ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-09-20                                                                                                                                       

                                                                                                               Νο.32-07

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για Ειδικούς - Εμπειρογνώμονες

οι οποίοι θα συμμετέχουν στη σύνταξη του Ελληνικού Προτύπου Διαχείρισης Έργων για τη διασφάλιση της ποιότητας των έργων της προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013 .

Ημερομηνία δημοσιοποίησης :                  2007-09-21

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 2007-10-01

1. Γενικές πληροφορίες

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) έχει αναλάβει την εκπόνηση των τυποποιητικών εγγράφων του συστήματος ποιότητας που απαιτούνται για τη διαχείριση της ποιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ).

(Σύμβαση συνεργασίας ΥΠΟΙΟ-ΕΛΟΤ που υπεγράφη στις 2007-08-09 για το Ελληνικό Πρότυπο Διαχείρισης Έργων-ΕΠΔΕ)

 

 2. Περιγραφή έργου προς ανάθεση

Η πρόσκληση αυτή, γίνεται σύμφωνα με την απόφαση  υπ’αριθμ. 95-05/2005-08-03 του Δ.Σ του ΕΛΟΤ και με το παράρτημα Δ΄ του Κανονισμού Σύστασης και Λειτουργίας των Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης και απευθύνεται σε ειδικούς / εμπειρογνώμονες ως προς το αντικείμενο του έργου.

 

Οι Εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν την Ειδική Ομάδα Έργου 1 (ΕΟΕ 1) «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στην υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα» και θα αναλάβουν την εκπόνηση των τυποποιητικών κειμένων που θα περιγράφουν τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς υλοποίησης (δικαιούχοι) των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων ώστε να αποδεικνύεται η διαχειριστική τους επάρκεια και να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών έργων.

 

Κάθε διαθέσιμο κείμενο βάσης (π.χ. προσχέδιο, ερωτηματολόγιο κλπ) θα τεθεί υπόψη της ΕΟΕ 1.

 

Η ΕΟΕ 1 συγκροτείται από πέντε (5) μέλη, τον Συντονιστή Εμπειρογνώμονα και τέσσερις (4) Εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν από τις αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τη δημοσίευση της παρούσης.

 

Ο Συντονιστής και οι άλλοι τέσσερις Εμπειρογνώμονες θα αποδεχθούν να εργάζονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Σύστασης & Λειτουργίας Τεχνικών Επιτροπών και Εκπόνησης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων. Σημαντικό μέρος των εργασιών καθώς και της επικοινωνίας μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ΕΛΟΤ θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

Σε κάθε περίπτωση θα υπογραφεί σχετική σύμβαση του ΕΛΟΤ με τον Συντονιστή και τους λοιπούς Εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν.

 

3. Παραδοτέα, έλεγχος και έγκριση αυτών

Το πρότυπο (Ελληνικό Πρότυπο Διαχείρισης Έργων) θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο, με βάση το οποίο θα γίνεται η αξιολόγηση και πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, και το οποίο θα βασιστεί στο πλαίσιο απαιτήσεων  - κριτηρίων που έχει  διαμορφώσει  το ΥΠΟΙΟ έχοντας λάβει υπόψη τις ειδικότερες θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων (επιστολή με αρ. πρωτ. ΕΥΣΣΑΑΠ 1469/04.05.2007). Η ανωτέρω επιστολή είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο στην ακόλουθη ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΟ: http://www.hellaskps.gr/programper4/default.htm

 

Επιπλέον, το ΕΠΔΕ θα συνοδεύεται από πρακτικά μέσα (πρότυπα υποδείγματα, οδηγίες, προδιαγραφές, ειδικά έντυπα, κλπ) , τα οποία  θα διευκολύνουν τόσο την παραγωγή των απαιτούμενων από τις διαδικασίες υλοποίησης των πράξεων παραδοτέων, όσο και την έκδοση των σχετικών εγγράφων. 

 

Το παραγόμενο ως άνω παραδοτέο Πρότυπο, παρότι θα διατηρεί τον γενικό του χαρακτήρα, θα παρέχει καθοδήγηση για το σχεδιασμό, υλοποίηση και έλεγχο ανά κατηγορία των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους και συγκεκριμένα για δημόσια έργα υποδομής, ψηφιακής σύγκλισης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσίες και προμήθειες.

 

Περίληψη των προτεινομένων περιεχομένων του σχεδίου Προτύπου μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα Α

 

Για την δημιουργία του προτύπου, η Ομάδα των Εμπειρογνωμόνων που θα επιλεγούν θα αναλάβει τα παρακάτω :

 

Αρχικό παραδοτέο: Εκπόνηση πρώτου Σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας κατά την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα (Ελληνικό Πρότυπο Διαχείρισης Έργων)» σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ελληνική γλώσσα. (Διάρκεια 60 ημέρες).

