ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                   2005-10-07                                                                                                                                        

                                                                                             27-05

 

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου

89/336/EEC

 

 (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ)

 

Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας

 

EL

 

 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης

 

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου

(Έγγραφο αναφοράς)

 

 

 

Στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέ-ντος προτύπου

 

Ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέ-ντος προτύπου

Σημείωση 1

 

CENELEC

EN 50065-1:2001

Σηματοδοσία στα ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνοτήτων 3kHz μέχρι 148,5 kHz –

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις εύρος συχνοτήτων και ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές

 

EN 50065-1:1991

+A1:1992

+A2:1995
+A3:1996
Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.04.2003)

CENELEC

EN 50065-2-1:2003

Σηματοδοσία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνοτήτων 3kHz μέχρι 148,5 kHz – Μέρος 2-1: Απαιτήσεις ατρωσίας για εξοπλισμό επικοινωνίας δικτύου και συστήματος λειτουργίας στην περιοχή συχνοτήτων 95 kHz ως 148,5 kHz που προορίζονται για χρήση σε περιβάλλοντα κατοικιών, εμπορικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)            Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.10.2004)

CENELEC

EN 50065-2-2:2003

Σηματοδοσία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνοτήτων από 3 kHz ως 148,5 kHz – Μέρος 2-2 : Απαιτήσεις ατρωσίας για εξοπλισμό επικοινωνίας δικτύου και συστημάτων που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων 95 kHz ως 148,5 kHz που προορίζονται για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)            Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.10.2004)

CENELEC

EN 50065-2-3:2003

Σηματοδοσία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνοτήτων από 3 kHz ως 148,5 kHz – Μέρος 2-3: Απαιτήσεις ατρωσίας για εξοπλισμό επικοινωνίας δικτύου και συστημάτων που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων 3 kHz ως 95 kHz που προορίζονται για χρήση από φορείς παροχής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)            Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.08.2004)

CENELEC

EN 50083-2:2001

Καλωδιακά δίκτυα για τηλεοπτικά, ηχητικά και διαλογικά σήματα πολυμέσων – Μέρος 2: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για εξοπλισμό

 

EN 50083-2:1995

+A1:1997

Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2004)

CENELEC

EN 50090-2-2:1996

Οικιακά και κτιριακά ηλεκτρονικά συστήματα (HBES)                                                              Μέρος 2-2: Επισκόπηση συστήματος – Γενικές απαιτήσεις

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.10.1999)

CENELEC

EN 50091-2:1995

Τροφοδοτικά συστήματα αδιάλυπτης λειτουργίας

 Μέρος 2: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.03.1999)

CENELEC

EN 50130-4:1995

Συστήματα συναγερμού – Μέρος 4: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Πρότυπο οικογένειας προϊόντος: Απαιτήσεις ατρωσίας για συστατικά συστημάτων συναγερμού για φωτιά, εισβολή και κοινωνικές εκδηλώσεις

 

Τροποποίηση Νο  A1:1998 του EN 50130-4:1995

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2001)

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2001)

 

Τροποποίηση Νο  A2:2003 του EN 50130-4:1995

Σημείωση 3

01.09.2007

CENELEC

EN 50148:1995

Ηλεκτρονικά ταξίμετρα

 

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(15.12.1995)

CENELEC

EN 50199:1995

Πρότυπο προϊόντος ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για εξοπλισμό συγκόλλησης με τόξο

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.1996)

CENELEC

EN 50240:2004

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Πρότυπο προϊόντος για εξοπλισμό ηλεκτροσυγκόλλησης με αντίσταση

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

01.04.2007

CENELEC

EN 50263:1999

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) – Πρότυπο προϊόντος για ηλεκτρονόμους μέτρησης και διατάξεις ασφαλείας

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.08.2002)

CENELEC

EN 50270:1999

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και τη μέτρηση εύφλεκτων αερίων, τοξικών αερίων ή οξυγόνου

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.10.2001)

CENELEC

EN 50293:2000

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Συστήματα σηματοδότησης οδικής κυκλοφορίας – Πρότυπο προϊόντος

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.04.2003)

CENELEC

EN 50295:1999

Συσκευές διακοπής και συσκευές ελέγχου χαμηλής τάσης – Συστήματα διεπαφής συσκευών ελέγχου – Διεπαφή ενεργοποιητή-αισθητήρα (As-i)

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.12.1999)

CENELEC

EN 50370-1:2005

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Πρότυπο οικογένειας προϊόντος για εργαλεία μηχανών - Μέρος 1: Εκπομπή

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

01.02.2008

CENELEC

EN 50370-2:2003

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) – Πρότυπο οικογένειας προϊόντος για εργαλειομηχανές - Μέρος 2: Ατρωσία

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α) Σημείωση 2.3

 

01.11.2005

CENELEC

EN 55011:1998

Βιομηχανικός, επιστημονικός και ιατρικός (ISM) εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων – Χαρακτηριστικά ραδιοπαρεμβολών – Όρια και μέθοδοι μέτρησης

(CISPR 11:1997 (Τροποποιημένο))

 

Τροποποίηση Νο  A1:1999 του EN 55011:1998

(CISPR 11:1997/A1:1999)

 

 

Τροποποίηση Νο  A2:2002 του EN 55011:1998

(CISPR 11:1997 /A2:2002)

 

EN 55011:1991

+A1:1997

+A2:1996

Σημείωση 2.1

 

Σημείωση 3

 

 

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2001)

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.08.2002)

 

01.10.2005

CENELEC

EN 55012:2002

Οχήματα ,σκάφη και εσωτερικής καύσης μηχανοκίνητες συσκευές – Χαρακτηριστικά ραδιοπαρεμβολής - Όρια και μέθοδοι μετρήσεων για την προστασία των δεκτών εκτός των εγκατεστημένων στο ίδιο όχημα/σκάφος/συσκευή ή σε παρακείμενα οχήματα/σκάφη/συσκευές

(CISPR 12:2001)

 

Σημείωση 8

 

Τροποποίηση Νο  A1:2005 του EN 55012:2002

(CISPR 12:2001/A1:2005)

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)           

Σημείωση 2.3

 

 

 

 

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.02.2005)

 

 

 

 

 

01.03.2008

CENELEC

EN 55013:2001

Δέκτες και συναφής εξοπλισμός ηχητικής και τηλεοπτικής ευρυεκπομπής – Χαρακτηριστικά ραδιοδιαταραχών – Όρια και μέθοδοι μέτρησης

(CISPR 13:2001(Τροποποιημένο))

 

 

 

EN 55013:1990

+A12:1994

+A13:1996

+A14:1999

Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.09.2004)

 

Τροποποίηση Νο  A1: 2003 του EN 55013:2001

(CISPR 13: 2001/A1:2003)

Σημείωση 3

01.04.2006

CENELEC

EN 55014-1:2000

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές –

Μέρος 1: Εκπομπή

(CISPR 14-1:2000)

 

 

 

EN 55014-1:1993

+A1:1997

+A2:1999

Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.08.2003)

 

Τροποποίηση Νο  A1:2001 του EN 55014-1:2000

(CISPR 14-1:2000/A1:2001)

 

 

Τροποποίηση Νο  A2:2002 του EN 55014-1:2000

(CISPR 14-1:2000/A2:2002)

Σημείωση 3

 

 

 

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(01.10.2004)

 

01.10.2005

CENELEC

EN 55014-2:1997

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές

Μέρος 2 : Ατρωσία – Πρότυπο οικογένειας προϊόντων

(CISPR 14-2:1997)

 

Τροποποίηση Νο A1:2001 του EN 55014-2:1997

(CISPR 14-2:1997 /A1:2001)

 

EN 55104:1995

Σημείωση 2.1

 

 

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2001)

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.12.2004)

CENELEC

EN 55015:2000

Όρια και μέθοδοι μέτρησης χαρακτηριστικών των ραδιοδιαταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού και παρόμοιων συσκευών

(CISPR 15:2000)

 

 

 

EN 55015:1996

+ A1:1997

+ A2:1999

τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.08.2003)

 

Τροποποίηση Νο A1:2001 του EN 55015:2000

(CISPR 15:2000 /A1:2001)

 

 

Τροποποίηση Νο A2:2002 του EN 55015:2000

(CISPR 15:2000/A2:2002)

Σημείωση 3

 

 

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.12.2004)

 

01.10.2005

 

CENELEC

EN 55020:1994

Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία δεκτών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και συναφών συσκευών

 

 

Τροποποίηση Νο  A11:1996 του EN 55020:1994

 

 

 

Τροποποίηση Νο  A13:1999 του EN 55020:1994

 

 

 

Τροποποίηση Νο  A14:1999 του EN 55020:1994

 

 

 

Τροποποίηση Νο  A12:1999 του EN 55020:1994

 

EN 55020:1988

Σημείωση 2.1

 

 

Σημείωση 3

 

 

 

Σημείωση 3

 

 

 

Σημείωση 3

 

 

 

Σημείωση 3

 

 

Ημερομηνία λήξης

(31.12.1998)

 

Ημερομηνία λήξης

(01.06.1999)

 

Ημερομηνία λήξης

(01.08.2001

 

Ημερομηνία λήξης

(01.08.2001)

 

Ημερομηνία λήξης

(01.08.2002)

CENELEC

EN 55020:2002

Δέκτες και συναφής εξοπλισμός ηχητικής και τηλεοπτικής ευρυεκπομπής – Χαρακτηριστικά ατρωσίας – Όρια και μέθοδοι μέτρησης

(CISPR 20:2002)

 

 

 

EN 55020:1994

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

01.12.2005

 

 

Τροποποίηση Νο  A1:2003 του EN 55020:2002

(CISPR 20:2002 /A1:2002)

Σημείωση 3

01.12.2005

 

Τροποποίηση Νο  A2:2005 του EN 55020:2002

(CISPR 20:2002 /A2:2004)

Σημείωση 3

01.02.2008

CENELEC

EN 55022:1994

Όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών ραδιοταραχών εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών

(CISPR 22:1993)

 

Τροποποίηση Νο  A1:1995 του EN 55022:1994

(CISPR 22:1993 /A1:1995)

 

 

Τροποποίηση Νο  A2:1997 του EN 55022:1994

(CISPR 22:1993/A2:1996 (Τροποποιημένο))

 

 

EN 55022:1987

Σημείωση 2.1

 

 

Σημείωση 3

 

 

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(31.12.1998)

 

Ημερομηνία λήξης

( 31.12.1998)

 

Ημερομηνία λήξης

(31.12.1998)

CENELEC

EN 55022:1998

Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών – Χαρακτηριστικές ραδιοδιαταραχών - Όρια και μέθοδοι μέτρησης

(CISPR 22:1997(Τροποποιημένο))

 

 

 

EN 55022:1994

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

01.08.2007

 

 

Τροποποίηση Νο  A1:2000 του EN 55022:1998

(CISPR 22:1997/A1:2000)

 

 

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.08.2005)

 

Τροποποίηση Νο  A2:2003 του EN 55022:1998

(CISPR 22:1997 /A2:2002)

Σημείωση 3

01.12.2005

CENELEC

EN 55024:1998

Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών – Χαρακτηριστικά ατρωσίας – Όρια και μέθοδοι μέτρησης

(CISPR 24:1997(Τροποποιημένο))

 

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.2001)

 

Τροποποίηση Νο  A1:2001 του EN 55024:1998

(CISPR 24:1997/A1:2001)

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(01.10.2004)

 

Τροποποίηση Νο  A2:2003 του EN 55024:1998

(CISPR 24:1997 /A2:2002)

Σημείωση 3

01.12.2005

CENELEC

EN 55103-1:1996

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Πρότυπο οικογένειας προϊόντων ακουστικών, οπτικών, οπτικοακουστικών συσκευών και συσκευών ελέγχου φωτισμού ψυχαγωγίας για επαγγελματική χρήση -

Μέρος 1: Εκπομπή

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.09.1999)

 

CENELEC

EN 55103-2:1996

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Πρότυπο οικογένειας προϊόντων ακουστικών, οπτικών, οπτικοακουστικών συσκευών και συσκευών ελέγχου φωτισμού ψυχαγωγίας για επαγγελματική χρήση -

Μέρος 2: Ατρωσία

 

Σχετικό (-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.09.1999)

 

CENELEC

EN 60034-1:1998

Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές –  Μέρος 1: Ονομαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά

(IEC 60034-1:1996 (Τροποποιημένο))

 

Τροποποίηση A11:2002 του EN 60034-1:1998

 

-

 

 

 

Σχετικό (-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

-

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.2005)

CENELEC

EN 60204-31:1998

Ασφάλεια μηχανών – Ηλεκτρικός εξοπλισμός

Μηχανών – Μέρος 31: Ειδικές απαιτήσεις

Ασφαλείας και Ηλεκτρομαγνητικής

Συμβατότητας (EMC) για ραπτομηχανές,

Μονάδες και συστήματα ραπτικής

(IEC 60204-31:1996 (Τροποποιημένο))

 

Σχετικό (-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.06.2002)

CENELEC

EN 60439-1:1999

Διατάξεις συσκευών διακοπής και συσκευών ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 1: Διατάξεις που έχουν υποστεί δοκιμή τύπου και επιμέρους δοκιμή τύπου

(IEC 60439-1:1999)

 

EN 60439-1:1994

+A11:1996

Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.08.2002)

CENELEC

EN 60521:1995

Μετρητές κατανάλωσης ενέργειας εναλλασσόμενου ρεύματος, κλάσης 0,5, 1 και 2

(IEC 60521:1988)

 

Σχετικό (-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(15.07.1995)

CENELEC

EN 60669-2-1:1996

Διακόπτες για οικιακή και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις -

Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις

Τμήμα 1: Ηλεκτρονικοί διακόπτες

(IEC 60669-2-1:1994 + A1:1994 + A2:1995 (Τροποποιημένο))

 

Τροποποίηση Νο  A11:1997 του EN 60669-2-1:1996

 

-

 

 

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

-

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.06.1999)

CENELEC

EN 60669-2-1:2000

Διακόπτες για οικιακή και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις -

Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις

Τμήμα 1: Ηλεκτρονικοί διακόπτες

(IEC 60669-2-1:1996 + A1:1997 (Τροποποιημένο))

 

EN 60669-2-1:1996

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

01.10.2005

 

 

Τροποποίηση Νο A2:2001 του EN 60669-2-1:2000

(IEC 60669-2-1:1996 /A2:1999

(Τροποποιημένο))

 

Σημείωση 3

 

01.10.2005

CENELEC

EN 60669-2-2:1997

Διακόπτες για οικιακή και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις -

Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις

Τμήμα 2: Ηλεκτρομαγνητικοί  τηλεδιακόπτες (RCS)

(IEC 60669-2-2:1996)

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.06.1999)

 

CENELEC

EN 60669-2-3:1997

Διακόπτες για οικιακή και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις -

Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις

Τμήμα 3: Διακόπτες επιβράδυνσης (T.D.S.)

(IEC 60669-2-3:1997)

 

EN 60669-2-3:1996

Σημείωση 2.1

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.06.1999)

 

CENELEC

EN 60687:1992

Στατικοί μετρητές ενεργούς κατανάλωσης ενέργειας εναλλασσομένου ρεύματος (Κλάσεις 0,2 S και  0,5 S)

(IEC 60687:1992)

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.06.1993)

CENELEC

EN 60730-1:1995

Ηλεκτρικές συσκευές αυτομάτου ελέγχου για οικιακή και παρόμοια χρήση -

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60730-1:1993 (Τροποποιημένο))

 

Τροποποίηση Νο  A11:1996 του EN 60730-1:1995

 

 

Τροποποίηση Νο  A17:2000 του EN 60730-1:1995

 

-

 

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Σημείωση 3

 

 

-

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.1998)

 

Ημερομηνία λήξης

(01.10.2002)

CENELEC

EN 60730-1:2000

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης –

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60730-1:1999 (Τροποποιημένο))

 

Σημείωση 7

 

 

EN 60730-1:1995

και οι τροποποιήσεις του

 

 

-

 

 

Τροποποίηση Νο  A1:2004 του EN 60730-1:2000

(IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Τροποποιημένο))

Σημείωση 3

-

CENELEC

EN 60730-2-5:1995

Ηλεκτρικές συσκευές αυτομάτου ελέγχου για οικιακή και παρόμοια χρήση -

Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για αυτόματα ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου καυστήρων

(IEC 60730-2-5:1993 (Τροποποιημένο))

 

EN 60730-1:1995

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(15.12.2000)

 

CENELEC

EN 60730-2-5:2002

Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Μέρος 2-5: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικά συστήματα αυτόματου ελέγχου καυστήρων

 

Σημείωση 10

 

 

EN 60730-2-5:1995

Σημείωση 2.1

 

01.12.2008

 

Τροποποίηση Νο  A1:2004 του EN 60730-2-5:2002

(IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Τροποποιημένο))

 

Σημείωση 3

01.12.2008

 

Τροποποίηση Νο  A11:2005 του EN 60730-2-5:2002

Σημείωση 3

01.12.2008

CENELEC

EN 60730-2-6:1995

Ηλεκτρικές συσκευές αυτομάτου ελέγχου για οικιακή και παρόμοια χρήση -

Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για            ηλεκτρικές συσκευές αυτομάτου ελέγχου ευαίσθητες στην πίεση συμπεριλαμβανομένων και των μηχανικών απαιτήσεων

(IEC 60730-2-6:1991 (Τροποποιημένο))

 

Τροποποίηση Νο  A1:1997 του EN 60730-2-6:1995

(IEC 60730-2-6:1991 /A1:1994 (Τροποποιημένο))

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 3

 

-

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(15.12.2003)

 

CENELEC

 

EN 60730-2-7:1991

Ηλεκτρικές συσκευές αυτομάτου ελέγχου για οικιακή και παρόμοια χρήση -

Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για ρυθμιστές χρόνου και χρονο-διακόπτες

(IEC 60730-2-7:1990 (Τροποποιημένο))

 

Τροποποίηση Νο  A1:1997 του EN 60730-2-7:1991

(IEC 60730-2-7:1990 /A1:1994 (Τροποποιημένο))

 

-

 

 

 

 

Σημείωση 3

 

-

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2004)

 

CENELEC

EN 60730-2-8:1995

Ηλεκτρικές συσκευές αυτομάτου ελέγχου για οικιακή και παρόμοια χρήση -

Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για βαλβίδες νερού που λειτουργούν ηλεκτρικά, συμπεριλαμβανομένων και μηχανικών απαιτήσεων

(IEC 60730-2-8:1992 (Τροποποιημένο))

 

Τροποποίηση Νο  A1:1997 του EN 60730-2-8:1995

(IEC 60730-2-8:1992 /A1:1994

(Τροποποιημένο))

 

 

Τροποποίηση Νο  A2:1997 του EN 60730-2-8:1995

(IEC 60730-2-8:1992 /A2:1997)

 

-

 

 

 

 

 

Σημείωση 3

 

 

 

 

Σημείωση 3

 

-

 

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2004)

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2004)

CENELEC

EN 60730-2-8:2002

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-8: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικές βαλβίδες νερού, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών απαιτήσεων

(IEC 60730-2-8:2000 (Τροποποιημένο))

 

Τροποποίηση Νο  A1:2003 του EN 60730-2-8:2002

(IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Τροποποιημένο))

 

 

EN 60730-2-8:1995

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

Σημείωση 3

 

01.12.2008

 

 

 

 

01.12.2008

CENELEC

EN 60730-2-9:1995

Ηλεκτρικές συσκευές αυτομάτου ελέγχου για οικιακή και παρόμοια χρήση -

Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές ελέγχου με αισθητήριο θερμοκρασίας

(IEC 60730-2-9:1992 (Τροποποιημένο))

 

Τροποποίηση Νο  A1:1996 του EN 60730-2-9:1995

(IEC 60730-2-9:1992 /A1:1994 (Τροποποιημένο))

 

 

Τροποποίηση Νο  A2:1997 του EN 60730-2-9:1995

(IEC 60730-2-9:1992 /A2:1994 (Τροποποιημένο))

 

-

 

 

 

 

 

Σημείωση 3

 

 

 

Σημείωση 3

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2004)

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2004)

CENELEC

EN 60730-2-9:2002

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-9: Ειδικές απαιτήσεις για διατάξεις ελέγχου με αισθητήριο θερμοκρασίας

(IEC 60730-2-9:2000 (Τροποποιημένο))

 

EN 60730-2-9:1995

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

01.12.2008

 

 

Τροποποίηση Νο  A2:2005 του EN 60730-2-9:2002

(IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Τροποποιημένο))

Σημείωση 3

01.12.2007

 

Τροποποίηση Νο  A1:2003 του EN 60730-2-9:2002

(IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Τροποποιημένο))

Σημείωση 3

 

01.12.2008

CENELEC

 

EN 60730-2-11:1993

Ηλεκτρικές συσκευές αυτομάτου ελέγχου για οικιακή και παρόμοια χρήση – Μέρος 2-11: Ειδικές απαιτήσεις για ρυθμιστές ενέργειας

(IEC 60730-2-11:1993)

 

Τροποποίηση Νο  A1:1997 του EN 60730-2-11:1993

(IEC 60730-2-11:1993 /A1:1994 (Τροποποιημένο))

 

-

 

 

 

Σημείωση 3

 

-

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.2000)

 

Τροποποίηση Νο  A11:2005 του EN 60730-2-11:1993

Σημείωση 3

01.03.2009

CENELEC

EN 60730-2-13:1998

Ηλεκτρικές συσκευές αυτομάτου ελέγχου για οικιακή και παρόμοιες χρήσεις –

Μέρος 2-13: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές αυτομάτου ελέγχου ευαίσθητες στην υγρασία

(IEC 60730-2-13:1995 (Τροποποιημένο))

 

 

EN 60730-1:1995

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.08.2001)

 

Τροποποίηση Νο  A11:2005 του EN 60730-2-13:1998

Σημείωση 3

01.02.2009

CENELEC

 

EN 60730-2-14:1997

Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης –

Μέρος 2-14: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικούς ενεργοποιητές

(IEC 60730-2-14:1995 (Τροποποιημένο))

 

EN 60730-1:1995

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.06.2004)

 

 

 

Τροποποίηση Νο  A1:2001 του EN 60730-2-14:1997

(IEC 60730-2-14:1995/A1:2001)

 

Σημείωση 3

 

01.07.2008

CENELEC

EN 60730-2-18:1999

Ηλεκτρικές συσκευές αυτομάτου ελέγχου για οικιακή και παρόμοιες χρήσεις – Μέρος 2:-18 Ειδικές απαιτήσεις για αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου νερού και ροής αέρα συμπεριλαμβανομένων και των μηχανικών απαιτήσεων

(IEC 60730-2-18:1997 (Τροποποιημένο))

 

EN 60730-1:1995

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.04.2002)

CENELEC

EN 60870-2-1:1996

Εξοπλισμός και συστήματα τηλεχειρισμού

Μέρος 2: Συνθήκες λειτουργίας –

Τμήμα 1: Τροφοδότηση και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

(IEC 60870-2-1:1995)

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.09.1996)

CENELEC

EN 60945:1997

Ναυτιλιακός εξοπλισμός ναυσιπλοΐας – Γενικές απαιτήσεις – Μέθοδοι δοκιμών και απαιτούμενα αποτελέσματα δοκιμών

(IEC 60945:1996)

 

EN 60945:1995

Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.09.1997)

CENELEC

EN 60945:2002

Εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας – Γενικές απαιτήσεις – Μέθοδοι δοκιμών και απαιτούμενα αποτελέσματα δοκιμών

(IEC 60945:2002)

 

EN 60945:1997

Σημείωση 2.1

 

01.10.2005

CENELEC

 

EN 60947-1:1999

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης

Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

(IEC 60947-1:1999 (Τροποποιημένο))

 

 

Σημείωση 6

 

EN 60947-1:1997

Σημείωση 2.1

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.11.2001)

 

 

Τροποποίηση Νο A2:2001 του EN 60947-1:1999

(IEC 60947-1:1999 /A2:2001)

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.12.2004)

CENELEC

EN 60947-1:2004

Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

(IEC 60947-1:2004)

 

Σημείωση 6

 

EN 60947-1:1999 και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

01.04.2007

CENELEC

EN 60947-2:1996

Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης –

Μέρος 2: Διακόπτες κυκλώματος

(IEC 60947-2:1995)

 

Τροποποίηση Νο  A1:1997 του EN 60947-2:1996

(IEC 60947-2:1995/A1:1997)

