεύκτες και μονάδες συνδυασμού ασφαλειών τήξης

(IEC 60947-3:1999)


EN 60947-3:1992
+ A1:1995


Ημερομηνία λήξης
(01.01.2002)

 

Τροποποίηση Νο A1:2001 του EN 60947-3:1999

(IEC 60947-3:1999/A1:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.03.2004)

CENELEC

EN 60947-4-1:2001

Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 4-1: Επαφείς και εκκινητήρες κινητήρων – Ηλεκτρομηχανικοί επαφείς και εκινητήρες κινητήρων

(IEC 60947-4-1:2000)


-


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2002 του EN 60947-4-1:2001

(IEC 60947-4-1:2000/A1:2002)

EN 60947-4-1
και οι τροποποιήσεις του

Ημερομηνία λήξης
(01.10.2005)

 

Τροποποίηση Νο A2:2005 του EN 60947-4-1:2001

(IEC 60947-4-1:2000/A2:2005)

 

01.07.2008

CENELEC

EN 60947-4-2:2000

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 4-2: Επαφείς και εκκινητήρες κινητήρων – Ημιαγωγικοί ελεγκτές και εκκινητήρες κινητήρων για εναλλασσόμενο ρεύμα

(IEC 60947-4-2:1999)


EN 60947-4-2:1996
+ A2:1998


Ημερομηνία λήξης
(01.12.2002)

 

Τροποποίηση Νο A1:2002 του EN 60947-4-2:2000

(IEC 60947-4-2:1999/A1:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.03.2005)

CENELEC

EN 60947-4-3:2000

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 4-3: Επαφείς και εκκινητήρες κινητήρων – Ημιαγωγικοί ελεγκτές και εκκινητήρες κινητήρων για μη μηχανοκίνητα φορτία

(IEC 60947-4-3:1999)


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.12.2002)

CENELEC

EN 60947-5-1:1997

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης - Μέρος 5-1: Συσκευές και στοιχεία διακοπής για έλεγχο κυκλωμάτων – Ηλεκτρομηχανικές συσκευές για έλεγχο κυκλωμάτων

(IEC 60947-5-1:1997)


-


-

 

Τροποποίηση Νο A12:1999 του EN 60947-5-1:1997

 

EN 60947-5-1:1991
+A12:1997

Ημερομηνία λήξης
(01.10.2002)

CENELEC

EN 60947-5-1:2004

Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 5-1: Διατάξεις κυκλωμάτων ελέγχου και στοιχεία μεταγωγής – Ηλεκτρομηχανικές συσκευές κυκλωμάτων ελέγχου

(IEC 60947-5-1:2003)


EN 60947-5-1:1997
και οι τροποποιήσεις του


01.05.2007

CENELEC

EN 60947-5-2:1998

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης - Μέρος 5-2: Συσκευές αυτομάτου ελέγχου κυκλώματος και στοιχεία μεταγωγής – Διακόπτες προσέγγισης

(IEC 60947-5-2:1997 (Τροποποιημένο))


EN 60947-5-2:1997


Ημερομηνία λήξης
(01.10.2001)

 

Τροποποίηση Νο A2:2004 του EN 60947-5-2:1998

(IEC 60947-5-2:1997/A2:2003)

 

01.02.2007

CENELEC

EN 60947-5-3:1999

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης - Μέρος 5-3: Συσκευές κυκλωμάτων ελέγχου και στοιχεία μεταγωγής – Απαιτήσεις για συσκευές προσέγγισης με καθορισμένη συμπεριφορά σε συνθήκες σφάλματος (PDF)

(IEC 60947-5-3:1999)


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.05.2002)

 

Τροποποίηση Νο A1:2005 του EN 60947-5-3:1999

(IEC 60947-5-3:1999/A1:2005)

 

01.03.2008

CENELEC

EN 60947-5-6:2000

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 5-6: Συσκευές και στοιχεία διακοπής για κυκλώματα ελέγχου – Διεπαφή συνεχούς ρεύματος για αισθητήρες γειτνίασης και ενισχυτές μεταγωγής (NAMUR)

(IEC 60947-5-6:1999)


EN 50227:1997


Ημερομηνία λήξης
(01.01.2003)