 

Τελικό παραδοτέο: Το τελικό παραδοτέο μετά από τον έλεγχο και τις σχετικές (ενδιάμεσες και τελικές) διορθώσεις και παρατηρήσεις της Τεχνικής Επιτροπής, θα είναι το Τελικό Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου Διαχείρισης Έργων ΕΛΟΤ 1429 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας κατά την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα» στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενο και από γλωσσάρι όρων στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα (Διάρκεια 30 ημέρες).

 

Η ΕΟΕ θα συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος για τον αποτελεσματικό συντονισμό του έργου. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την προ-έγκριση των παραδοτέων, προκειμένου αυτά να προωθηθούν στην αρμόδια Τεχνική Επιτροπή (ΕΛΟΤ ΤΕ 95) για την τελική έγκριση, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του ΕΛΟΤ. Η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 95 συγκροτείται από τον ΕΛΟΤ και αποτελείται από εκπροσώπους του ΕΛΟΤ, του ΥΠΟΙΟ καθώς και συναρμόδιων Υπουργείων και λοιπών ενδιαφερομένων.

 

Η διαδικασία έγκρισης έχει ως ακολούθως:

 

Α. Μετά την προ-έγκριση από την Συντονιστική Επιτροπή, το αρχικό παραδοτέο υποβάλλεται στην ΤΕ 95 για έγκριση και σχολιασμό. Εντός 15 ημερών, η ΤΕ 95 οφείλει να αποφασίσει αν κάνει αποδεκτό το σχέδιο και τι σχόλια έχει αναλυτικά επί του κειμένου. Με ευθύνη της ΕΟΕ 1,  τα σχόλια της ΕΛΟΤ ΤΕ 95 κατόπιν επεξεργασίας και σχετικής απάντησης στην Επιτροπή ενσωματώνονται στο προσχέδιο ΣΕΠ ΕΛΟΤ.

Β. Μετά την ενσωμάτωση των σχολίων στο κείμενο, η ΤΕ 95 αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη του σχεδίου. Αν το σχέδιο απορριφθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται, χωρίς πρόσθετη αμοιβή για την ΕΟΕ1. Μετά την αποδοχή του από την ΤΕ 95, το σχέδιο τίθεται σε Δημόσια Κρίση σύμφωνα και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης.

 

Γ. Η ΤΕ 95 αποφασίζει για την κατά περίπτωση ενσωμάτωση των  σχολίων στο τελικό κείμενο, εντός 15 ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Κρίσης.

 

Δ. Η ΕΟΕ 1 αναλαμβάνει την επεξεργασία, την απάντηση επί των σχολίων της Δημόσιας Κρίση, την ενσωμάτωση στο πρότυπο και την υποβολή του τελικού κειμένου για έγκριση στην ΤΕ 95. Η ΤΕ 95 γνωμοδοτεί για την τελική έγκριση του κειμένου ως Ελληνικό Πρότυπο.

 

Ε. Η ΕΟΕ 1 προβαίνει στην τελική διαμόρφωση του Ελληνικού Προτύπου, καθώς και στην μετάφρασή του στην Αγγλική, και δημιουργεί και το απαραίτητο γλωσσάρι ελληνο-αγγλικών όρων. Παραδίδει δε τα τελικά κείμενα στον ΕΛΟΤ προς επικύρωση και δημοσίευση.

 

Παράλληλα η ΕΟΕ 1 πρέπει να συνεργαστεί (πιθανόν σε κοινές συνεδριάσεις) με τις λοιπές ΕΟΕ που θα συσταθούν στα πλαίσια του ίδιου έργου.

 

Μετά την αποδοχή του τελικού παραδοτέου από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 95, η Συντονιστική επιτροπή του έργου θα παραλάβει από την ΕΟΕ 1 το φυσικό αντικείμενο του έργου, δηλαδή τα κείμενα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και το γλωσσάριο, και θα ελέγξει την ακριβή τήρηση του μορφότυπου του ΕΛΟΤ. Ακολούθως, η σχέση του ΕΛΟΤ με τα μέλη της Ε.Ο.Ε. λύεται και τα μέλη εξοφλούνται.

 

Η υποστήριξη της ΕΟΕ 1, τόσο σε θέματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όσο και γραμματειακά, γίνεται από τον ΕΛΟΤ. Η τελική επιμέλεια των μεταφράσεων θα γίνει από τον ΕΛΟΤ.

 

4. Διαδικασία επιλογής

 

1. Η υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ www.elot.gr/announcement.htm

 

2. Η επιλογή θα γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή του έργου, επικουρούμενη από το ΥΠΟΙΟ εντός 5 εργασίμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος.

 

5. Διάρκεια έργου

 

Το έργο θα διαρκέσει 90 ημέρες μη συμπεριλαμβανόμενης της διάρκειας της Δημόσιας Κρίσης και του χρόνου των παρατηρήσεων – διορθώσεων από την ΤΕ 95. Η έναρξη του έργου θα γίνει με την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του ΕΛΟΤ και των επιλεχθέντων ειδικών - εμπειρογνωμόνων όπου θα καθορίζονται λεπτομερείς προδιαγραφές του έργου, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο καλούνται να εκτελέσουν το έργο τους, με όλες τις απαραίτητες ρήτρες διασφάλισης, καθώς και τον ακριβή τρόπο πληρωμής τους.

 


6. Αμοιβή εμπειρογνωμόνων έργου

 

Η αμοιβή για κάθε Εμπειρογνώμονα καθορίζεται σε 8.000 € και για το Συντονιστή 10.000 €.  Στο ως άνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

 

7. Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα για τους εμπειρογνώμονες

 

7.1 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μεταπτυχιακοί τίτλοι στο αντικείμενο και στις εξειδικεύσεις του έργου θα ληφθούν υπόψη.

7.2 Άριστη γνώση της Αγγλικής. Προαιρετικά, επιθυμητή η πολύ καλή γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής.

7.3 Τα μέλη πρέπει να διαθέτουν εμπειρία ή/και κατάρτιση τουλάχιστον σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

Η εμπειρία αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται από προηγούμενες εργασίες ή έργα ανά τομέα. Η επιλογή των μελών θα γίνει και με κριτήριο την πληρότητα της ΕΟΕ 1 σε τεχνογνωσία  στους ως άνω τομείς.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης με τον ΕΛΟΤ (Οκτώβριος 07 – Μάρτιος 08).

8. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος και απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

Η αίτηση ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

-           Αίτηση συμμετοχής στην ΕΟΕ 1

-           Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

-           Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος

-           Υπεύθυνη δήλωση χρονικής διαθεσιμότητας (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω ενότητα 7).

 

Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις αιτήσεις των εμπειρογνωμόνων της παρούσας ανακοίνωσης για την επιλογή μελών και άλλων Ειδικών Ομάδων Έργου στο πλαίσιο του ίδιου έργου, με την επιφύλαξη της χρονικής τους διαθεσιμότητας στον απαιτούμενο χρόνο.

 

Η αίτηση υποβάλλεται στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κας. Μ. Βερυκίου τηλ. 210-2120108) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση mdv@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  Δευτέρα, 1η Οκτωβρίου 2007. Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος κατά την κρίση του.

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

ΣΧΕΔΙΟ

Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429

 

Τίτλος

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας κατά την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα.

 

Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο εντάσσεται στη σειρά τυποποιητικών εγγράφων που υποστηρίζουν το σύστημα ποιότητας για τη διαχείριση της ποιότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων, από τους δικαιούχους της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 περιγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ ώστε να αποδεικνύεται η διαχειριστική τους επάρκεια και να διασφαλίζεται  η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών έργων σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις απαιτήσεις του Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου.

 

Περιεχόμενα

 

1. Αντικείμενο

 

2. Τυποποιητικές παραπομπές

 

3. Όροι και ορισμοί εννοιών

 

4. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας

4.1 Γενικές απαιτήσεις

4.2 Απαιτήσεις τεκμηρίωσης

 

5. Διοίκηση και οργανωτική δομή

5.1 Δέσμευση

5.2 Ευθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία

 

6. Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή

6.1 Ανθρώπινο δυναμικό

6.2 Υποδομές, εξοπλισμός και μέσα

6.3 Προμήθεια υλικών και υπηρεσιών

6.4 Περιβάλλον εργασίας

 

7. Σχέδιο ποιότητας

7.1 Ανάλυση απαιτήσεων

7.2 Εξωτερικά δεδομένα

7.3 Ανάγκες/προσωπικό, εκπαίδευση, εξοπλισμός

7.4 Δείκτες επίδοσης

7.5 Εκτίμηση επιπτώσεων έργου, οφέλη και αρνητικές επιπτώσεις

7.6 Εκτίμηση διακινδύνευσης έργου

 

8. Διαγωνισμοί

 

9. Παρακολούθηση υλοποίησης έργου

 

10. Μέτρηση, έλεγχος και εκθέσεις αναφοράς

 

11. Οικονομική-λογιστική διαχείριση

 

12. Κάλυψη αναγκών των ενδιαφερομένων μερών

12.1 Κατηγοριοποίηση ωφελειών ανά ενδιαφερόμενο μέρος

12.2 Πληροφόρηση από ενδιαφερόμενα μέρη

12.3 Συγκριτικές επιδόσεις

12.4 Επίλυση παραπόνων/διαφορών

 

 

Παράρτημα 1. Κατάλογος απαιτήσεων ανά κατηγορία φορέα και είδος έργου

 

Παράρτημα 2. Κατάλογος απαιτούμενων εγγράφων και δεδομένων

 

Παράρτημα 3. Κατάλογος διαδικασιών

 

Παράρτημα 4. Κατάλογος αρχείων αποτελεσμάτων/ επιδόσεων

 

Παράρτημα 5. Γλωσσάριο

 

Παράρτημα 6. Βιβλιογραφία