 

 

Τροποποίηση Νο  A2:2001 του EN 60947-2:1996

(IEC 60947-2:1995/A2:2001)

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

EN 60947-2:1996

/A11:1997

Σημείωση 3

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.10.1997)

 

Ημερομηνία λήξης

(01.08.1998)

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.2004)

CENELEC

EN 60947-2:2003

Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 2: Διακόπτες κυκλώματος

(IEC 60947-2:2003)

 

EN 60947-2:1996

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

01.06.2006

CENELEC

EN 60947-3:1999

Συσκευές διακοπής και συσκευές ελέγχου χαμηλής τάσης –

Μέρος 3: Διακόπτες-αποζεύκτες, διακόπτες-αποζεύκτες και συνδυασμοί τους με ασφάλειες σε σύνθετες μονάδες

(IEC 60947-3:1999)

 

Τροποποίηση Νο  A1:2001 του EN 60947-3:1999

(IEC 60947-3:1999/A1:2001)

 

 

EN 60947-3:1992

+A1:1995

Σημείωση 2.1

 

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2002)

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.03.2004)

CENELEC

EN 60947-4-1:1992

Συσκευές διακοπής και συσκευές ελέγχου χαμηλής τάσης –

Μέρος 4-1: Επαφείς και κινητήρες εκκίνησης –

Τμήμα Πρώτο: Ηλεκτρομηχανικοί επαφείς και κινητήρες εκκίνησης

(IEC 60947-4-1:1990)

 

Τροποποίηση Νο  A2:1997 του EN 60947-4-1:1992

(IEC 60947-4-1:1990 /A2:1996)

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.10.1997)

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.10.1997)

CENELEC

EN 60947-4-1:2001

Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 4-1: Επαφείς και εκκινητήρες κινητήρων – Ηλεκτρομηχανικοί επαφείς και εκκινητήρες κινητήρων

(IEC 60947-4-1:2000)

 

Τροποποίηση Νο  A1:2002 του EN 60947-4-1:2001

(IEC 60947-4-1:2000/A1:2002)

 

 

-

 

 

 

 

EN 60947-4-1:1992

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

-

 

 

 

 

01.10.2005

CENELEC

EN 60947-4-2:2000

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 4-2: Επαφείς και εκκινητήρες κινητήρων – Ημιαγωγικοί ελεγκτές και εκκινητήρες κινητήρων για εναλλασσόμενο ρεύμα

(IEC 60947-4-2:1999)

 

EN 60947-4-2:1996 +A2:1998 Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης (01.12.2002)

 

 

Τροποποίηση A1:2002 του EN 60947-4-2:2000

(IEC 60947-4-2:1999 /A1:2001)

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(01.03.2005)

CENELEC

EN 60947-4-3:2000

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 4-3: Επαφείς και εκκινητήρες κινητήρων – Ημιαγωγικοί ελεγκτές και εκκινητήρες κινητήρων για μη μηχανοκίνητα φορτία

(IEC 60947-4-3:1999)

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.12.2002)

CENELEC

EN 60947-5-1:1997

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης –

Μέρος 5-1: Συσκευές κυκλωμάτων ελέγχου και στοιχεία μεταγωγής –

Τμήμα 1: Ηλεκτρομηχανικές συσκευές κυκλωμάτων ελέγχου

(IEC 60947-5-1:1997)

 

Τροποποίηση Νο A12:1999 του EN 60947-5-1:1997

 

-

 

 

 

 

EN 60947-5-1:1991 +A12:1997

Σημείωση 2.1

 

-

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.10.2002)

CENELEC

EN 60947-5-1:2004

Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 5-1: Διατάξεις κυκλωμάτων ελέγχου και στοιχεία μεταγωγής – Ηλεκτρομηχανικές συσκευές κυκλωμάτων ελέγχου

 

EN 60947-5-1:1997

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

01.05.2007

CENELEC

EN 60947-5-2:1998

Συσκευές διακοπής και συσκευές ελέγχου χαμηλής τάσης                                                             Μέρος 5-2: Συσκευές και στοιχεία διακοπής για κυκλώματα ελέγχου -                                         Διακόπτες επαφής

(IEC 60947-5-2:1997 (Τροποποιημένο))

 

EN 60947-5-2:1997 Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.10.2001)

 

Τροποποίηση Νο  A2:2004 του EN 60947-5-2:1998

(IEC 60947-5-2:1997/A2:2003)

Σημείωση 3

01.02.2007

CENELEC

EN 60947-5-3:1999

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 5-3: Συσκευές αυτομάτου ελέγχου κυκλώματος και στοιχεία μεταγωγής – Απαιτήσεις για συσκευές προσέγγισης με καθορισμένη συμπεριφορά σε συνθήκες σφάλματος (PDF)

(IEC 60947-5-3:1999)

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.05.2002)

 

Τροποποίηση Νο  A1:2005 του EN 60947-5-3:1999

(IEC 60947-5-3:1999/A1:2005)

Σημείωση 3

01.03.2008

CENELEC

EN 60947-5-6:2000

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 5-6: Συσκευές και στοιχεία διακοπής για κυκλώματα ελέγχου – Διεπαφή συνεχούς ρεύματος για αισθητήρες γειτνίασης και ενισχυτές μεταγωγής (NAMUR)

(IEC 60947-5-6:1999)

 

EN 50227:1997

Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2003)

CENELEC

EN 60947-5-7:2003

Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης - Μέρος 5-7: Διατάξεις κυκλώματος ελέγχου και στοιχεία μεταγωγής – Απαιτήσεις για διατάξεις προσέγγισης με αναλογική έξοδο

(IEC 60947-5-7:2003)

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

 

01.09.2006

CENELEC

EN 60947-6-1:1991

Συσκευές διακοπής και συσκευές ελέγχου χαμηλής τάσης –

Μέρος 6-1: Εξοπλισμός πολλαπλής λειτουργίας – Τμήμα Πρώτο: Εξοπλισμός σύνδεσης αυτόματης μεταφοράς

(IEC 60947-6-1:1989)

 

Τροποποίηση Νο  A2:1997 του EN 60947-6-1:1991

(IEC 60947-6-1:1989/A2:1997)

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

 

EN 60947-6-1:1991

/A11:1997

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.10.1997)

