ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                   2005-10-07                                                                                                                                        

                                                                                             31-05

 

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου

86/594/EEC

 

(Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ)

 

Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας

 

EL

 

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης

 

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου

 

 

Στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέντος προτύπου

 

Ημερομηνία παύσης της χρήσης του αντικατασταθέντος προτύπου

Σημείωση 1

 

CENELEC

EN 60704-1:1994

Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμός του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπεται από οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60704-1:1982)

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 60704-1:1997

Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές – Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό του αερόφερτου θορύβου –

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60704-1:1997)

 

EN 60704-1:1994

Σημείωση 2.1

 

-

CENELEC

EN 60704-2-1:20001

Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές – Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό του αερόφερτου θορύβου –

Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις για αναρροφητήρες σκόνης

(IEC 60704-2-1:2000)

 

EN 60704-2-1:1994

Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.12.2003)

CENELEC

EN 60704-2-2:1994

Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό του αερόφερτου θορύβου από οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές –

Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές θερμάνσεως δια μεταφοράς και εξαναγκασμένης μεταφοράς θερμότητας

(IEC 60704-2-2:1985)

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 60704-2-3:2002

Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευέςΚώδικας μεθόδου καθορισμού αερόφερτου ακουστικού θορύβουΜέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για πλυντήρια πιάτων

(IEC 60704-2-3:2001)

 

EN 60704-2-3:1994

Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.03.2005)

CENELEC

EN 60704-2-4:2001

Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές – Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό αερόφερτου ακουστικού θορύβου –

Μέρος 2-4: Ειδικές απαιτήσεις για πλυντήρια ρούχων και φυγοκεντρικά στυπτήρια

(IEC 60704-2-4:2001)

 

EN 60704-2-4:1994

Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.2004)

CENELEC

EN 60704-2-5:1994

Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπεται από οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές θέρμανσης χώρου τύπου θερμοσυσσώρευσης

(IEC 60704-2-5:1989)

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 60704-2-6:1995

Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό αερόφερτου ακουστικού θορύβου εκπεμπομένου από οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές –

Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για στεγνωτήρες με τύμπανο

(IEC 60704-2-6:1994)

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 60704-2-6:2004

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό του αερόφερτου ακουστού θορύβου – Μέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις για στεγνωτήρες με τύμπανο

 

EN 60704-2-6:1995

Σημείωση 2.1

 

 

01.12.2006

CENELEC

EN 60704-2-7:1998

Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές - Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό του αερόφερτου θορύβου –

Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για ανεμιστήρες

(IEC 60704-2-7:1997)

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 60704-2-8:1997

Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές - Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό του αερόφερτου θορύβου –

Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές

(IEC 60704-2-8:1997)

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 60704-2-9:2003

Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές - Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό του αερόφερτου ακουστικού θορύβου – Μέρος 2-9: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικές συσκευές περιποίησης μαλλιών

(IEC 60704-2-9:2003)

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 60704-2-10:2004

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό του αερόφερτου ακουστικού θορύβου - Μέρος 2-10: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικά μαγειρεία,φούρνους,σχάρες,φούρνους μικροκυμάτων και οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών

(IEC 60704-2-10:2004)

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 60704-2-11:1999

Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές - Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό του αερόφερτου θορύβου –

Μέρος 2-11: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικές συσκευές παρασκευής τροφίμων

(IEC 60704-2-11:1998)

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 60704-2-13:2000

Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές - Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό του αερόφερτου θορύβου –

Μέρος 2-13: Ειδικές απαιτήσεις για απορροφητήρες κουζίνας

(IEC 60704-2-13:2000)

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 60704-3:1994

Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπεται από οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 3: Διαδικασία για τον προσδιορισμό και την επαλήθευση των δηλωμένων τιμών θορύβου

(IEC 60704-3:1992)

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

 

-

 

Σημείωση 1: Γενικά η ημερομηνία παύσης χρήσης θα είναι η ημερομηνία απόσυρσης (“dow”), που καθορίζεται από το φορέα Ευρωπαϊκών προτύπων, αλλά εφιστάται η προσοχή των χρηστών αυτών των προτύπων στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να είναι διαφορετική.

 

Σημείωση 2.1: Το νέο (ή τροποποιημένο) πρότυπο έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής όπως το αντικατασταθέν πρότυπο. Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο που παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας.