ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

                                                                                                                                      2005-12-12

                                                                                                                                                                      Νο 45-05

 

 

Διευκρινίσεις διαγωνισμού με Αρ. Διακήρυξης 7215/2005.10.25 για το έργο:

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης δραστηριοτήτων του ΕΛΟΤ»

 

A. Εταιρία Altec

Ερώτηση 1. Στη σελίδα 29 σημείο 3 Περιγράφεται υφισταμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με δυνατότητα σύνδεσης εγγράφων. (Η δυνατότητα σύνδεσης εγγράφων δεν χρησιμοποιείται στην πράξη).

Πρέπει να προσφερθεί - υλοποιηθεί αυτή η δυνατότητα για την συγκεκριμένη εφαρμογή?

Απάντηση. Η εφαρμογή δεν είναι web-based. Ο ανάδοχος θα προσφέρει web-based υποσύστημα πρωτοκόλλου και ψηφιοποίησης εγγράφων (Α.3.2.2.2) και θα μεταφέρει τα δεδομένα της υπάρχουσας εφαρμογής πρωτοκόλλου στη νέα βάση δεδομένων. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στην ΒΔ Oracle και το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο στον ανάδοχο.

 

Ερώτηση 2. Ο αντίστοιχος κώδικας της παραπάνω εφαρμογής θα παραδοθεί στον ανάδοχο του έργου?

Απάντηση. Δεν είναι διαθέσιμος ο κώδικας.

 

Ερώτηση 3. Στη σελίδα 29 σημείο 4 Περιγράφεται υφισταμένη εφαρμογή διαχείρισης υπηρεσιακών σημειωμάτων και αποφάσεων Διευθύνοντος Συμβούλου με δυνατότητα σύνδεσης εγγράφων. (Η δυνατότητα σύνδεσης εγγράφων δεν χρησιμοποιείται στην πράξη).

Πρέπει να προσφερθεί- υλοποιηθεί αυτή η δυνατότητα για την συγκεκριμένη εφαρμογή?

Απάντηση. Η εφαρμογή δεν είναι web-based. Ο ανάδοχος θα προσφέρει web-based σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και ροής εργασιών (Β.3.2.2) και θα μεταφέρει τα δεδομένα αυτών των εφαρμογών στη νέα βάση δεδομένων. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στην ΒΔ Oracle και το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο στον ανάδοχο.

 

Ερώτηση 4. Ο αντίστοιχος κώδικας της παραπάνω εφαρμογής θα παραδοθεί στον ανάδοχο του έργου?

Απάντηση. Δεν είναι διαθέσιμος ο κώδικας.

 

Ερώτηση 5. Στη σελίδα 30 σημείο 4 του πίνακα της βάσης δεδομένων (Back Office βάση δεδομένων του Singular Εnterprise). Στην υποσημείωση αναφέρεται ότι η βάση για το  Singular Εnterprise είναι σε ξεχωριστό RDMBS Oracle από την βάση δεδομένων του  ΙΝΕS. Επιπρόσθετα στη σελίδα 36 παράγραφος Α.3 το Αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει « την αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης με την προσθήκη δύο υποσυστημάτων (Διαχείριση Προϋπολογισμού και υποσυστήματος MIS).

Η προσθήκη των δύο υποσυστημάτων θα πρέπει να υλοποιηθεί στην Βάση Δεδομένων του Singular Enterprise ή στην Βάση του υπό προμήθεια νέου συστήματος? Εάν πρέπει να υλοποιηθεί στη ΒΔ του Singular Enterprise ο ΕΛΟΤ θα παραδώσει τη πλήρη τεκμηρίωση, το σχήμα Βάσης Δεδομένων και τον κώδικα του Singular Enterprise?

Απάντηση. Είναι στην κρίση του αναδόχου. Ο ΕΛΟΤ μπορεί να παράσχει σχετική τεκμηρίωση και πληροφορίες στον ανάδοχο, ο οποίος πρέπει να έχει γνώση του SEN, όχι όμως τον κώδικα του Singular Enterprise.

