ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-06-27                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.42-06

 

 

Σχέδια Ελληνικών Προτύπων σε Δημόσια Κρίση

 

 

Ο ΕΛΟΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, υποβάλλει σε  Δημόσια Κρίση τα παρακάτω Σχέδια Ελληνικών Προτύπων:

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1425:«Σύνθετος σωλήνας από χαλκό και πλαστικό για χρήση σε σύστημα ύδρευσης »

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1426:«Σύνθετος σωλήνας από χαλκό και πλαστικό για χρήση σε συστήματα θέρμανσης »

 

και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ., στον ΕΛΟΤ, Διεύθυνση  Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

(υπόψη κ. Γ. Γκιθώνα τηλ. 210-2120111) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση  gchg@elot.gr το αργότερο μέχρι  τις  30 Αυγούστου 2006.