ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-07-14                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.50-06

 

Εναρμονισμένα πρότυπα βάσει της οδηγίας

 

 94/9/EC

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

 

 

 

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης

 

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(Έγγραφο αναφοράς)

 

 

 

Στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέ-ντος προτύπου

 

Ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέ-ντος προτύπου
Σημείωση 1

CENELEC

EN 50014:1997

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιμες ατμόσφαιρες – Γενικές απαιτήσεις

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1999 του EN 50014:1997

 

 

-

 

Τροποποίηση Νο A2:1999 του EN 50014:1997

 

 

-

CENELEC

EN 50015:1998

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιμες ατμόσφαιρες - Εμβάπτιση σε λάδι “o

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50017:1998

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιμες ατμόσφαιρες - Πλήρωση με σκόνη “q

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50018:2000

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιμες ατμόσφαιρες - Περίβλημα ανθεκτικό στη φλόγα "d"

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2002 του EN 50018:2000

 

 

Ημερομηνία λήξης
(30.06.2003)

CENELEC

EN 50019:2000

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιμες ατμόσφαιρες - Αυξημένη ασφάλεια "e"

+ Corrigendum 04.2003

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50020:2002

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιμες ατμόσφαιρες – Εγγενής ασφάλεια “i

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50021:1999

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιμες ατμόσφαιρες – Τύπος προστασίας “n

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50104:2002

Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και τη μέτρηση οξυγόνου – Απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμών

 


EN 50104:1998


Ημερομηνία λήξης
(01.02.2005)

 

Τροποποίηση Νο A1:2004 του EN 50104:2002

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.08.2004)

CENELEC

EN 50241-1:1999

Προδιαγραφή για συσκευές ανοιχτής διαδρομής για την ανίχνευση εύφλεκτων ή τοξικών αερίων και ατμών - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2004 του EN 50241-1:1999

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.08.2004)

 

 

CENELEC

 

 

EN 50241-2:1999

Προδιαγραφή για συσκευές ανοιχτής διαδρομής για την ανίχνευση εύφλεκτων ή τοξικών αερίων και ατμών - Μέρος 2: Απαιτήσεις λειτουργίας για συσκευές για την ανίχνευση εύφλεκτων αερίων

 ΚΑΝΕΝΑ 

 

-

CENELEC

EN 50281-1-1:1998

Ηλεκτρικές συσκευές για χρήση σε χώρους με εύφλεκτη σκόνη – Μέρος 1-1: Κατασκευή και δοκιμή

+ Corrigendum 08.1999

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2002 του EN 50281-1-1:1998

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2004)

CENELEC

EN 50281-1-2:1998

Ηλεκτρικές συσκευές για χρήση σε χώρους με εύφλεκτη σκόνη – Μέρος 1-2: Επιλογή, εγκατάσταση και συντήρηση

+ Corrigendum 12.1999

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2002 του EN 50281-1-2:1998

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2004)

CENELEC

EN 50281-2-1:1998

Ηλεκτρικές συσκευές για χρήση σε χώρους με εύφλεκτη σκόνη – Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμών --Τμήμα 1: Μέθοδοι για τον προσδιορισμό της ελάχιστης θερμοκρασίας έναυσης της σκόνης

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50284:1999

Ειδικές απαιτήσεις για κατασκευή, δοκιμή και σήμανση ηλεκτρικών συσκευών της ομάδας ΙΙ, κατηγορία 1G

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

 

 

CENELEC

 

 

 

EN 50303:2000

Ομάδα Ι, Κατηγορία Μ1 εξοπλισμού που προορίζεται να παραμείνει λειτουργικός σε ατμόσφαιρες απειλούμενες από εκρηκτικό μίγμα μεθανίου-αέρα και / ή σκόνη άνθρακα

  

 

 

 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

 

 

 

-

CENELEC

EN 50381:2004

Μεταφερόμενοι αεριζόμενοι θάλαμοι με ή χωρίς εσωτερική πηγή απελευθέρωσης

+ Corrigendum 12.2005

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60079-1:2004

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιμες ατμόσφαιρες αερίων - Μέρος 1: Περιβλήματα "d" ανθεκτικά στη φλόγα

(IEC 60079-1:2003)


EN 50018:2000
και οι τροποποιήσεις του


01.03.2007

CENELEC

EN 60079-2:2004

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιμες ατμόσφαιρες αερίων - Μέρος 2: Περιβλήματα "p" υπό πίεση

(IEC 60079-2:2001)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60079-7:2003

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιμες ατμόσφαιρες αερίων – Μέρος 7: Αυξημένη ασφάλεια “e

(IEC 60079-7:2001)


EN 50019:2000


01.07.2006

CENELEC

EN 60079-15:2003

Ηλεκτρικός εξοπλισμός για εκρήξιμες ατμόσφαιρες αερίων - Μέρος 15: Τύπος προστασίας “n