 

Ερώτηση 6. Στη σελίδα 42 παρ.Α3.1.4 Διαθεσιμότητα, σημείο 5 αναφέρει « εάν το χρονικό διάστημα μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος είναι μεγαλύτερο του προβλεπόμενου, οι ώρες καθυστέρησης στο διπλάσιο υπολογίζονται στο χρόνο εκτός λειτουργίας.»

Ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα?

Απάντηση. Βλ. διακήρυξη Α.4.8.3

 

Ερώτηση 7. Στη σελίδα 42 παρ.Α3.1.4 Διαθεσιμότητα, στην τελευταία παράγραφο  αναφέρει « Ο ανάδοχος στη πρότασή του θα πρέπει να διατυπώσει την μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδιασμού για τη διασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου διαθεσιμότητας ποσοτικοποιώντας τα χαρακτηριστικά του συστήματος και περιγράφοντας τους μηχανισμούς με τους οποίους εξασφαλίζεται.»

Για τον υπολογισμό της διαθεσιμότητας του συνολικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου εξοπλισμού) οφείλεται να δοθεί αναλυτικός ποσοτικός και ποιοτικός κατάλογος του υπάρχοντος εξοπλισμού. (Mean Time Between Failure MTBF) για κάθε στοιχείο του συστήματος. (SERVERS και δικτυακός εξοπλισμός) καθώς και οι διασυνδέσεις (αρχιτεκτονική υφισταμένου συστήματος).

Απάντηση. Ο ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει ποσοτικά χαρακτηριστικά των συστημάτων και μηχανισμούς για τη διασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου διαθεσιμότητας.

 

Ερώτηση 8. Στη σελίδα 43 παρ. Α3.1.5. Αναφέρεται «Incident Response Planning: Δημιουργία Incident Response Team, καθορισμός ρόλων και εκπαίδευση, σχεδιασμός αντίδρασης και σε ενδεχόμενη απειλή, δημιουργία υποδομής σε hardware και Software»

Στα πλαίσια αυτού του έργου είναι η υλοποίηση αντίστοιχης υποδομής? Εάν ναι να περιγραφεί λεπτομερώς ως προς τόπο και τα ελάχιστα χαρακτηριστικά.

Απάντηση. Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει ένα απλό web-based σύστημα αναφοράς συμβάντων από χρήστες, ανάθεση σε τεχνικό μηχανογράφησης και καταγραφής του χειρισμού του συμβάντος.

 

Ερώτηση 9. Σελίδα 68 Μετάπτωση Δεδομένων « θα ψηφιοποιήσει 3000 έγγραφα (20.000 σελίδες) και θα τα εισάγει (Data entry εγγραφών-χαρακτηριστικά αρχείων) στο ΟΠΣ.

Τα 3000 έγγραφα είναι χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένες εκτυπώσεις?

Απάντηση. Είναι δακτυλογραφημένες εκτυπώσεις.

 

 

B. Εταιρία BYTE

Ερώτηση 1: Η διακήρυξη απαιτεί Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Εφεδρείας με την παρακάτω προδιαγραφή (σ.142) "5. Το σύστημα λήψης αντιγράφων εφεδρείας πρέπει να συνδέεται με το δίκτυο αποθηκευτικού χώρου με απ' ευθείας οπτική σύνδεση"

Παρακαλούμε διευκρινίσατε κατά πόσο απαιτείται η προμήθεια Δικτύου Αποθηκευτικού Χώρου, καθότι δεν γίνεται αναφορά σε αυτό σε κανένα άλλο σημείο της διακήρυξης. Εάν δεν απαιτείται η προμήθεια Δικτύου Αποθηκευτικού Χώρου, παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν είναι αποδεκτό να πραγματοποιείται η σύνδεση του προτεινόμενου συστήματος λήψης αντιγράφων εφεδρείας με τρόπο διαφορετικό της οπτικής σύνδεσης (π.χ. SCSI).

