ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

                                                                                                                                       2005-12-19

                                                                                                                                       Νο 46-05

 

Δελτίο Τύπου

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΛΟΤ

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

 

H εκδήλωση που έγινε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας με θέμα «Ποιότητα στις τηλεπικοινωνίες» ανέδειξε πολλά θέματα τα οποία απασχολούν

τα μέρη που εμπλέκονται με την τηλεπικοινωνιακή αγορά. Τα παρακάτω αφορούν τον ρυθμιστή της αγοράς, τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες αλλά και τους καταναλωτές για την παροχή ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών:

 

Α) Η τυποποίηση προσφέρει τα απαραίτητα κείμενα πάνω στα οποία βασίζεται ο κατασκευαστής, ο πάροχος, ο φορέας χάραξης πολιτικής και ο ρυθμιστής της αγοράς ώστε να προσδιορίσουν, ελέγξουν, μετρήσουν και καθορίσουν ελάχιστα επίπεδα ποιότητας. Ο ΕΛΟΤ ως εθνικός οργανισμός τυποποίησης προωθεί και διαχέει την ιδέα της τυποποίησης προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας  με τη λειτουργία Τεχνικών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας. Για τα τηλεπικοινωνιακά θέματα που ασχολείται το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) το λειτουργεί, από το 1989,  η Τεχνική Επιτροπή «Τηλεπικοινωνίες» (ΤΕ-Τ) βάσει επίσημης συνεργασίας του ΕΛΟΤ με τον ΟΤΕ και το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ), η ως άνω συνεργασία είναι υπό ανασκόπηση ώστε να ληφθούν υπόψη και τα σημερινά δεδομένα της τηλεπικοινωνιακής αγοράς.

Στην τυποποιητική εργασία του ETSI συμμετέχουν τα 5 ελληνικά μέλη (ΥΜΕ, ΟΤΕ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, COSMOTE και VODAFONE), ενώ η  ΤΕ-Τ  έχει την ευθύνη των εθνικών διαδικασιών και της εθνικής ψήφου για όλα τα σχέδια και τελικά κείμενα των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων που παράγει το ETSI καθώς και την ευθύνη της εθνικής μεταφοράς τους στην ελληνική τυποποίηση. Το ΕΤSI διαθέτει ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας που ασχολούνται με θέματα ποιότητας. Τα κύρια σχετικά ενδιαφέροντα του ETSI είναι η ποιότητα υπηρεσιών πολυμέσων, όσο αναφορά κινητά δίκτυα και τα δίκτυα επόμενης γενιάς (Next Generation Networks, NGN). Ο ΕΛΟΤ προχωρεί κατ’εντολή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στην εκπόνηση προτύπων για τη συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών η οποία θα συνεισφέρει στην απλούστευση των διαδικασιών, την βελτίωση της τεχνογνωσίας, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

Διαπιστώνεται επίσης η ανάγκη ουσιαστικότερης εθνικής συμμετοχής στα διεθνή όργανα τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης (ΙΤU-R, ITU-T, ETSI) ως και η ενεργοποίηση των ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας προς την κατεύθυνση αυτή.

 

Β) Υπάρχουν τυποποιητικά κείμενα όχι μόνο για δείκτες ποιότητας αλλά και για Quality of Service (QoS) και Service Level Agreement (SLA) τα οποία δίνουν πολύτιμη βοήθεια στην κατάρτιση συμβάσεων και στον καθορισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, επίσης το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 συμβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για τη βελτίωση, μέτρηση και παρακολούθηση δεικτών ποιότητας· ειδικά αναφέρεται ότι για τις βιομηχανίες τηλεπικοινωνιών έχει αναπτυχθεί το εταιρικό πρότυπο ΤL 9000 το οποίο υπερκαλύπτει το γενικό ISO 9001.

Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα θέματα ποιότητας σε σχέση με τον περιορισμό κόστους και την αύξηση των κερδών γιατί οι καταναλωτές έχουν άμεση αντίληψη (οπτική και ακουστική) και ιδιαίτερες απαιτήσεις από οποιαδήποτε τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία. Γι’ αυτό και έχουν αναπτυχθεί εταιρικά συστήματα μετρήσεων τόσο για τεχνική QoS (στάθμη ισχύος, διαθεσιμότητα κ.λπ.) όσο και για μη τεχνική QoS (ικανοποίηση πελατών, παράπονα κ.λπ.).

 

Γ) Είναι αναγκαίος ο έλεγχος της αγοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζουν οι Οδηγίες EMC και R&TTE οι οποίες προσφέρουν μία ασπίδα προστασίας έναντι της υποβάθμισης της ποιότητας του εξοπλισμού και των προσφερόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση και ανάπτυξη πολυποίκιλων τηλεπικοινωνιακών μέσων τα οποία πρέπει να συνυπάρχουν με πολύπλοκα ηλεκτρονικά και ηλεκτροκίνητα συστήματα οδηγεί σε ένα επιβαρυμένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον το οποίο πρέπει να διαφυλάσσεται σύμφωνα με τις Οδηγίες και τα Πρότυπα που τις υποστηρίζουν.