(IEC 60079-15:2001 (Τροποποιημένο))


EN 50021:1999


01.07.2006

CENELEC

EN 60079-15:2005

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιμες ατμόσφαιρες αερίων - Μέρος 15: Κατασκευή, δοκιμή και σήμανση ηλεκτρικών συσκευών με τύπο προστασίας "n"

(IEC 60079-15:2005)


EN 60079-15:2003


01.06.2008

 

 

 

CENELEC

 

 

 

EN 60079-18:2004

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιμες ατμόσφαιρες αερίων - Μέρος 18: Κατασκευή, δοκιμή και σήμανση των ηλεκτρικών συσκευών με εγκιβωτισμό προστασίας "m"

(IEC 60079-18:2004) 

 

 

 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

 

 

 

 

-

CENELEC

EN 61779-1:2000

Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και μέτρηση εύφλεκτων αερίων – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

(IEC 61779-1:1998 (Τροποποιημένο))


EN 50054:1998


Ημερομηνία λήξης
(30.06.2003)

 

Τροποποίηση Νο A11:2004 του EN 61779-1:2000

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.08.2004)

CENELEC

EN 61779-2:2000

Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και μέτρηση εύφλεκτων αερίων – Μέρος 2: Απαιτήσεις απόδοσης για συσκευές Ομάδας Ι με ένδειξη κλασματικού όγκου μέχρι 5% μεθανίου στον αέρα

(IEC 61779-2:1998 (Τροποποιημένο))


EN 50055:1998


Ημερομηνία λήξης
(30.06.2003)

CENELEC

EN 61779-3:2000

Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και μέτρηση εύφλεκτων αερίων – Μέρος 3 : Απαιτήσεις απόδοσης για συσκευές Ομάδας Ι με ένδειξη κλασματικού όγκου μέχρι 100% μεθανίου στον αέρα

(IEC 61779-3:1998 (Τροποποιημένο))


EN 50056:1998


Ημερομηνία λήξης
(30.06.2003)

CENELEC

EN 61779-4:2000

Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και μέτρηση εύφλεκτων αερίων – Μέρος 4: Απαιτήσεις απόδοσης για συσκευές Ομάδας IΙ με ένδειξη κλασματικού όγκου μέχρι 100% του χαμηλότερου ορίου έκρηξης

(IEC 61779-4:1998 (Τροποποιημένο))


EN 50057:1998


Ημερομηνία λήξης
(30.06.2003)

CENELEC

EN 61779-5:2000

Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και μέτρηση εύφλεκτων αερίων – Μέρος 5: Απαιτήσεις απόδοσης για συσκευές Ομάδας IΙ με ένδειξη κλασματικού όγκου μέχρι 100% αερίου

(IEC 61779-5:1998 (Τροποποιημένο))


EN 50058:1998


Ημερομηνία λήξης
(30.06.2003)

CENELEC

EN 62013-1:2002

Κράνη με φωτισμό για χρήση σε ορυχεία, ευαίσθητα στο εκρηκτικό μίγμα μεθανίου και αέρα – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις – Κατασκευή και δοκιμές σε σχέση με τον κίνδυνο έκρηξης

(IEC 62013-1:1999 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Σημείωση 1: Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία απόσυρσης (“dow"), η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφιστάται η προσοχή των χρηστών των προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει.

 

Σημείωση 2.1: Το νέο (ή τροποποιημένο) πρότυπο έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής όπως το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 

Σημείωση 2.2: Το νέο πρότυπο έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 

Σημείωση 2.3: Το νέο πρότυπο έχει στενότερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το (εν μέρει) αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας, για τα προϊόντα εκείνα τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου. Το τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας για προϊόντα, τα οποία εξακολουθούν να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του (εν μέρει) αντικατασταθέντος προτύπου, αλλά τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου, παραμένει αμετάβλητη.

 

Σημείωση 3: Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται “τροποποίηση”. Το αντικατασταθέν πρότυπο (στήλη 3) συνεπώς αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη νέα ονομαζόμενη “τροποποίηση”. Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 

Παράδειγμα: Για το EN 50014:1997, εφαρμόζεται το ακόλουθο :

 

CENELEC

EN 50014:1997

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιμες ατμόσφαιρες – Γενικές απαιτήσεις

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το

 EN 50014:1997]

 

 

Τροποποίηση Νο  A1:1999 του EN 50014:1997

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το

EN 50014:1997+A1:1999 του

EN 50014:1997]

 

 

Τροποποίηση Νο  A2:1999 του EN 50014:1997

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το  EN 50014:1997

+A1:1999 του EN 50014:1997

+A2:1999 του EN 50014:1997]

 

 

 

ΚΑΝΕΝΑ

[Δεν υπάρχει κανένα αντικατασταθέν πρότυπο]

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

EN 50014:1997]

 

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

EN 50014:1997

+A1:1999 του

EN 50014:1997]

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-