Απάντηση. Δεν απαιτείται η προμήθεια Δικτύου Αποθηκευτικού Χώρου, μπορεί όμως να προταθεί από τον ανάδοχο, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα συμμόρφωσης C.3.12 (7). Το SCSI είναι αποδεκτό.

 

Γ. Εταιρία ΕΒΗΛΕ

Ερώτηση 1: Παρακαλώ αποσαφηνίστε τα παρακάτω:

. το νέο τηλεφωνικό κέντρο τι χωρητικότητα θα έχει;

            αριθμός γραμμών πόλεως

            αριθμός εσωτερικών

Προβλέπεται να εγκατασταθεί στην ίδια θέση με το υφιστάμενο ή στο κεντρικό computer room;

Απάντηση. Βλ. ερώτηση 2 LogicDis. Προβλέπεται να εγκατασταθεί στην ίδια θέση με το υφιστάμενο.

 

 

Δ. Εταιρία GDB

Ερώτηση 1: Στο κεφάλαιο A.2.2.3.2 «Υφιστάμενος Εξοπλισμός» αναφέρεται η ύπαρξη δύο σχετικά σύγχρονων συστημάτων (pdc & bdc servers).

Θα ήταν δυνατόν τα συστήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν και στο νέο ΟΠΣ με την κατάλληλη αναδιάταξη υπηρεσιών; Η χρήση τους θα μπορούσε να καθοριστεί με βάση τη δυναμικότητά τους και των απαιτήσεων του Tier που θα κληθούν να καλύψουν.

Απάντηση. Βλ. απάντηση ερώτηση 4 της LogicDis.

 

Ερώτηση 2: Στον πίνακα Α.3.1 Απαίτηση 26 ζητείται: «Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα δίσκων σε διάταξη RAID 5 140GB»

Στον πίνακα Α.3.2 Απαίτηση 26 ζητείται: «Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα δίσκων σε διάταξη RAID 5 140GB»

Στον πίνακα Α.3.3 Απαίτηση 28 ζητείται: «Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα δίσκων σε διάταξη RAID 5 140GB»

Υπάρχει η δυνατότητα να προσφερθεί λύση όπου η ζητούμενη χωρητικότητα θα προκύπτει από διάταξη RAID-1;

Απάντηση. Όχι

 

Ερώτηση 3: Στο κεφάλαιο Α.3.4 αναφέρεται: «Τα ζητούμενα συστήματα εξυπηρετητών, αποθήκευσης, λήψης αντιγράφων ασφαλείας, κλπ. θα πρέπει…»

Στον πίνακα Α.3.2 Απαίτηση 33 ζητείται: «Πλήρης συμβατότητα με το κοινό σύστημα αποθήκευσης»

Στον πίνακα Α.3.3 Απαίτηση 35 ζητείται: «Πλήρης συμβατότητα με το κοινό σύστημα αποθήκευσης»

Στον πίνακα Α.3.11 Απαίτηση 5 ζητείται: «Το σύστημα λήψης αντιγράφων εφεδρείας, πρέπει να συνδέεται με το δίκτυο αποθηκευτικού χώρου με απ’ ευθείας οπτική σύνδεση»

Ποιο είναι αυτό το σύστημα αποθήκευσης, διότι ούτε στη λίστα του υπάρχοντος εξοπλισμού αναφέρεται ούτε ζητείται να προσφερθεί;

Αν τελικά δεν υφίσταται, ούτε ζητείται να προσφερθεί τέτοιο σύστημα, οι συνδέσεις του tape library πρέπει να είναι οπτικές ή μπορεί να είναι και SCSI;

Απάντηση. Βλ. ερώτηση 1 εταιρίας BYTE.