 

Δ) Τίθεται το θέμα της αποτελεσματικής ρύθμισης της αγοράς σε σχέση με την ποιότητα, όπου για την εξασφάλιση ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ισχυρές ανταγωνιστικές δυνάμεις στην αγορά. Η ρυθμιστική πολιτική είναι σημαντική για τη δημιουργία των ικανών συνθηκών μετάβασης από την αναποτελεσματική μονοπωλιακή δομή στην ανταγωνιστική αγορά αλλά αδυνατεί να πετύχει την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε η ίδια η αγορά και τα κίνητρα που δημιουργεί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός να είναι ο βασικός μηχανισμός για να απολαμβάνουν οι καταναλωτές μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές και υψηλότερη ποιότητα.

 

Ε) Επισημαίνεται η εσφαλμένη αναφορά σε πρότυπα από σχεδόν όλους τους διαγωνισμούς προμηθειών καθώς και η έλλειψη σύγχρονου κανονισμού για τηλεπικοινωνιακές καλωδιακές υποδομές κτιρίων και σπιτιών.  Θεωρείται αναγκαία η σύσταση Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ), η οποία θα έχει την ευθύνη των Εθνικών διαδικασιών και της Εθνικής ψήφου για όλα τα σχέδια και τελικά κείμενα των Ευρωπαϊκών προτύπων που παράγει ο ISO, η IEC και η CENELEC για τις τηλεπικοινωνιακές καλωδιακές υποδομές καθώς και την ευθύνη της Εθνικής μεταφοράς τους στην Ελληνική τυποποίηση.  Επομένως, οποιαδήποτε ζητήματα ελέγχου των προδιαγραφών των διαγωνισμών προμηθειών καθώς και ρύθμισης θεμάτων των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων θα επιλυθούν παρέχοντας την απαιτούμενη προστασία σε θέματα ποιότητας και κόστους για τα οποία ο Έλληνας πολίτης και καταναλωτής έχει άμεση αντίληψη.

Tα παραπάνω απηχούν απόψεις τωνπαρευρισκομένων .Oι παρουσιάσεις μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ιστοσελίδα http://www.elot.gr/announcement.htm.

 Πληροφορίες κ. Aλέξανδρος Ψυρρής ΕΛΟΤ  Δ/νση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης Τηλ.210-2120433, email: aips@elot.gr

 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΕΛΟΤ

 « ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

1«ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 

Αλέξανδρος Ψυρρής

Δ/νση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

ΕΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)

 

2"ETSI - Quality for Telecommunications"

Dionisio Zumerle

Technical Officer

EUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARDS INSTITUTE (ΕΤSΙ)

 

3«Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήμερα, αύριο».

Κώστας Βαλεοντής

Τεχνικός Υπεύθυνος

ΕΛΟΤ/ΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

 

4«Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών»

Νισσήμ Μπενμαγιώρ

Προϊστάμενος Δ/νσης Πιστοποίησης

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 

5«Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις»

Σταύρος Καλαφατίδης

Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομαγνηιτκής Συμβατότητας

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

6"Οι προϋποθέσεις διάθεσης, κυκλοφορίας και θέσης σε λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

 Χρήστος Χριστοδουλόπουλος,

Προϊστάμενος Τμήματος Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού  

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

 

 

7«Πιστοποίηση ραδιοεξοπλισμού σύμφωνα με την οδηγία RTTE. Μετρήσεις για την συμμόρφωση με την αποτελεσματική χρήση του φάσματος"

 Στέλιος Τσατάλας

Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος Α'

Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφαλείας Προιόντων.

Δ/νση Βιομηχανοποίησης & Εργαστηρίων

INTRACOM SA

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

8"Ανταγωνισμός και ποιότητα στις τηλεπικοινωνίες"

 Δρ. Νικόλας Λιωνής

 Λέκτορας Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

"Establishing transparency in telecom services through KPI reporting"

Αργύρης Παπαγεωργίου

Προϊστάμενος Δ/νσης Μικροκυματικών Δικτύων

ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε

 

"Νέες μέθοδοι και εργαλεία για την ενίσχυση της πελατοκεντρικότητας  των μετρήσεων ποιότητας"

Βασίλης Βλαχόπουλος

Προϊστάμενος Δ/νσης Ποιότητας Δικτύου

VΟDAFONE

 

9«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ισχύοντα Πρότυπα & Συστάσεις – Ελληνική Πραγματικότητα»

Δημήτρης Φιλίππου

Business Development Manager

IEEE Member, BICSI Country Chairman

NETPLEX Ltd.

 

10«Πρότυπο TL 9000»

Γεωργία Κουτσοσπύρου

Υπεύθυνη Ποιότητας

ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