ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-06-01                                                                                                                                       

                                                                                                               Νο.36-06

 

ΔΗΜοΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔημιουργίΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ»

 

 

Στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα», ο ΕΛΟΤ καλείται να υλοποιήσει το έργο της δημιουργίας μεταφραστικής υποδομής για την διευκόλυνση της μετάφρασης Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προτύπων.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΛΟΤ προτίθεται να προκηρύξει Δημόσιο Διαγωνισμό προκειμένου να αναδειχθεί μέσω αυτού ο κατάλληλος ανάδοχος ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση αυτού του έργου. Για την αρτιότερη προετοιμασία του Διαγωνισμού αυτού αλλά και για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, ο ΕΛΟΤ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την προκήρυξη αυτού του Διαγωνισμού και αναμένει τις ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις επ΄ αυτού μέχρι και την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2006 και ώρα 10.00 πμ. Καμία ερώτηση ή σχόλιο δεν θα γίνει δεκτό και δεν θα απαντηθεί μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας και ώρας.

 

Όλες οι ερωτήσεις που θα αφορούν σε θέματα του διαγωνισμού και οι απαντήσεις ή διευκρινίσεις των αρμόδιων για τον διαγωνισμό Οργάνων του ΕΛΟΤ θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ, στην ιστοσελίδα των ανακοινώσεων, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας. Καμία προφορική ή άλλη απάντηση δεν θα ληφθεί υπόψιν από τους ενδιαφερομένους.

 

Η δημόσια διαβούλευση της προκήρυξης έχει ως επιμέρους στόχους τους κάτωθι:

 

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αποσκοπεί στην ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα και διαφάνεια για τους στόχους του έργου.

 

Για το παρόν έργο η αποστολή των ερωτήσεων, σχολίων, παρατηρήσεων  γίνεται στο e-mail: lip@elot.gr .

 

Το πρώτο μέρος του διαγωνισμού είναι εδώ:

Το δεύτερο μέρος του διαγωνισμού είναι εδώ:

 

Δείγμα αρχικού προτύπου θα βρείτε εδώ:

 

Δείγμα μεταφρασμένου & μορφοποιημένου Προτύπου θα βρείτε εδώ:

 

 

 

Αθήνα 2006-06-01

 

 

 

Ευάγγελος Βόσσος

Διευθύνων Σύμβουλος