ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-12-03                                                                                                                                       

                                                                                                               Νο.40-07

 

Υπογραφή  Συμφωνίας Συνεργασίας Ελλάδος - Μολδαβίας για την Τυποποίηση

 

 

Στο πλαίσιο της 1ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδος – Μολδαβίας, υπεγράφη στην Αθήνα την 29η Νοεμβρίου 2007, Συμφωνία Συνεργασίας σε θέματα Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Δοκιμών.

 

Τη Συμφωνία Συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) κ. Ν. Συμφέρης και ο Υφυπουργός Βιομηχανίας και Υποδομών της Μολδαβίας (MOLDST) κ. V. Mamaliga.

 

Όπως είναι γνωστό, οι κύριες δραστηριότητες του ΕΛΟΤ είναι η Τυποποίηση και η Πιστοποίηση.

 

Στο πλαίσιο της Τυποποίησης, ο ΕΛΟΤ εκπονεί Πρότυπα και Προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών, είτε αυτά είναι πρωτογενώς ελληνικά, ή είναι εναρμονισμένα με τα Ευρωπαϊκά/Διεθνή Πρότυπα και συμμετέχει ως αποκλειστικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης.

 

Στο πλαίσιο της Πιστοποίησης, ο ΕΛΟΤ αναπτύσσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστοποίησης και χορηγεί πιστοποιητικά, τα οποία υποδηλώνουν τη συμμόρφωση προϊόντων, διεργασιών, συστημάτων, υπηρεσιών, προσώπων, επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις Προτύπων και Προδιαγραφών.

Μέχρι σήμερα, ο ΕΛΟΤ έχει αναπτύξει στον προαιρετικό τομέα, ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών πιστοποίησης, οι οποίες αφορούν σε διάφορους κλάδους προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ δραστηριοποιείται και στην πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Ασφάλειας Τροφίμων, Ασφάλειας Πληροφοριών).

 

Στον υποχρεωτικό τομέα, δηλαδή τον τομέα ο οποίος διέπεται από απαιτήσεις της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας, ο ΕΛΟΤ έχει ορισθεί από το Κράτος ως Φορέας Πιστοποίησης, για σημαντικό αριθμό προϊόντων.

Αποτελεί πλέον γενική παραδοχή, ότι η Τυποποίηση και η Πιστοποίηση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις οικονομικές συναλλαγές και στη διακίνηση των προϊόντων διεθνώς.

Ειδικότερα, τα προϊόντα μολδαβικής προέλευσης, τα οποία εμπίπτουν στον υποχρεωτικό τομέα, οφείλουν προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά, να ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Aντίστοιχες απαιτήσεις υφίστανται από μολδαβικής πλευράς και για τα ελληνικά προϊόντα, τα οποία πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην Μολδαβία.

Σε πολλές περιπτώσεις η έλλειψη εναρμόνισης των απαιτήσεων για τα προϊόντα, οι οποίες περιλαμβάνονται στα Πρότυπα, καθώς και η έλλειψη αμοιβαίας αναγνώρισης των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης, δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια στις διακρατικές οικονομικές συναλλαγές.

Η υπογραφείσα Συμφωνία μεταξύ του ΕΛΟΤ και του MOLDST αναμένεται, αφ’ενός να συμβάλει αποφασιστικά στην άρση των εμποδίων στις συναλλαγές μεταξύ Ελλάδος και Μολδαβίας και αφ’ ετέρου να στηρίξει τις εξαγωγικές προσπάθειες των Ελληνικών επιχειρήσεων προς την Μολδαβία.