 

Ερώτηση 4: Στον πίνακα Α.3.11 Απαίτηση 10 ζητείται: «Δυνατότητα επέκτασης χωρητικότητας στο ίδιο ικρίωμα (χωρίς συμπίεση) – 8TB»

Από ότι αντιλαμβανόμαστε από τις προδιαγραφές ζητείται ένα tape library που να υποστηρίζει αριθμό ταινιών ικανό να καλύψει τα 8ΤΒ. Έτσι στην περίπτωση του LTO-3 (400GB χωρίς συμπίεση ανά ταινία) το library πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 20 θέσεις (slots) για ταινίες. Είναι το συμπέρασμά μας σωστό;

Απάντηση. Είναι σαφές. Ο ανάδοχος θα προσφέρει λύση που να καλύπτει τις απαιτήσεις.

 

Ερώτηση 5: Στον πίνακα Α.3.11 Απαίτηση 15 ζητείται: «Να προσφερθούν τα απαραίτητα μέσα αποθήκευσης για την καθημερινή τήρηση backup (1 set για κάθε ημέρα – σύνολο 5 set συν 1 set για ένα πλήρες αντίγραφο ασφάλειας του συνόλου των δεδομένων του συστήματος). Να αναφερθούν οι χωρητικότητες του κάθε set μέσων αποθήκευσης.»

Ο όγκος των δεδομένων είναι τα 650GB της απαίτησης 9 του ίδιου πίνακα;

Απάντηση. Τουλάχιστον 650.

 

Ερώτηση 6: Γενικότερα για τον πίνακα Α.3.11 «Σύστημα Backup» κρίνεται απαραίτητη η προσφορά on-line agents για την κάλυψη των πιο κρίσιμων εφαρμογών της εγκατάστασης ή αυτό παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του προμηθευτή;

Απάντηση. Παραμένει στην κρίση του αναδόχου.

 

 

Ε. Εταιρία Greek Geeks

Ερώτηση 1: Σελ.40, Α.3.1.2 – Oracle 10g licenses

Αναφέρεται ότι ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Oracle 10g Standard Ed. – 2 CPU license), για το οποίο ο ΕΛΟΤ διαθέτει εν ισχύ συμβόλαιο συντήρησης με δυνατότητα αναβάθμισης στην πιο πρόσφατη έκδοση. Πόσος είναι ο υπόλοιπος χρόνος συντήρησης  που απομένει, και τι επίπεδο αναβάθμισης επιτρέπεται (π.χ. Standard σε Enterprise κλπ.) στα πλαίσια του υφιστάμενου συμβολαίου?

Απάντηση. Ο ΕΛΟΤ έχει  συμβόλαιο βασικού προγράμματος παροχής νέων εκδόσεων και τεχνικής υποστήριξης 2 CPU Full Use-Metalink, το οποίο λήγει τέλος Δεκεμβρίου και προβλέπεται να το ανανεώσει.

 

Ερώτηση 2: Σελ. 48, Α.3.2.2  - Πόσοι είναι οι χρήστες/διαχειριστές του ΕΛΟΤ που προβλέπεται ότι θα κάνουν χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (εγγράφων) και Ροής Διαδικασιών?

Επίσης παρακαλώ αναφέρατε αριθμό χρηστών των εφαρμογών (Workflow, CRM, etc.)

Απάντηση. Βλ. πίνακες συμμόρφωσης C.3.14

 

Ερώτηση 3: Σελ. 54, Α.3.2.3  - Πόσοι είναι οι χρήστες/διαχειριστές του ΕΛΟΤ που προβλέπεται ότι θα κάνουν χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων?

Απάντηση. Βλ. πίνακες συμμόρφωσης C.3.14

 

Ερώτηση 4: Σελ. 57, Α.3.4 –  Σχετικά με το σύστημα εξυπηρετητών αναφέρεται «Το σύστημα αυτό θα υλοποιηθεί είτε με ξεχωριστά επιμέρους συστήματα (όχι μέσω partitions)».  Το «είτε» είναι λεκτικός πλεονασμός στην διατύπωση ή πρόταση είναι ημιτελής? Απαιτείται εν τέλει το σύστημα εξυπηρετητών να αποτελείται από αυτόνομα επιμέρους συστήματα?

