ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

                                                                                                                                       2006-06-20

                                                                                                                                       Νο 40-06

 

Δελτίο Τύπου

 

Παράταση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Εμπειρογνωμόνων

 

 

Παράταση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση ελληνικού προτύπου για Σύστημα Αξιολόγησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Ο ΕΛΟΤ ανακοινώνει την παράταση της πρόσκλησης μέχρι και τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2006.

 

1. Γενικές πληροφορίες

Ο ΕΛΟΤ ως ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης έχει αναλάβει  την εκπόνηση τυποποιητικού κειμένου για θέματα αξιολόγησης τουριστικών καταλυμάτων, στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε με την εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ιονίων νησιών (ΕΤΙΝ) της περιφέρειας Ιονίων νησιών. Το μνημόνιο αυτό προβλέπει ότι για την βαθμολόγηση – απόδοση σημάτων σε τουριστικές επιχειρήσεις της περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι αναγκαία η δημιουργία  τυποποιητικού κειμένου (π.χ. Προτύπου ή Τεχνικής Προδιαγραφής) το οποίο θα διευκολύνει την αξιολόγηση των τουριστικών επιχειρήσεων, με έμφαση στην περιφέρεια των Ιονίων νήσων.

 

 2. Περιγραφή έργου προς ανάθεση

Η πρόσκληση αυτή, σύμφωνα με την απόφαση  υπ’αριθμ. 95-05/2005-08-03 του Δ.Σ του  ΕΛΟΤ και με το παράρτημα Δ΄ του Κανονισμού Σύστασης Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης απευθύνεται σε ειδικούς σχετικούς με το αναφερόμενο έργο οι οποίοι θα αναλάβουν την εκπόνηση του τυποποιητικού κειμένου.

 

Το  έργο που πρόκειται να ανατεθεί αφορά ένα  «Σύστημα Αξιολόγησης Τουριστικών Επιχειρήσεων»,  το οποίο θα περιγράφει : την βαθμονόμηση – απόδοση σημάτων σε τουριστικές επιχειρήσεις. Το τυποποιητικό αυτό κείμενο θα λαμβάνει υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας των Ιονίων νησιών.

 

Αυτό το πρότυπο θα εφαρμόζεται σε  Ξενοδοχεία - Τουριστικά καταλύματα, Χώρους μαζικής εστίασης και Τουριστικά γραφεία.

 

Οι Εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν Ειδική Ομάδα Έργου που θα εκπονήσει το πρότυπο «Σύστημα αξιολόγησης Τουριστικών Επιχειρήσεων».

 

Κάθε διαθέσιμο κείμενο βάσης (π.χ. προσχέδιο, ερωτηματολόγιο κλπ) θα τεθούν υπόψη της Ειδικής Ομάδας Έργου.

 

Η Ειδική Ομάδα Έργου θα αποτελείται  από τρία (3)  μέλη, τα οποία θα επιλεγούν από τις αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Η Ομάδα θα αποτελείται από τον  Συντονιστή Εμπειρογνώμονα ο οποίος επιπλέον θα κατανέμει, συντονίζει και οργανώνει την Ομάδα Έργου με τους  Εμπειρογνώμονες.

 

Σε κάθε περίπτωση θα υπογραφεί σχετική σύμβαση του ΕΛΟΤ με τον Συντονιστή Εμπειρογνώμονα και τους Εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν.

             

3. Παραδοτέα

 

Για το πρότυπο αυτό  η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που θα επιλεγεί θα αναλάβει τα παρακάτω :

 

Αρχικό παραδοτέο: Εκπόνηση  πρώτου Σχεδίου  ΣΕΠ ΕΛΟΤ …… σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ελληνική γλώσσα, συνοδευόμενο και από γλωσσάρι όρων αν αυτό απαιτείται (Διάρκεια 45 ημέρες).

 

Η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή  ΕΛΟΤ/ΤΕ 90 θα αποφασίσει αν αποδέχεται το αρχικό αυτό παραδοτέο.

 

Σε αντίθετη περίπτωση, που η ΕΛΟΤ/ΤΕ 90 δεν αποδεχθεί το παραδοτέο, τότε αυτό αποστέλλεται πίσω στην Ειδική Ομάδα Έργου με τις παρατηρήσεις της προκειμένου να διορθωθεί και να αποσταλεί διορθωμένο.

 

Η Ομάδα Έργου οφείλει να προβεί στις διορθώσεις χωρίς άλλη αμοιβή.

 

Τελικό παραδοτέο: Το τελικό παραδοτέο θα είναι το Τελικό Σχέδιο του ΕΛΟΤ …….. στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

Μετά την αποδοχή του τελικού παραδοτέου από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 90, η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου αυτού από τον ΕΛΟΤ θα παραλάβει το φυσικό αντικείμενο του έργου, δηλαδή τα κείμενα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και θα ελέγξει την ακριβή τήρηση του μορφότυπου του ΕΛΟΤ. Ακολούθως, η σχέση του ΕΛΟΤ με τα μέλη της Ε.Ο.Ε. λύεται και τα μέλη εξοφλούνται.

 

4. Διαδικασία επιλογής

 

1. Η υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ  www.elot.gr/announcement.htm

 

2. Η επιλογή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του ΕΛΟΤ εντός 5 εργασίμων ημερών από την λήξη προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος.

 

5. Διάρκεια έργου

 

Το έργο θα διαρκέσει 45 ημέρες και η έναρξή του θα γίνει με την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του ΕΛΟΤ και των επιλεχθέντων ειδικών όπου θα καθορίζονται λεπτομερείς προδιαγραφές του έργου, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο καλούνται να εκτελέσουν το έργο τους, με όλες τις απαραίτητες ρήτρες διασφάλισης, καθώς και τον ακριβή τρόπο πληρωμής τους.

 

6. Δαπάνη έργου

 

Η αμοιβή για τους Εμπειρογνώμονες καθορίζεται σε 400 € ανά ανθρωποημέρα. Οι προϋπολογιζόμενες ανθρωποημέρες συνολικά είναι 20, 8 ανθρωποημέρες για το Συντονιστή και από 6 ανθρωποημέρες για κάθε μέλος της Ε. Ο. Ε.  Συνολική δαπάνη 8000 €. Το ποσόν δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.

 

7. Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα για τους εμπειρογνώμονες

 

 

Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με σχετικές βεβαιώσεις και θα συνοδεύονται από

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Επίσης θα σημειώνεται σε ξεχωριστή δήλωση η διαθεσιμότητά τους για το χρονικό διάστημα εκπόνησης του έργου.

 

Ο Συντονιστής Εμπειρογνώμων και οι δύο Εμπειρογνώμονες θα αποδεχθούν να εργάζονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Σύστασης & Λειτουργίας Τεχνικών Επιτροπών και Εκπόνησης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων. Σημαντικό μέρος των εργασιών θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

8. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος

 

Η αίτηση ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα θα υποβληθεί στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κας. Λ. Μάη Τσόγκα τηλ. 210-2120109) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση lat@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  26-06-2006.