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.1998)

CENELEC

EN 60947-6-2:1993

Συσκευές διακοπής και συσκευές ελέγχου χαμηλής τάσης –

Μέρος 6-2: Εξοπλισμός πολλαπλής λειτουργίας –  Τμήμα Δεύτερο: Συσκευές (ή εξοπλισμός) διακοπής για έλεγχο και προστασία

(IEC 60947-6-2:1992)

 

Τροποποίηση Νο  A1:1997 του EN 60947-6-2:1993

(IEC 60947-6-2:1992/A1:1997)

 

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

 

EN 60947-6-2:1993

/A11:1997

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.10.1997)

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.1998)

CENELEC

EN 60947-6-2:2003

Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 6-2: Εξοπλισμός πολλαπλής λειτουργίας – Διατάξεις (ή εξοπλισμός) διακοπής για έλεγχο και προστασία (CPS)

(IEC 60947-6-2:2002)

 

EN 60947-6-2:1993

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

 

01.09.2005

CENELEC

EN 60947-8:2003

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 8: Ενσωματωμένες μονάδες ελέγχου θερμικής προστασίας (PTC) για περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές

(IEC 60947-8:2003)

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

 

01.07.2006

CENELEC

EN 60974-10:2003
Εξοπλισμός συγκόλλησης με τόξο – Μέρος 10: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (
EMC)

(IEC 60974-10:2002 (Τροποποιημένο))

 

EN 50199:1995
Σημείωση 2.1

 

01.03.2006

CENELEC

EN 61000-3-2:2000

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) –

Μέρος 3-2: Όρια - Όρια εκπομπής για αρμονικές ρεύματος (ρεύμα εισόδου συσκευής μέχρι και 16 Α ανά φάση)

(IEC 61000-3-2:2000 (Τροποποιημένο))

 

EN 61000-3-2:1995

+A1:1998

+A2:1998

+A14:2000

Σημείωση 2.1

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2004)

 

 

Τροποποίηση Νο  A2:2005 του EN 61000-3-2:2000

(IEC 61000-3-2:2000/A1:2001 + A2:2004)

Σημείωση 3

01.01.2008

CENELEC

EN 61000-3-3:1995

Ηλεκτρομαγνητικά συμβατότητα (EMC) –

Μέρος 3-3: Όρια – Περιορισμός των διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος σε δημόσια συστήματα παροχής χαμηλής τάσης για συσκευές με ονομαστικό ρεύμα μέχρι και 16 Α ανά φάση και χωρίς να υπόκεινται σε σύνδεση υπό συνθήκη

(IEC 61000-3-3:1994)

 

EN 60555-3:1987

+A1:1991

Σημείωση 2.2

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2001)

 

 

Τροποποίηση Νο  A1:2001 του EN 61000-3-3:1995

(IEC 61000-3-3:1994 /A1:2001)

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(01.05.2004)

CENELEC

EN 61000-3-11:2000

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) – Μέρος 3-11: Περιορισμοί μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσης και τρεμοσβήματος σε δημόσια συστήματα τροφοδότησης χαμηλής τάσης – Συσκευές με ονομαστικό ρεύμα <= 75Α και υποκείμενες σε υπό συνθήκη σύνδεση

(IEC 61000-3-11:2000)

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.11.2003)

CENELEC

EN 61000-3-12:2005

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Μέρος 3-12: Όρια - Όρια για αρμονικές ρευμάτων παραγόμενες από εξοπλισμό συνδεδεμένο σε δημόσια συστήματα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16 Α και χαμηλότερο από ή ίσο με 75 A ανά φάση

(IEC 61000-3-12:2004)

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

01.02.2008

CENELEC

EN 61000-6-1:2001

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC)- Μέρος 6-1: Γένια πρότυπα –Ατρωσία για κατοικήσιμα , εμπορικά και ελαφρής ομηχανίας περιβάλλοντα

(IEC 61000-6-1:1997 (Τροποποιημένο))

 

EN 50082-1:1997

Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.2004)

CENELEC

EN 61000-6-2:2001

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) – Μέρος 6-2: Γένια Πρότυπα- Ατρωσία για βιομηχανικά περιβάλλοντα

(IEC 61000-6-2:1999 (Τροποποιημένο))

 

EN 61000-6-2:1999

Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.2004)

CENELEC

EN 61000-6-3:2001

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) – Μέρος 6-3.Γένια πρότυπα – Πρότυπο εκπομπής για κατοικήσιμα, εμπορικά και ελαφρής βιομηχανίας περιβάλλοντα

(CISPR/IEC 61000-6-3:1996 (Τροποποιημένο))

 

 

EN 50081-1:1992

Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.2004)

 

Τροποποίηση Νο A11:2004 του EN 61000-6-3:2001

Σημείωση 3

01.07.2007

CENELEC

EN 61000-6-4:2001

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) – Μέρος 6-4: Γένια πρότυπα – Πρότυπο εκπομπής για βιομηχανικά περιβάλλοντα

(IEC 61000-6-4:1997 (Τροποποιημένο))

 

EN 50081-2:1993

Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.2004)

CENELEC

EN 61008-1:1994

Ηλεκτρικά εξαρτήματα  -Αυτόματοι διακόπτες διαρροής χωρίς ενσωματωμένη διάταξη προστασίας από υπερεντάσεις για οικιακή και παρόμοιες  χρήσεις (RCCB’s) – Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

(IEC 61008-1:1990 + A1:1992 (Τροποποιημένο))

 

Τροποποίηση Νο  A2:1995 του EN 61008-1:1994

(IEC 61008-1:1990/A2:1995)

 

 

Τροποποίηση Νο  A14:1998 του EN 61008-1:1994

 

 

-

 

 

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

-

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.2000)

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2001)

 

CENELEC

EN 61008-1:2004

Αυτόματοι διακόπτες διαρροής χωρίς ενσωματωμένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και παρόμοιες χρήσεις (RCCB'S) - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

(IEC 61008-1:1996 + A1:2002 (Τροποποιημένο))

 

EN 61008-1:1994

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

01.04.2009

CENELEC

EN 61009-1:1994

Ηλεκτρικά εξαρτήματα - Αυτόματοι διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένη διάταξη προστασίας από υπερεντάσεις για οικιακή και παρόμοιες  χρήσεις (RCBΟ’s) - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

