Απαντήσεις σε ερωτήματα που προέκυψαν από τη Δημόσια Διαβούλευση της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο:

«Δημιουργία μεταφραστικής υποδομής – Μετάφραση και επιμέλεια Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προτύπων»

Αθήνα 2006-06-19

                                                                                                                                       Νο  39-06

 

Δελτίο Τύπου

 

 

Α. Εταιρεία ORCO S.A      

Ερώτηση 1.

(Α.1.4) Απαιτήσεις λογισμικού μετάφρασης Πόσοι χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα γλωσσάρια μέσω του δικτύου του ΕΛΟΤ και πόσοι μέσω internet;

Απάντηση

15 εξωτερικοί χρήστες και 5 χρήστες μέσω internet προβλέπονται στο σύστημα, με δυνατότητες αύξησης του αριθμού. Να διευκρινισθεί αν ο προσφερόμενος αριθμός χρηστών αφορά σε ταυτόχρονους ή συνολικούς χρήστες.

 

Ερώτηση 2.

Α. Πόσα από τα μεταφρασμένα Πρότυπα είναι σε μορφή PDF και πόσα σε μορφή doc (word);

Β. Ο χρόνος που απαιτείται για τη μετατροπή των Προτύπων που είναι σε μορφή PDF σε επεξεργάσιμη doc μορφή προς περαιτέρω χρήση δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί χωρίς να εξετασθούν κάποια υποδείγματα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα;

Απάντηση Α.

Ο ΕΛΟΤ διαθέτει περί τα 3000, μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, Πρότυπα, των οποίων οι αρχικές εκδόσεις ήταν στην Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα. Θα προετοιμασθεί αναλυτικός πίνακας που θα περιέχει :

 

·         τον κωδικό κάθε Προτύπου,

·         το όνομα του ηλεκτρονικού φακέλου του Προτύπου σε μορφότυπο PDF στην Αγγλική,

·         το όνομα του ηλεκτρονικού φακέλου του Προτύπου σε μορφότυπο  PDF στην Ελληνική,

·         το όνομα του ηλεκτρονικού φακέλου του Προτύπου σε μορφότυπο DOC στην Αγγλική,

·         το όνομα του ηλεκτρονικού φακέλου του Προτύπου σε μορφότυπο DOC στην Ελληνική.

 

Μια αρχική, μη συστηματική, προσπάθεια καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης έδωσε τους παρακάτω αριθμούς, στις 2006-06-13:

 

Ø      2821 μεταφρασμένα Πρότυπα

Ø      2628 μεταφρασμένα Πρότυπα με τουλάχιστον ένα ηλεκτρονικό αρχείο PDF

Ø      2013 μεταφρασμένα Πρότυπα με ηλεκτρονικό αρχείο PDF για την Ελληνική απόδοση

Ø      631 μεταφρασμένα Πρότυπα με ηλεκτρονικό αρχείο PDF και για την Ελληνική απόδοση και για την Αγγλική απόδοση.

 

Αντίστοιχοι αριθμοί εκτιμάται ότι υπάρχουν και για τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφότυπο DOC.

 

Ο ΕΛΟΤ επιθυμεί να χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο, για την κατασκευή των μεταφραστικών μνημών, όσο το δυνατόν περισσότερα μεταφρασμένα Πρότυπα. Επομένως, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να δημιουργήσει, από διάφορες πηγές, τα ζεύγη των κειμένων κάθε Προτύπου σε μορφότυπο PDF και DOC και να τα παραδώσει στον ανάδοχο, τηρουμένων πάντοτε όλων των μέτρων διαφύλαξης των πνευματικών δικαιωμάτων του.

 

Συγκεκριμένα, ο ΕΛΟΤ, με τη βοήθεια του αναδόχου, θα:

 

-          Αναζητήσει τα αρχεία PDF για την Αγγλική απόδοση κάθε Προτύπου, τα οποία βρίσκονται μέσα σε CD-ROMs, προκειμένου ο αριθμός των 631 σήμερα διατιθέμενων ζευγών κειμένων απόδοσης Προτύπων να προσεγγίσει τον αριθμό των 2013 Προτύπων.