Απάντηση. Το «είτε» είναι λεκτικός πλεονασμός στην διατύπωση. Απαιτείται το σύστημα εξυπηρετητών να αποτελείται από ξεχωριστά επιμέρους συστήματα.

 

Ερώτηση 5: Σελ. 68 – Μετάπτωση

Αναφέρεται ότι «… ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη μετάπτωση των δεδομένων από την Εφαρμογή Πρωτοκόλλου που λειτουργεί από το 2000 (περίπου 12000 εγγραφές ανά έτος) στο νέο Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων.». Τα δεδομένα αυτά είναι ανεξάρτητα και επιπρόσθετα σε αυτά που αναφέρονται στην συνέχεια της εν λόγω παραγράφου (δεδομένα σε βάσεις δεδομένων, 10000 ηλεκτρονικά αρχεία, και 3000 έγγραφα)?

Απάντηση. Δεν είναι επιπρόσθετα, βρίσκονται στη βάση δεδομένων Oracle. Βλ. επίσης απάντηση  στην ερώτηση 1 της Altec.

 

Ερώτηση 6: Σελ. 123 C.3.1 - Έγκειται στον προσφέροντα να προσδιορίσει τον απαιτούμενο αριθμό εξυπηρετητών (???) στα πλαίσια της προτεινόμενης λύσης του?

Απάντηση. Ναι, βλ. επίσης απάντηση  στην ερώτηση 4 της LogicDis.

 

Ερώτηση 7: σελ. 80, Β.2. Δικαίωμα συμμετοχής-Δικαιολογητικά

Στην παράγραφο όπου αναφέρονται οι τυπικοί λόγοι αποκλεισμού -και ειδικότερα στο άρθρο 10, σελ. 81) αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισμού φυσικό ή νομικό πρόσωπο , που συμμετέχει αυτόνομα ή σε Ένωση στον εν λόγω διαγωνισμό, να συμμετέχει σε περισσότερες της μιας προσφοράς. θα μπορούσατε να διευκρινίσετε αν η απαγόρευση αυτή αφορά και την πιθανή συμμετοχή εταιριών, που είναι προσφέροντες στα πλαίσια του διαγωνισμού, ως υπεργολάβων ή προμηθευτών σε προσφορά άλλης εταιρίας ή ένωσης;

Απάντηση. Ναι

 

Ερώτηση 8: σελ. 84, Άρθρο 13, Υπάρχει σύμφωνα με τη διακήρυξη υποχρέωση υποβολής εγγράφου ειδικής

πληρεξουσιότητας σε περίπτωση που η προσφορά δεν υποβάλλεται από το νόμιμο

εκπρόσωπο της εταιρείας. Η ειδική αυτή πληρεξουσιότητα δύναται να δοθεί με

πράξη του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας ή πρέπει οπωσδήποτε να έχει την

μορφή συμβολαιoγραφικού εγγράφου;

Απάντηση. Με πράξη του αρμοδίου οργάνου.

 

Ερώτηση 9: Σελ. 90

Στην περίπτωση Ένωσης εταιριών, θα πρέπει σύμφωνα με τη διακήρυξη να

περιγράφεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό, που θα καταρτισθεί μεταξύ των μελών

της Ένωσης, ο τρόπος συνεργασίας τους κατά την υλοποίηση του έργου; Θα

μπορούσατε να το διευκρινίσετε;

Απάντηση. Από την αναγραφή και οριοθέτηση του μέρους του έργου θα προκύπτει και ο τρόπος συνεργασίας. Περαιτέρω αναλυτική εξειδίκευση της εργασίας αυτής κατά την υλοποίηση του έργου δεν απαιτείται.