(IEC 61009-1:1991 (Τροποποιημένο))

 

Τροποποίηση Νο  A1:1995 του EN 61009-1:1994

(IEC 61009-1:1991 /A1:1995)

 

 

Τροποποίηση Νο  A14:1998 του EN 61009-1:1994

 

-

 

 

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Σημείωση 3

 

-

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.2000)

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2001)

CENELEC

EN 61009-1:2004

Αυτόματοι διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και παρόμοιες χρήσεις (RCBO'S) - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

(IEC 61009-1:1996 + A1:2002 (Τροποποιημένο))

 

EN 61009-1:1994

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

01.04.2009

CENELEC

EN 61036:1996

Στατικός μετρητής ενεργούς κατανάλωσης ενέργειας εναλλασσόμενου ρεύματος (κλάσεις 1 και 2)

(IEC 61036:1996)

 

Τροποποίηση Νο  A1:2000 του EN 61036:1996

(IEC 61036:1996/A1:2000)

 

EN 61036:1992

Σημείωση 2.1

 

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.06.1997)

 

Ημερομηνία λήξης

(01.06.2003)

CENELEC

EN 61037:1992

Ηλεκτρονικοί δέκτες ελέγχου κυμάτωσης για έλεγχο χρέωσης και φορτίου

(IEC 61037:1990 (Τροποποιημένο))

 

Τροποποίηση Νο  A1:1996 του EN 61037:1992

(IEC 61037:1990 /A1:1996)

 

 

Τροποποίηση Νο  A2:1998 του EN 61037:1992

(IEC 61037:1990/A2:1998)

 

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

 

Σημείωση 3

 

 

 

Σημείωση 3

 

-

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.12.1996)

 

Ημερομηνία λήξης

(01.05.2001)

CENELEC

EN 61038:1992

Χρονοδιακόπτες για έλεγχο δασμού και φορτίου

(IEC 61038:1990 (Τροποποιημένο))

 

Τροποποίηση Νο  A1:1996 του EN 61038:1992

(IEC 61038:1990 /A1:1996)

 

 

Τροποποίηση Νο  A2:1998 του EN 61038:1992

(IEC 61038:1990/A2:1998)

 

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

 

Σημείωση 3

 

 

 

Σημείωση 3

 

-

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.12.1996)

 

Ημερομηνία λήξης

(01.05.2001)

CENELEC

EN 61131-2:1994

Προγραμματιζόμενες διατάξεις ελέγχου -- Μέρος 2: Απαιτήσεις και δοκιμές εξοπλισμού

(IEC 61131-2:1992)

 

 

Τροποποίηση Νο  A11:1996 του EN 61131-2:1994

 

 

 

Τροποποίηση Νο  A12:2000 του EN 61131-2:1994

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

 

Σημείωση 3

 

 

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(15.03.1995)

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.12.1996)

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2003)

CENELEC

EN 61131-2:2003

Προγραμματιζόμενες διατάξεις ελέγχου – Μέρος 2: Απαιτήσεις και δοκιμές εξοπλισμού

(IEC 61131-2:2003)

 

EN 61131-2:1994

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

01.05.2006

CENELEC

EN 61204-3:2000

Διατάξεις τροφοδότησης ισχύος χαμηλής τάσης, έξοδος συνεχούς ρεύματος –

Μέρος 3: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

(IEC 61204-3:2000)

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.11.2003)

CENELEC

EN 61268:1996

Στατικοί μετρητές αέργου ισχύος (var) εναλλασσομένου ρεύματος (κλάσεις 2 και 3)

(IEC 61268:1995)

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.1996)

CENELEC

EN 61326:1997

Ηλεκτρικός εξοπλισμός για μέτρηση, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση – Απαιτήσεις EMC

(IEC 61326:1997)

 

 

Τροποποίηση Νο A1:1998 του EN 61326:1997

(IEC 61326:1997/A1:1998)

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.2001)

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.2001)

 

Τροποποίηση Νο  A2:2001 του EN 61326:1997

(IEC 61326:1997 /A2:2000)

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(01.04.2004)

 

Τροποποίηση Νο  A3:2003 του EN 61326:1997

Σημείωση 3

01.10.2006

CENELEC

EN 61543:1995

Διατάξεις προστασίας ρεύματος διαρροής για οικιακή και παρόμοια χρήση -

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

(IEC 61543:1995)

 

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(04.07.1998)

 

 

Τροποποίηση Νο  A11:2003 του EN 61543:1995

Σημείωση 3

01.03.2007

CENELEC

EN 61547:1995

Εξοπλισμός για γενικές χρήσεις φωτισμού - Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

(IEC 61547:1995)

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.07.1996)

 

Τροποποίηση A1:2000 του EN 61547:1995

(IEC 61547:1995/A1:2000)

 

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(01.11.2003)

CENELEC

EN 61800-3:1996

Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης ισχύος, ρυθμιζόμενης ταχύτητας – Μέρος 3: Πρότυπο προϊόντος EMC που περιλαμβάνει ειδικές μεθόδους δοκιμής

(IEC 61800-3:1996)

 

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.04.1997)

 

Τροποποίηση A11:2000 του EN 61800-3:1996

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2002)

CENELEC

EN 61800-3:2004

Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης  μετατροπής ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας - Μέρος 3: Απαιτήσεις EMC και ειδικές μέθοδοι δοκιμών

(IEC 61800-3:2004)

 

EN 61800-3:1996

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

01.10.2007

CENELEC

EN 61812-1:1996

Ηλεκτρονόμοι προδιαγραφόμενου χρόνου για βιομηχανική χρήση

Μέρος 1: Απαιτήσεις και δοκιμές

(IEC 61812-1:1996)

 

Τροποποίηση A11:1999 του EN 61812-1:1996

 

 

 

-

 

 

 

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)

Σημείωση 2.3

 

-

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.01.2002)

CENELEC

EN 62052-11:2003
Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενου ρεύματος) – Γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και συνθήκες δοκιμών – Μέρος 11: Εξοπλισμός μέτρησης

(IEC 62052-11:2003)

 