CENELEC

EN 60947-5-7:2003

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 5-7: Διατάξεις κυκλώματος ελέγχου και στοιχεία μεταγωγής – Απαιτήσεις για διατάξεις προσέγγισης με ανάλογη έξοδο

(IEC 60947-5-7:2003)


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


01.09.2006

CENELEC

EN 60947-6-1:1991

Συσκευές διακοπής και συσκευές ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 6-1: Εξοπλισμός πολλαπλής λειτουργίας – Τμήμα Πρώτο: Εξοπλισμός μεταγωγής αυτόματης μεταφοράς

(IEC 60947-6-1:1989)


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.10.1997)

 

Τροποποίηση Νο A2:1997 του EN 60947-6-1:1991

(IEC 60947-6-1:1989/A2:1997)

EN 60947-6-1:1991/A11:1997

Ημερομηνία λήξης
(01.07.1998)

CENELEC

EN 60947-6-1:2005

Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης - Μέρος 6-1 : Εξοπλισμός πολλαπλών λειτουργιών - Εξοπλισμός μεταγωγής μεταφοράς

(IEC 60947-6-1:2005)


EN 60947-6-1:1991
και οι τροποποιήσεις του


01.10.2008

CENELEC

EN 60947-6-2:2003

Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 6-2: Εξοπλισμός πολλαπλής λειτουργίας – Διατάξεις (ή εξοπλισμός) διακοπής για έλεγχο και προστασία (CPS)

(IEC 60947-6-2:2002)


EN 60947-6-2:1993
+ A1:1997


Ημερομηνία λήξης
(01.09.2005)

CENELEC

EN 60947-8:2003

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 8: Ενσωματωμένες μονάδες ελέγχου θερμικής προστασίας (PTC) για περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές

(IEC 60947-8:2003)


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


01.07.2006

CENELEC

EN 60974-10:2003

Εξοπλισμός συγκόλλησης με τόξο – Μέρος 10: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)

(IEC 60974-10:2002 (Τροποποιημένο))


EN 50199:1995


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2006)

CENELEC

EN 61000-3-2:2000

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) – Μέρος 3-2: Όρια - Όρια εκπομπής για αρμονικές ρεύματος (ρεύμα εισόδου συσκευής μέχρι και 16 Α ανά φάση)

(IEC 61000-3-2:2000 (Τροποποιημένο))


EN 61000-3-2:1995
+ A1:1998
+ A2:1998
+ A14:2000


Ημερομηνία λήξης
(01.01.2004)

 

Τροποποίηση Νο A2:2005 του EN 61000-3-2:2000

(IEC 61000-3-2:2000/A1:2001
+ IEC 61000-3-2:2000/A2:2004)

 

01.01.2008

CENELEC

EN 61000-3-3:1995

Ηλεκτρομαγνητικά συμβατότητα (EMC) – Μέρος 3-3: Όρια – Περιορισμός των διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος σε δημόσια συστήματα παροχής χαμηλής τάσης για συσκευές με ονομαστικό ρεύμα μέχρι και 16 Α ανά φάση και χωρίς να υπόκεινται σε σύνδεση υπό συνθήκη

(IEC 61000-3-3:1994)


EN 60555-3:1987
+ A1:1991


Ημερομηνία λήξης
(01.01.2001)

 

Τροποποίηση Νο A1:2001 του EN 61000-3-3:1995

(IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.05.2004)

 

Τροποποίηση Νο A2:2005 του EN 61000-3-3:1995

(IEC 61000-3-3:1994/A2:2005)

 

01.09.2008

CENELEC

EN 61000-3-11:2000

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) – Μέρος 3-11: Περιορισμοί μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσης και τρεμοσβήματος σε δημόσια συστήματα τροφοδότησης χαμηλής τάσης – Συσκευές με ονομαστικό ρεύμα <= 75Α και υποκείμενες σε υπό συνθήκη σύνδεση

(IEC 61000-3-11:2000)


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.11.2003)

CENELEC

EN 61000-3-12:2005

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Μέρος 3-12: Όρια - Όρια για αρμονικές ρευμάτων παραγόμενες από εξοπλισμό συνδεδεμένο σε δημόσια συστήματα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16 Α και χαμηλότερο από ή ίσο με 75 A ανά φάση

(IEC 61000-3-12:2004)