 

 

 

 

ΣΤ. Εταιρία LogicDis

Ερώτηση 1: Στη σελίδα 68 της διακήρυξης ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο να εξασφαλίσει την μετάπτωση των δεδομένων από την εφαρμογή του πρωτοκόλλου  που λειτουργεί από το 2000. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν ανάδοχος του έργου κατά τις εργασίες της μετάπτωσης θα έχει την υποστήριξη του κατασκευαστή της υφιστάμενης εφαρμογής πρωτοκόλλου ή αν θα είναι τουλάχιστον διαθέσιμο το μοντέλο αποθήκευσης των δεδομένων . Επίσης θα θέλαμε να διευκρινιστεί ο ακριβείς αριθμός των χαρακτήρων που περιλαμβάνουν τα 10.0000 ηλεκτρονικά αρχεία που θα εισαχθούν (data-entry) στο νέο σύστημα.

Απάντηση. Βλ. απαντήσεις Altec, ερ.1-2. Επίσης, ο ανάδοχος θα εισάγει με data entry μόνο τα χαρακτηριστικά των 10.000 αρχείων, π.χ. τίτλος, κατηγορία κλπ. Τα αρχεία είναι ήδη σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Ερώτηση 2: Παρακαλούμε διευκρινίστε τον ελάχιστο αριθμό των εξερχόμενων  και των εσωτερικών γραμμών που πρέπει να υποστηρίζει το νέο τηλεφωνικό κέντρο ανά σημείο κάλυψης (Αθήνα Κολωνό και Θεσσαλονίκη).

Απάντηση. Το τηλεφωνικό κέντρο θα εξυπηρετήσει άμεσα τουλάχιστον 100 ψηφιακές & 10 αναλογικές γραμμές (Αθήνα), 10 ψηφιακές & 2 αναλογικές (Κολωνού), 6 ψηφιακές & 2 αναλογικές (Θεσσαλονίκη) και θα έχει δυνατότητα επέκτασης κατ’ ελάχιστο 30 (Αθήνα) και 5 (Κολωνού, Θεσσαλονίκη) εσωτερικών γραμμών. Οι ελάχιστες εξερχόμενες γραμμές είναι 30 (Αθήνα), 2 (Κολωνού) και 2 (Θεσσαλονίκη).

Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν το κτήριο της Αχαρνών για να λάβουν γνώση της υπάρχουσας τηλεφωνικής υποδομής.

 

Ερώτηση 3: Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν είναι δυνατή η επίσκεψη στο κτήριο της οδού Αχαρνών 313 ώστε να καθοριστούν οι εργασίες καθώς και συμπληρωματικός εξοπλισμός που θα απαιτηθούν για την αναβάθμιση της δομημένης καλωδίωσης.

Απάντηση. Επίσκεψη στο κτήριο της Αχαρνών είναι δυνατή μέχρι και τις 14.12.2005, κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων, τηλ. 2120326.

 

Ερώτηση 4: Στη σελίδα 40 της διακήρυξης αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Oracle 10g  Standard Edition - 2 CPU Based License). Στη σελίδα 31 αναφέρεται επίσης ότι στον ELOT-bdc-server είναι εγκατεστημένος RDBMS Oracle 10g στον οποίο θα αναπτυχθεί η νέα κεντρική βάση δεδομένων του Οργανισμού. Όμως στην σελίδα 126 ζητείται η προμήθεια νέων εξυπηρετητών βάσεων δεδομένων με απαιτούμενο αριθμό εγκατεστημένων επεξεργαστών 4 ανά σύστημα. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν οι άδειες της υφιστάμενης βάσης δεδομένων 10g θα μεταφερθούν από τον bdc-server στους νέους εξυπηρετητές βάσης δεδομένων και αν απαιτείται η προμήθεια επιπλέον αδειών (CPU Based License).