Σημείωση 9

Σχετικό(-α) γένιο

(-α) πρότυπο (-α)
Σημείωση 2.3

01.03.2006

CENELEC

EN 62052-21:2004

Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (A.C.) - Γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και συνθήκες δοκιμών - Μέρος 21: Εξοπλισμός ελέγχου χρέωσης και φορτίου

 

 

 

 

 

Σημείωση 11

EN 61037:1992

και οι τροποποιήσεις του +

EN 61038:1992

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

01.07.2007

CENELEC

EN 62053-11:2003
Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενου ρεύματος) – Ειδικές απαιτήσεις – Μέρος 11: Ηλεκτρομηχανικοί μετρητές για ενεργό ενέργεια (κλάσεις 0,5, 1 και 2)

(IEC 62053-11:2003)

EN 60521:1995
Σημείωση 2.1

01.03.2006

CENELEC

EN 62053-21:2003
Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενου ρεύματος) – Ειδικές απαιτήσεις – Μέρος 21: Στατικοί μετρητές για ενεργό ενέργεια (κλάσεις 1 και 2)

(IEC 62053-21:2003)

EN 61036:1996
και οι τροποποιήσεις του
Σημείωση 2.1

01.03.2006

CENELEC

EN 62053-22:2003
Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενου ρεύματος) – Ειδικές απαιτήσεις – Μέρος 22: Στατικοί μετρητές για ενεργό ενέργεια (κλάσεις 0,2 S και 0,5 S)

(IEC 62053-22:2003)

EN 60687:1992
Σημείωση 2.1

01.03.2006

CENELEC

EN 62053-23:2003
Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενο ρεύμα) – Ειδικές απαιτήσεις – Μέρος 23: Στατικοί μετρητές για  ενέργεια αντίδρασης (κλάσεις 2 και 3)

(IEC 62053-23:2003)

EN 61268:1996
Σημείωση 2.1

01.03.2006

CENELEC

EN 62054-11:2004

Μέτρηση ηλεκτρισμού (a.c.) - Έλεγχος χρέωσης και φορτίου - Μέρος 11: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρονικούς δέκτες ελέγχου κυμάτωσης

(IEC 62054-11:2004)

EN 61037:1992

και οι τροποποιήσεις του
Σημείωση 2.1

01.07.2007

CENELEC

EN 62054-21:2004

Μέτρηση ηλεκτρισμού (a.c.) - Έλεγχος χρέωσης και φορτίου - Μέρος 21: Ειδικές απαιτήσεις για χρονοδιακόπτες

(IEC 62054-21:2004)

EN 61038:1992

και οι τροποποιήσεις του
Σημείωση 2.1

01.07.2007

 

 

Γενική Παρατήρηση: Όταν υπάρχει παύλα στη στήλη 4 (αναφορά του αντικατασταθέντος προτύπου), σημαίνει ότι το αναφερόμενο πρότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς Τροποποίηση Νο  ή ειδικό μέρος για EMC.

 

Σημείωση 1: Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία απόσυρσης (“dow"), η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά υφίσταται η προσοχή των χρηστών των προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει.

 

Σημείωση 2.1: Το νέο (ή τροποποιημένο) πρότυπο έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής όπως το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 

Σημείωση 2.2: Το νέο πρότυπο έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τα αντικατασταθέντα πρότυπα. Την δεδομένη ημερομηνία, τα αντικατασταθέντα πρότυπα παύουν να παρέχουν τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 

Σημείωση 2.3: Το νέο πρότυπο έχει στενότερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το (εν μέρει) αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας, για τα προϊόντα εκείνα τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου. Το τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας για προϊόντα, τα οποία εξακολουθούν να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του (εν μέρει) αντικατασταθέντος προτύπου, αλλά τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου, παραμένει αμετάβλητη.

 

Σημείωση 3: Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται “τροποποίηση”. Το αντικατασταθέν πρότυπο (στήλη 3) συνεπώς αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη νέα ονομαζόμενη “τροποποίηση”. Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 


Παράδειγμα: Για το EN 61037:1992, εφαρμόζεται το ακόλουθο :

 

CENELEC

EN 61037:1992

Ηλεκτρονικοί δέκτες ελέγχου κυμάτωσης για έλεγχο χρέωσης και φορτίου

(IEC 61037:1990 (Τροποποιημένο))

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το EN 61037:1992]

 

 

Τροποποίηση Νο  A1:1996 του EN 61037:1992

(IEC 61037:1990/A1:1996)

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το EN 61037:1997

+A1:1996 του EN 61037:1992]

 

 

Τροποποίηση Νο  A2:1998 του EN 61037:1992

(IEC 610371990/A2:1998)

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το  EN 61037:1992

+A1:1996 του EN 61037:1992

+A2:1998 του EN 61037:1992]

 

 

ΚΑΝΕΝΑ

[Δεν υπάρχει κανένα αντικατασταθέν πρότυπο]

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

EN 61037:1992]

 

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

EN 61037:1992

+A1:1996 του

EN 61037:1992]

 

 

-

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.12.1996)

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.05.2001)

 

 

Σημείωση 6: To EN 60947-1:1999 δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης χωρίς ένα άλλο μέρος του προτύπου.  To EN 60947-1:2004 δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης χωρίς ένα άλλο μέρος του προτύπου.

 

Σημείωση 7: Το ΕΝ 60730-1:2000 δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης χωρίς ένα άλλο μέρος του προτύπου.

 

Σημείωση 8: Το EN 55012 εφαρμόζεται ως τεκμήριο συμμόρφωσης με την Οδηγία  89/336/EEC για εκείνα τα οχήματα, σκάφη και εσωτερικής καύσης μηχανοκίνητες συσκευές τα οποία δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο των Οδηγιών 95/54/EC, 97/24/EC, 2000/2/EC ή 2004/104/EC.

 

Σημείωση 9: Το ΕΝ 62052-11:2003 δεν δίνει τεκμήριο συμμόρφωσης χωρίς ένα μέρος από τη σειρά του ΕΝ 62053.

 

Σημείωση 10: EN 60730-2-5:2002 δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης xωρίς την τροποποίησή του A1:2004.

 

Σημείωση 11: EN 62052-21:2004 δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης xωρίς ένα μέρος της σειράς EN 62054 series.

 

Προειδοποίηση: Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά τους προηγούμενους καταλόγους που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.