ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-10-18                                                                                                                                       

                                                                                                               Νο.39-07

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑιΚΟΥ οΡγανισμοΥ ΤυποποΙησης (cen/isss) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠοΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ στηΝ ΑΘΗΝΑ

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) διοργανώνει τη Δευτέρα 22, ώρα 12:00 και την Τρίτη 23 Οκτωβρίου, ώρα 9:00 στο ξενοδοχείο Athens Imperial (Αχιλλέως 1 & Μεγ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη), συνάντηση εργασίας για την τυποποίηση των μαθησιακών τεχνολογιών (Learning Technologies Workshop) και συνάντηση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 353 “Information and Communication Technologies for Learning, Education and Training”, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN).

 

Ο ΕΛΟΤ συμμετέχει ενεργά τόσο στη συνάντηση εργασίας, όσο και στην νεοσυσταθείσα Τεχνική Επιτροπή, με στόχο τη διατύπωση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και προτύπων για τη χρήση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη μάθηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Οι ειδικές θεματικές περιοχές στις οποίες εστιάζουν οι εργασίες τυποποίησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την:

·         Ανάπτυξη  πλαισίων και λεξικών μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση τα οποία θα είναι δυνατή η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού διαλειτουργικότητας και εφαρμογής των παραγόμενων προϊόντων λογισμικού, εργαλείων και περιεχομένου.

·         Διατύπωση και διάδοση προδιαγραφών διαλειτουργικότητας για την ανταλλαγή βιογραφικών πληροφοριών των μαθητών, τόσο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών κοινοτήτων, όσο και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δια-βίου μάθησης.

·         Διαμόρφωση πρακτικών προσεγγίσεων με στόχο την αξιοποίηση υπαρχόντων και μελλοντικών βάσεων μαθησιακών πόρων, με στόχο τη δημιουργία εθνικών διαλειτουργικών συστημάτων αποθήκευσης, παροχής, ανταλλαγής και διαχείρισης μαθησιακών αντικειμένων και σχετικής μετα-πληροφορίας.

·         Δημιουργία πλαισίων, προδιαγραφών και οδηγιών για τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας στους οργανισμούς, τις διαδικασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

·         Ανάπτυξη πληροφοριακών μοντέλων και οδηγιών για την έκφραση, διαχείριση και πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων με στόχο την αναζήτηση μαθησιακών και εργασιακών ευκαιριών, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. του ΕΛΟΤ :

210 2120 411 κ. Ν. Σωτηρίου

210 2120 115 κ. Γ. Βουζαλή