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


01.02.2008

CENELEC

EN 61000-6-1:2001

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC)- Μέρος 6-1: Γένια πρότυπα –Ατρωσία για κατοικήσιμα , εμπορικά και ελαφρής βιομηχανίας περιβάλλοντα

(IEC 61000-6-1:1997 (Τροποποιημένο))


EN 50082-1:1997


Ημερομηνία λήξης
(01.07.2004)

CENELEC

EN 61000-6-2:2001

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) – Μέρος 6-2: Γένια Πρότυπα- Ατρωσία για βιομηχανικά περιβάλλοντα

(IEC 61000-6-2:1999 (Τροποποιημένο))


EN 61000-6-2:1999


Ημερομηνία λήξης
(01.07.2004)

CENELEC

EN 61000-6-2:2005

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Μέρος 6-2: Γένια πρότυπα - Ατρωσία για βιομηχανικά περιβάλλοντα

(IEC 61000-6-2:2005)


EN 61000-6-2:2001


01.06.2008

CENELEC

EN 61000-6-3:2001

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) – Μέρος 6-3.Γένια πρότυπα – Πρότυπο εκπομπής για κατοικήσιμα, εμπορικά και ελαφρής βιομηχανίας περιβάλλοντα

(CISPR/IEC 61000-6-3:1996 (Τροποποιημένο))


EN 50081-1:1992


Ημερομηνία λήξης
(01.07.2004)

 

Τροποποίηση Νο A11:2004 του EN 61000-6-3:2001

 

 

01.07.2007

CENELEC

EN 61000-6-4:2001

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) – Μέρος 6-4: Γένια πρότυπα – Πρότυπο εκπομπής για βιομηχανικά περιβάλλοντα

(IEC 61000-6-4:1997 (Τροποποιημένο))


EN 50081-2:1993


Ημερομηνία λήξης
(01.07.2004)

CENELEC

EN 61008-1:1994

Ηλεκτρικά εξαρτήματα – Αυτόματοι διακόπτες διαρροής χωρίς ενσωματωμένη διάταξη προστασίας από υπερεντάσεις για οικιακή και παρόμοιες χρήσεις (RCCB’s) – Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

(IEC 61008-1:1990 (Τροποποιημένο)
+ A1:1992 (Τροποποιημένο))


-


-

 

Τροποποίηση Νο A2:1995 του EN 61008-1:1994

(IEC 61008-1:1990/A2:1995)

Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)

Ημερομηνία λήξης
(01.07.2000)

 

Τροποποίηση Νο A14:1998 του EN 61008-1:1994

 

Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)

Ημερομηνία λήξης
(01.01.2001)

CENELEC

EN 61008-1:2004

Αυτόματοι διακόπτες διαρροής χωρίς ενσωματωμένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και παρόμοιες χρήσεις (RCCB'S) - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

(IEC 61008-1:1996 (Τροποποιημένο)
+ A1:2002 (Τροποποιημένο))


EN 61008-1:1994
και οι τροποποιήσεις του


01.04.2009

CENELEC

EN 61009-1:1994

Ηλεκτρικά εξαρτήματα – Αυτόματοι διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένη διάταξη προστασίας από υπερεντάσεις για οικιακή και παρόμοιες χρήσεις (RCBΟ’s) – Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

(IEC 61009-1:1991 (Τροποποιημένο))


-


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1995 του EN 61009-1:1994

(IEC 61009-1:1991/A1:1995)

Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)

Ημερομηνία λήξης
(01.07.2000)

 

Τροποποίηση Νο A14:1998 του EN 61009-1:1994

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.01.2001)

CENELEC

EN 61009-1:2004

Αυτόματοι διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και παρόμοιες χρήσεις (RCBO'S) - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

(IEC 61009-1:1996 (Τροποποιημένο)
+ A1:2002 (Τροποποιημένο))


EN 61009-1:1994
και οι τροποποιήσεις του


01.04.2009

CENELEC

EN 61037:1992

Ηλεκτρονικοί δέκτες ελέγχου κυμάτωσης για έλεγχο χρέωσης και φορτίου

(IEC 61037:1990 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1996 του EN 61037:1992

(IEC 61037:1990/A1:1996)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.1996)

 

Τροποποίηση Νο A2:1998 του EN 61037:1992

(IEC 61037:1990/A2:1998)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.05.2001)