-          Αναζητήσει, επίσης μέσα από τα ίδια CD-ROMs, ή από τους Οργανισμούς που τα δημιούργησαν, τα αντίστοιχα DOC αρχεία για την Αγγλική και Ελληνική απόδοση

-          Δημιουργήσει τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές μορφές σε DOC και PDF για όλα τα μεταφρασμένα Πρότυπα, ώστε τελικά, ο πλήρως τακτοποιημένος αριθμός μεταφρασμένων Προτύπων (δηλαδή αυτών που έχουν ζεύγος απόδοσης στην Αγγλική και Ελληνική και σε DOC και σε PDF) να πλησιάσει τα 2821.

 

Να σημειωθεί ότι κάθε παραδιδόμενη μετάφραση Προτύπου, θα πρέπει, πέραν του γεγονότος της αυστηρής τήρησης του μορφοτύπου των Ελληνικών Προτύπων να αποτελείται από την έντυπη έκδοση και τους ηλεκτρονικούς φακέλους του αρχικού και του μεταφρασμένου κειμένου σε DOC και PDF.

 

Απάντηση στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης.

Μπορούν να εξετασθούν υποδείγματα των παραπάνω στον ΕΛΟΤ, με την βοήθεια και της μηχανοργάνωσης του ΕΛΟΤ, και με πλήρη σεβασμό προς τα πνευματικά δικαιώματά του. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, ηλεκτρονική ή μη, των κειμένων.

 

 

 

Ερώτηση 3.

Πόσοι χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις μεταφραστικές μνήμες μέσω του δικτύου του ΕΛΟΤ και πόσοι μέσω internet;

Απάντηση 3.

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

 

Ερώτηση 4.

(Α.1.5.3 Δημιουργία Μεταφραστικής Μνήμης) Ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών που περιλαμβάνονται στη φάση αυτή του έργου (αντιστοίχηση, δημιουργία μεταφραστικών μνημών) είναι τα γραφεία του ΕΛΟΤ ή οι εργασίες (μέρος ή όλες) μπορούν να εκτελεστούν από τον Ανάδοχο και σε άλλο χώρο;

Απάντηση 4.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτή τη φάση του έργου μπορούν να γίνουν και σε άλλο χώρο, ωστόσο θα συζητηθούν με τον ανάδοχο τα μέτρα προστασίας από αντιγραφή των κειμένων και γενικά προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων του ΕΛΟΤ.

 

Ερώτηση 5.

(Α.1.5.5 Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας και Πιλοτική Μετάφραση Προτύπων )

Ο τόπος εκτέλεσης της πιλοτικής μετάφρασης των προτύπων είναι τα γραφεία του ΕΛΟΤ ή το μεταφραστικό έργο μπορεί να εκτελεστεί από τον Ανάδοχο και σε άλλο χώρο;

Απάντηση 5.

Το μεταφραστικό έργο βεβαίως μπορεί να γίνει σε άλλο χώρο, ωστόσο θα συζητηθούν με τον ανάδοχο τα μέτρα προστασίας από αντιγραφή των κειμένων και γενικά προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων του ΕΛΟΤ.

 

Ερώτηση 6.

(Α.1.5.6 Μετάφραση Προτύπων ) Ο τόπος εκτέλεσης της μετάφρασης των προτύπων είναι τα γραφεία του ΕΛΟΤ ή το μεταφραστικό έργο μπορεί να εκτελεστεί από τον Ανάδοχο και σε άλλο χώρο;

Απάντηση 6.

Βλέπε Απάντηση 5.

 

Ερώτηση 7.

(Α.1.11 & Α.1.12 Εγγύηση και Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη ) Δεν είναι ξεκάθαρος ο χρόνος που απαιτεί ο ΕΛΟΤ για τα παραπάνω. Δηλαδή στο σύνολο απαιτούνται 2+3+5 έτη εγγύησης – συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης, σύνολο 10 έτη;

Απάντηση 7.

Σωστό. 10 έτη συνολικά.

Ερώτηση 8.

Θα υπάρξει αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και στην αγγλική γλώσσα;

Απάντηση 8.

Όχι. Η διακήρυξη διατίθεται μόνο στην ελληνική γλώσσα.

 

Β. Εταιρεία Αrchetypon     

Ερώτηση 1.

Σχετικά με την εν λόγω διαβούλευση θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι δεν αναφέρεται στην προκήρυξη ο αριθμός των χρηστών του ΕΛΟΤ (εσωτερικών και εξωτερικών) του λογισμικού μεταφραστικών μνημών. Επειδή πρόκειται για καθοριστικό παράγοντα στην κοστολόγηση του συστήματος θα έπρεπε να αναφέρεται, έστω ενδεικτικά.

