ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-06-29                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.44-06

 

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΛΟΤ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ακυρώνει και επαναπροκηρύσσει τον Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο «Πληροφόρηση και Ευαισθητοποίηση για τις ωφέλειες από την ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-ΕΛΟΤ» με τους ίδιους όρους με αλλαγή ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών στις 09/08/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. αντί της 07/07/2006

 

 

Περίληψη  Επαναπροκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

του ΕΛΟΤ ΑΕ

Για τη σύναψη δημόσιών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία

για το έργο:

«Πληροφόρηση και Ευαισθητοποίηση για τις ωφέλειες από την ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-ΕΛΟΤ»

 

1.       Αναθέτουσα αρχή

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Α.Ε.

Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια ΤΚ 111 45, Οικονομική Διεύθυνση-Τμήμα Προμηθειών, Τηλέφωνο: 00 32 10 2120312, Fax: 00 32 10 2120325, E-mail : gpf@elot.gr

2.       Κατηγορία και περιγραφή Υπηρεσιών:

α) Κατηγορία 13 Διαφημιστικές υπηρεσίες

                Αριθμός Αναφοράς CPC: 871

β) Επιλογή αναδόχου για το έργο «Πληροφόρηση και  Ευαισθητοποίηση για τις ωφέλειες από την  ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-ΕΛΟΤ», όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

γ) Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (340.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3.       α) Διαδικασία

Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά.

4.        Τόπος παροχής υπηρεσιών

Κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ Α.Ε.

5.       Χρόνος παράδοσης

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ορίζεται αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

6.        Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

α) Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τη διακήρυξη του διαγωνισμού από τον ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια ΤΚ 111 45, Οικονομική Διεύθυνση-Τμήμα Προμηθειών, Κα Φέρλα Γ., Τηλέφωνο: 00 32 10 2120312, Fax: 00 32 10 2120325, E-mail : gpf@elot.gr ή από το site www.elot.gr  (προκήρυξη)

β) Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το    περιεχόμενο του διαγωνισμού έως την  28/7/2006

γ)  Η διακήρυξη διατίθεται χωρίς κόστος

7.       Χρόνος τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την  09/08/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00

  β) Στην έδρα του ΕΛΟΤ  Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια ΤΚ 111 45, 1ος  όροφος, Πρωτόκολλο.

 γ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική .Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση

δ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε 4 αντίτυπα

ε) Δεν υπάρχει δυνατότητα προσφοράς για τμήματα του έργου

8.       Χρόνος, τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

α)Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

β)Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του ΕΛΟΤ  στη  Αθήνα, την ημέρα 09/08/2006  και ώρα 11.00

9.       Απαιτούμενες εγγυήσεις

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους    5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

10.    Τρόπος χρηματοδότησης και πληρωμών

Το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ  «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2000-2006  και περιλαμβάνει συνδρομή κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 35% από εθνική συμμετοχή . Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο θα γίνουν σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

11.    Νομική μορφή αναδόχου

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες και αλλοδαποί υποψήφιοι  (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή συμπράξεις ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη τριετή εμπειρία σε τομείς: διαφήμισης, προβολής, πληροφόρησης, επικοινωνίας και δημοσιότητας ή άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που υποβάλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν διαφημιστικές ή άλλες συναφείς δραστηριότητες και να μπορούν να επιλεγούν ως Ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 261/97 (ΦΕΚ 186/Α23.9.1997) περί εγγραφής στο Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου.

Επισημαίνεται ότι οι απαιτούμενες υποχρεώσεις (λ.χ. εγγυήσεις συμμετοχής και καλής   εκτέλεσης ) πρέπει να αφορούν και να προέρχονται και από όλες τις χώρες προέλευσης των αντίστοιχων υποψηφίων.

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής τους, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εάν και εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

12.    Πληροφοριακά στοιχεία και των υποψηφίων

Αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού

13.    Ισχύς των προσφορών

Τουλάχιστον  για έξι (6) μήνες  από την επόμενη μέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

14.    Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την  ισχύουσα νομοθεσία.

15.    Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

16.    Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί διακριτή πράξη που εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 1.2.7 «Πληροφόρησης και ευαισθητοποίηση» του Μέτρου 1.2 του ΕΠΑΝ, η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 35% από εθνική συμμετοχή.

17.    Ημερομηνία δημοσίευσης προκαταρτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην ΕΕΕΚ

Δεν δημοσιεύτηκε.

18.    Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕΕΚ

Στις  29/06/2006

19.    Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Η προκήρυξη του διαγωνισμού παρελήφθη από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις  29/06/2006

20.    Σύμβαση Ανάθεσης

Η σύμβαση ανάθεσης συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, την υποβληθείσα προσφορά, την κατακυρωτική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου  και τις σχετικές νομοθετικές και κοινοτικές διατάξεις.

 

                                           

                                                               Ο Διευθύνων  Σύμβουλος

 

 

 

                                                                    Ευάγγελος  Βόσσος