ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-07-06                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.47-06

 

 

ΔΗΜοΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρικών Καλωδίων, Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων και Πολυμερών και Ελαστικών του ΕΛΟΤ ΑΕ με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά»

 

 

Στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης της δράσης 1.2.2 «Πιστοποίηση» του Μέτρου 1.2  «Εθνικό Σύστημα Ποιότητας», ο ΕΛΟΤ καλείται να υλοποιήσει την προμήθεια  εξοπλισμού για τα εργαστήρια Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρικών Καλωδίων, Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων και Πολυμερών και Ελαστικών του ΕΛΟΤ η οποία  εντάσσεται στο πλαίσιο των έργων με τίτλους:

 

1: «ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Χαμηλής Τάσης του ΕΛΟΤ για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών», κωδικός ΟΠΣ   99528.

2: «Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων του ΕΛΟΤ για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών», κωδικός ΟΠΣ   99518.

 

3: «Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Ηλεκτρικών Καλωδίων του ΕΛΟΤ για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών», κωδικός ΟΠΣ   100137.

 

4: «Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Πολυμερών και Ελαστικών του ΕΛΟΤ για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών», κωδικός ΟΠΣ   99535,

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΛΟΤ προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια της υλικοτεχνικής υποδομής που είναι απαραίτητη για τα εργαστήρια δοκιμών του ΕΛΟΤ και ειδικότερα για τα Εργαστήριο Χαμηλής Τάσης, Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων, Ηλεκτρικών Καλωδίων και Πολυμερών και Ελαστικών.

 

 

Για την αρτιότερη προετοιμασία του Διαγωνισμού αυτού αλλά και για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, ο ΕΛΟΤ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την προκήρυξη αυτού του Διαγωνισμού και αναμένει τις ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις επ΄ αυτού μέχρι και την

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2006 και ώρα 10.00 πμ. Καμία ερώτηση ή σχόλιο δεν θα γίνει δεκτό και δεν θα απαντηθεί μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας και ώρας.

 

Όλες οι ερωτήσεις που θα αφορούν σε θέματα του διαγωνισμού και οι απαντήσεις ή διευκρινίσεις των αρμόδιων για τον διαγωνισμό Οργάνων του ΕΛΟΤ θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ, στην ιστοσελίδα των ανακοινώσεων, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας. Καμία προφορική ή άλλη απάντηση δεν θα ληφθεί υπόψη από τους ενδιαφερομένους.

 

Η δημόσια διαβούλευση της προκήρυξης έχει ως επιμέρους στόχους τους κάτωθι:

 

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αποσκοπεί στην ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα και διαφάνεια για τους στόχους του έργου.

 

Για το παρόν έργο η αποστολή των ερωτήσεων, σχολίων, παρατηρήσεων

 γίνεται στο e-mail: gkm@elot,gr