 

Απάντηση 1.

Βλέπε Απαντήσεις 1 και 3 στις ερωτήσεις της εταιρείας ORCO.

 

Γ. Εταιρεία Ν. Κατσαράκης & Σία ΕΕ

 

Ερώτηση 1.

 

Ταξινόμηση έργου σύμφωνα και με το CPV 74831300 Μετάφραση.

 

Απάντηση 1.

 

Έγινε η σχετική διόρθωση.

 

 

Ερώτηση 2.

 

Εξασφαλίζει ο συνδυασμός τόσων απαιτήσεων για τον Ανάδοχο(εμπειρία στην προμήθεια – εγκατάσταση – λειτουργία μεταφραστικών συστημάτων και σε μεταφράσεις τεχνικών κειμένων και το 50% του δυναμικού να είναι μόνιμα στελέχη και ο ετήσιος τζίρος να είναι 200% του προϋπολογισμού για το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών) τη συμμετοχή ευρύτερου αριθμού φορέων;

 

Απάντηση 2.

 

Για το μέγεθος του παρόντος διαγωνισμού ναι, αυτές είναι κάποιες από τις ελάχιστες προϋποθέσεις που μπορούν να διασφαλίσουν την ομαλή, έγκαιρη και ποιοτικά αποδεκτή ολοκλήρωσή του.

 

 

Ερώτηση 3.

 

Στην αξιολόγηση ζητείται απλώς εμπειρία με μετάφραση «Τεχνικών» κειμένων που α. δεν βαθμολογείται επαρκώς β. περιορίζεται στην τελευταία τριετία και γ. αγνοεί παντελώς την εμπειρία σε μετάφραση Προτύπων παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν μεταφράσεις Προτύπων από τον ΕΛΟΤ με επιτυχία την τελευταία οκταετία με ανάθεσή τους σε διάφορα νομικά πρόσωπα και άτομα. Όλοι αυτοί αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

 

Απάντηση 3.

 

Δεν είναι πρόθεση του ΕΛΟΤ να αποκλείσει κανέναν από τον διαγωνισμό. Είναι φανερό σε όλα τα σημεία των προδιαγραφών το γεγονός ότι αναζητείται μεταφραστική εμπειρία επί Προτύπων και λοιπών τυποποιητικών κειμένων, διότι αυτό ενδιαφέρει άλλωστε τον ΕΛΟΤ.

 

Για να διευκρινισθεί το γεγονός αυτό καλύτερα, προστίθεται στην παράγραφο Β.2.3, 1.β  η φράση « και ειδικότερα Προτύπων και λοιπών τυποποιητικών εγγράφων». Στον πίνακα δε τεκμηρίωσης της εμπειρίας, στο ίδιο άρθρο, προστίθεται στο σημείο 2 και δεύτερη πρόταση η οποία έχει ως εξής: «Για την περίπτωση των μεταφράσεων, ο κατάλογος έργων μπορεί να επεκτείνεται και πέραν της τριετίας, και μέχρι 6 (έξι) ετών.»

 

Πρόταση 4.

 

Η εταιρεία κάνει και πρόταση για την ανάθεση του έργου σε φορέα με εμπειρία στην μετάφραση κατά κύριο λόγο σε συνεργασία με φορέα που διαθέτει κατάλληλο λογισμικό και τροποποίηση της βαθμολογίας ώστε να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και η εμπειρία σε επιτυχείς μεταφράσεις Προτύπων κατά την τελευταία οκταετία.

 

Απάντηση 4.

 

Η πρόταση αυτή συνιστά μείζονα αλλαγή, δεν κρίνεται ως συνεισφέρουσα σημαντικά και θετικά στους στόχους του έργου και δεν γίνεται δεκτή.

 

Δ. Κων/νος Βαλεοντής

 

Διορθώσεις & Πρόταση για Ομάδα Επικύρωσης της Ορολογίας, εντασσόμενη στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.

 

Ο ΕΛΟΤ ευχαριστεί τον κ. Κ. Βαλεοντή για τις διορθώσεις που είχε την καλοσύνη να επισημάνει. Η ανασυγκρότηση των Ομάδων ελέγχου και επικύρωσης της Ορολογίας δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού, ωστόσο θα προβλεφθεί είτα στα πλαίσια του Υποέργου 2 είτε με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, διότι πράγματι αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για τον ΕΛΟΤ.