CENELEC

EN 61038:1992

Χρονοδιακόπτες για έλεγχο δασμού και φορτίου

(IEC 61038:1990 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1996 του EN 61038:1992

(IEC 61038:1990/A1:1996)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.1996)

 

Τροποποίηση Νο A2:1998 του EN 61038:1992

(IEC 61038:1990/A2:1998)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.05.2001)

CENELEC

EN 61131-2:2003

Προγραμματιζόμενες διατάξεις ελέγχου – Μέρος 2: Απαιτήσεις και δοκιμές εξοπλισμού

(IEC 61131-2:2003)


EN 61131-2:1994
+ A11:1996
+ A12:2000


Ημερομηνία λήξης
(01.05.2006)

CENELEC

EN 61204-3:2000

Διατάξεις τροφοδότησης ισχύος χαμηλής τάσης, έξοδος συνεχούς ρεύματος – Μέρος 3: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

(IEC 61204-3:2000)


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.11.2003)

CENELEC

EN 61326:1997

Ηλεκτρικός εξοπλισμός για μέτρηση, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση – Απαιτήσεις EMC

(IEC 61326:1997)


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.07.2001)

 

Τροποποίηση Νο A1:1998 του EN 61326:1997

(IEC 61326:1997/A1:1998)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.07.2001)

 

Τροποποίηση Νο A2:2001 του EN 61326:1997

(IEC 61326:1997/A2:2000)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2004)

 

Τροποποίηση Νο A3:2003 του EN 61326:1997

(IEC 61326:2002 (Annexes E & F only)

 

01.10.2006

CENELEC

EN 61543:1995

Διατάξεις προστασίας ρεύματος διαρροής για οικιακή και παρόμοια χρήση - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

(IEC 61543:1995)


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(04.07.1998)

 

Τροποποίηση Νο A11:2003 του EN 61543:1995

 

 

01.03.2007

 

Τροποποίηση Νο A12:2005 του EN 61543:1995

 

 

01.03.2008

 

Τροποποίηση Νο A2:2006 του EN 61543:1995

(IEC 61543:1995/A2:2005)

 

01.12.2008

CENELEC

EN 61547:1995

Εξοπλισμός για γενικές χρήσεις φωτισμού - Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

(IEC 61547:1995)


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.07.1996)

 

Τροποποίηση Νο A1:2000 του EN 61547:1995

(IEC 61547:1995/A1:2000)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.11.2003)

CENELEC

EN 61800-3:1996

Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης ισχύος, ρυθμιζόμενης ταχύτητας – Μέρος 3: Πρότυπο προϊόντος EMC που περιλαμβάνει ειδικές μεθόδους δοκιμής

(IEC 61800-3:1996)


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.04.1997)

 

Τροποποίηση Νο A11:2000 του EN 61800-3:1996

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.01.2002)

CENELEC

EN 61800-3:2004

Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας - Μέρος 3: Απαιτήσεις EMC και ειδικές μέθοδοι δοκιμών

(IEC 61800-3:2004)


EN 61800-3:1996
και οι τροποποιήσεις του


01.10.2007

CENELEC

EN 61812-1:1996

Ηλεκτρονόμοι προδιαγραφόμενου χρόνου για βιομηχανική χρήση – Μέρος 1: Απαιτήσεις και δοκιμές

(IEC 61812-1:1996)


-


-

 

Τροποποίηση Νο A11:1999 του EN 61812-1:1996

 

Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)

Ημερομηνία λήξης
(01.01.2002)

CENELEC

EN 62020:1998

Ηλεκτρικά εξαρτήματα - Συσκευές παρακολούθησης ρεύματος διαρροής για οικιακή και παρόμοιες χρήσεις (RCM)

(IEC 62020:1998)


-


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2005 του EN 62020:1998

(IEC 62020:1998/A1:2003 (Τροποποιημένο))

Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)

01.03.2008

CENELEC

EN 62040-2:2006

Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) - Μέρος 2: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)

(IEC 62040-2:2005)


EN 50091-2:1995


01.10.2008

CENELEC

EN 62052-11:2003

Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενου ρεύματος) – Γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και συνθήκες δοκιμών – Μέρος 11: Εξοπλισμός μέτρησης

(IEC 62052-11:2003)

Σημείωση 9


Σχετικό(-α) γένιο (-α) πρότυπο (-α)


