ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-09-24                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.33-07

 

GR-Αθήνα: Περίληψη Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης με Δημοσίευση Προκήρυξης για την  “Προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρικών Καλωδίων, Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων και Πολυμερών και Ελαστικών του ΕΛΟΤ Α.Ε. ”

 

¨       Αναθέτουσα αρχή

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ 111 45, Αθήνα

¨       Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

Διαδικασία Διαπραγμάτευσης με Δημοσίευση Προκήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 24 του ΠΔ 60-07).

Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία.

¨       Είδος σύμβασης

Προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια Δοκιμών του ΕΛΟΤ Α.Ε. :

Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρικών Καλωδίων, Παιδικών  Παιγνιδιών  και  Παιγνιδοτόπων και Πολυμερών και Ελαστικών (συνολικά 20 συσκευές)

¨       Τόπος παράδοσης

Εργαστήρια ΕΛΟΤ Α.Ε. στην Αθήνα, Κολωνού 12-14 & στην Θεσσαλονίκη στην ΒΙ.ΠΕ Σίνδου.

¨       Φύση των ζητούμενων προϊόντων

Σύμφωνα με την περιγραφή των ειδών, των ποσοτήτων και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 6748-07/2007-09-12 Διακήρυξη της Διαδικασίας  Διαπραγμάτευσης.

¨       Προϋπολογισμός της προμήθειας

Πεντακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα ευρώ (514.361,00 € )  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

¨       Δυνατότητα προσφοράς για το σύνολο ή μέρος του υπό προμήθεια εξοπλισμού

Οι διαγωνιζόμενοι μπορεί να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες συσκευές του υπό προμήθεια εξοπλισμού με εξαίρεση τις συσκευές ΤΠΠ-3 και ΤΠΠ-4 (ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄) της Διακήρυξης για τις οποίες υποβάλλεται ενιαία προσφορά.

¨       Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης

Έξη  (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της .

¨       Παραλαβή εγγράφων του διαγωνισμού

ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ. 111 45, Αθήνα ,Οικονομική Διεύθυνση-Τμήμα Προμηθειών, Κα  Φέρλα Γ., Τηλέφωνο: 00 30-210 2120312, Fax: 00 30-210 2120325 ή από το site www.elot.gr, μέχρι 24/10/2007 και ώρα 15.00 μ.μ.

¨       Διευκρινίσεις επί των περιεχομένων της διακήρυξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν μόνον εμπροθέσμως και εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των περιεχομένων της διακήρυξης το αργότερο μέχρι 6 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gpa@elot.gr και gkm@elot.gr.

Όλες οι διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (περιοχή ανακοινώσεις).

¨       Κόστος Διακήρυξης

Η Διακήρυξη διατίθεται χωρίς κόστος

¨       Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής και έναρξη αποσφράγισης των προσφορών

Την  25/10/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

¨       Διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν οι προσφορές

ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ 111 45, Αθήνα, 1ος  όροφος, Πρωτόκολλο.

¨       Γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές   Η ελληνική γλώσσα. Αλλοδαποί οίκοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους στην αγγλική, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δύο κειμένων υπερισχύει το κείμενο της μετάφρασης. Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) αλλοδαπών κατασκευαστικών οίκων μπορούν να υποβληθούν στην Αγγλική.

 

¨       Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών

Επιτρέπεται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

 

¨       Απαιτούμενες εγγυήσεις

Κάθε προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά και με την ποινή του αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για ποσό που θα καλύπτει το 5% του ποσού που προκύπτει από το άθροισμα της προϋπολογισθείσας αξίας του/των προσφερομένου/ων είδους/ειδών πλέον του οφειλόμενου ΦΠΑ. Οι προμηθευτές στους οποίους κατακυρώθηκε η προμήθεια, είναι υποχρεωμένοι, κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νομίμως στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική.

Το ποσό της εγγύησης πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής τιμής της προμήθειας, που τους κατακυρώθηκε, χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα είναι διάρκειας οκτώ μηνών.

Οι προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθούν η υπό προμήθεια συσκευή ή συσκευές υποχρεούνται με την οριστική παραλαβή να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, που να καλύπτει το 3% της συμβατικής αξίας της συσκευής ή των συσκευών που τους κατακυρώθηκαν χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος δεκαοκτώ (18) μήνες από την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

¨       Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμών

Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο θα γίνουν σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στη Διακήρυξη της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης.

¨       Δικαίωμα συμμετοχής

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

β) κοινοπραξίες /ενώσεις προμηθευτών

γ) συνεταιρισμοί

¨       Κατ’ ελάχιστο πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου, που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση

Αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού

Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του

Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

¨       Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

¨       Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Η συγκεκριμένη προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο των 4 ενταγμένων έργων του ΕΛΟΤ που αφορούν την ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής των εργαστηρίων στη δράση 1.2.2 «Πιστοποίηση» του Μέτρου 1.2  «Εθνικό Σύστημα Ποιότητας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» με τελικό δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΑΕ («ΕΛΟΤ ΑΕ») .

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 35% από Εθνικούς Πόρους.

¨       Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις  24/09/2007

 

Αθήνα, 2007/09/24

 

                                           

Ο Διευθύνων  Σύμβουλος ΕΛΟΤ Α.Ε.

 

 

 

 Νικόλαος  Συμφέρης