Απάντηση. Στους πίνακες συμμόρφωσης C.3.1,2,3 δεν αναφέρεται συγκεκριμένος αριθμός προσφερόμενων μονάδων εξυπηρετητών. Ο ανάδοχος θα λάβει υπόψη του την υπάρχουσα υποδομή σε εξοπλισμό εξυπηρετητών και τις απαιτήσεις του προτεινόμενου ΟΠΣ, θα αξιοποιήσει την υπάρχουσα υποδομή και θα προσφέρει όποιες επιπλέον μονάδες εξυπηρετητών κρίνει απαραίτητο. Σε περίπτωση που προσφέρει μονάδες εξυπηρετητών, αυτές θα πρέπει να πληρούν τους πίνακες συμμόρφωσης, οι άδειες της υφιστάμενης βάσης δεδομένων 10g θα μεταφερθούν από τον bdc-server στους νέους εξυπηρετητές βάσης δεδομένων και αν απαιτείται η προμήθεια επιπλέον αδειών (CPU Based License), ο ανάδοχος πρέπει να τις προσφέρει.

 

 

Ζ. Εταιρία Siemens

Ερώτηση 1. Πόσων οπτικών ινών θα είναι το Multimode Fiber 62,5/125 καλώδιο

οπτικών ινών της κατακόρυφης καλωδίωσης; (Προδιαγραφές Δομημένης Καλωδίωσης - C.3.9.5)

Απάντηση. Εκτιμούμε ότι το καλώδιο θα είναι 8 οπτικών ινών, όμως είναι στην κρίση του αναδόχου, ανάλογα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και τη λύση που θα προσφέρει.

 

Ερώτηση 2. Δεν υπάρχει οπτικό Patch Panel C6. Ποιος θα είναι ο τύπος του

οπτικού συνδέσμου (ST,SC,MTRJ...) (Προδιαγραφές Δομημένης Καλωδίωσης - C.3.9.18)

Απάντηση. Εκ παραδρομής αναφέρεται οπτικό Patch Panel C6, να διορθωθεί ως «οπτικό Patch Panel». Ο ανάδοχος θα προτείνει τον τύπο του οπτικού συνδέσμου.

 

Ερώτηση 3. Πως θα γίνει ο τερματισμός του κατακόρυφου δικτύου Φωνής,  π.χ.  με

2 ή 4 ζεύγη ανά πόρτα του Patch Panel; Ποια θα είναι η εφεδρεία των πορτών

του κατακόρυφου δικτύου φωνής; (π.χ. ίσος με τον αριθμό των πριζών φωνής για

μηδενική εφεδρεία). (Προδιαγραφές Δομημένης Καλωδίωσης - C.3.9.20)

Απάντηση. Έχουν δοθεί οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές ως προς τα πρότυπα που θα ακολουθηθούν και τα υλικά, όπως επίσης και η διαστασιολόγηση του δικτύου. Η τεχνική λύση/μεθοδολογία υλοποίησης του δικτύου πρέπει να περιγραφεί από τον ανάδοχο, πράγμα το οποίο ζητείται (C.3.9-3). Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει λειτουργικό δίκτυο, εύκολα δαιχειρίσιμο.

 

Ερώτηση 4. Ποιο είναι το μέγεθος της παροχής (αριθμός ζευγών πολύζευγου

καλωδίου) από το Κεντρικό Σημείο Συγκέντρωσης ως την εισαγωγή του ΟΤΕ στο

κτίριο;

Απάντηση. Στο καφάο καταλήγουν 150 ζεύγη. Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν το κτήριο της Αχαρνών για να λάβουν γνώση της υπάρχουσας τηλεφωνικής υποδομής

 

Ερώτηση 5. Το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των καλωδίων δικτύου - Computer Room θα παραμείνει στον 3ο όροφο του κτιρίου;

Απάντηση. Ναι

 

Ερώτηση 6. Ποιος είναι ο ζητούμενος αριθμός των switch;

Απάντηση. Θα καθοριστεί από τον ανάδοχο λαμβάνοντας υπόψη τον υπάρχοντα εξοπλισμό switches.

 

Ερώτηση 7. Η ζητούμενη προδιαγραφή Router, IP name filtering εννοεί packet

filtering;

Απάντηση.Ναι