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2006)

CENELEC

EN 62052-21:2004

Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (A.C.) - Γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και συνθήκες δοκιμών - Μέρος 21: Εξοπλισμός ελέγχου χρέωσης και φορτίου

(IEC 62052-21:2004)

Σημείωση 11


EN 61037:1992
και οι τροποποιήσεις του
+ EN 61038:1992
και οι τροποποιήσεις του


01.07.2007

CENELEC

EN 62053-11:2003

Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενου ρεύματος) – Ειδικές απαιτήσεις – Μέρος 11: Ηλεκτρομηχανικοί μετρητές για ενεργό ενέργεια (κλάσεις 0,5, 1 και 2)

(IEC 62053-11:2003)


EN 60521:1995


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2006)

CENELEC

EN 62053-21:2003

Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενου ρεύματος) – Ειδικές απαιτήσεις – Μέρος 21: Στατικοί μετρητές για ενεργό ενέργεια (κλάσεις 1 και 2)

(IEC 62053-21:2003)


EN 61036:1996
+ A1:2000


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2006)

CENELEC

EN 62053-22:2003

Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενου ρεύματος) – Ειδικές απαιτήσεις – Μέρος 22: Στατικοί μετρητές για ενεργό ενέργεια (κλάσεις 0,2 S και 0,5 S)

(IEC 62053-22:2003)


EN 60687:1992


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2006)

CENELEC

EN 62053-23:2003

Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενο ρεύμα) – Ειδικές απαιτήσεις – Μέρος 23: Στατικοί μετρητές για ενέργεια αντίδρασης (κλάσεις 2 και 3)

(IEC 62053-23:2003)


EN 61268:1996


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2006)

CENELEC

EN 62054-11:2004

Μέτρηση ηλεκτρισμού (a.c.) - Έλεγχος χρέωσης και φορτίου - Μέρος 11: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρονικούς δέκτες ελέγχου κυμάτωσης

(IEC 62054-11:2004)


EN 61037:1992
και οι τροποποιήσεις του


01.07.2007

CENELEC

EN 62054-21:2004

Μέτρηση ηλεκτρισμού (a.c.) - Έλεγχος χρέωσης και φορτίου - Μέρος 21: Ειδικές απαιτήσεις για χρονοδιακόπτες

(IEC 62054-21:2004)


EN 61038:1992
και οι τροποποιήσεις του


01.07.2007

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης

 

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου

 

 

Στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέ-ντος προτύπου

 

Ημερομηνία παύσης της χρήσης του αντικατασταθέντος προτύπου

Σημείωση 1

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 1: Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία απόσυρσης (“dow"), η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφιστάται η προσοχή των χρηστών των προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει.

Σημείωση 2.1: Το νέο (ή τροποποιημένο) πρότυπο έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής όπως το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 

Σημείωση 2.2: Το νέο πρότυπο έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 

Σημείωση 2.3: Το νέο πρότυπο έχει στενότερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το (εν μέρει) αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας, για τα προϊόντα εκείνα τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου. Το τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας για προϊόντα, τα οποία εξακολουθούν να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του (εν μέρει) αντικατασταθέντος προτύπου, αλλά τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου, παραμένει αμετάβλητη.

 

Σημείωση 3: Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται “τροποποίηση”. Το αντικατασταθέν πρότυπο (στήλη 3) συνεπώς αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη νέα ονομαζόμενη “τροποποίηση”. Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 

Παράδειγμα: Για το EN 50014:1997, εφαρμόζεται το ακόλουθο :

 

CENELEC

EN 50014:1997

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιμες ατμόσφαιρες – Γενικές απαιτήσεις

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το

 EN 50014:1997]

 

 

Τροποποίηση Νο  A1:1999 του EN 50014:1997

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το

EN 50014:1997+A1:1999 του

EN 50014:1997]

 

 

Τροποποίηση Νο  A2:1999 του EN 50014:1997

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το  EN 50014:1997

+A1:1999 του EN 50014:1997

+A2:1999 του EN 50014:1997]

 

 

 

ΚΑΝΕΝΑ

[Δεν υπάρχει κανένα αντικατασταθέν πρότυπο]

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

EN 50014:1997]

 

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

EN 50014:1997

+A1:1999 του

EN 50014:1997]

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-