ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                   2005-10-07                                                                                                                                        

                                                                                             26-05

 

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου

95/12/EC

Σεπτέμβριος 2001

 

(Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ)

 

Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας

EL

 

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (*)

 

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου

 

 

Στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέν

τος προτύπου

 

Ημερομηνία παύσης της χρήσης του αντικατασταθέντος προτύπου

Σημείωση 1

 

CENELEC

EN 60456:1999

Ηλεκτρικά πλυντήρια ρούχων για οικιακή χρήση - Μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης

(IEC 60456:1998 (Τροποποιημένο))

 

EN 60456:1994

+A11:1995

Σημείωση 2.1

 

Ημερομηνία λήξης (01.10.1999)

 

Τροποποίηση A11:2001του EN 60456:1999

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης (01.08.2001)

 

Τροποποίηση A13:2003του EN 60456:1999

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(01.06.2003)

 

Τροποποίηση A12:2001του EN 60456:1999

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(01.02.2004)

CENELEC

EN 60456:2005

Πλυντήρια ρούχων για οικιακή χρήση - Μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης

(IEC 60456:2003 (Τροποποιημένο))

 

EN 60456:1999

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

01.10.2007

 

Σημείωση 1: Γενικά η ημερομηνία παύσης χρήσης θα είναι η ημερομηνία απόσυρσης (“dow”), που καθορίζεται από το φορέα Ευρωπαϊκών προτύπων, αλλά εφίσταται η προσοχή των χρηστών αυτών των προτύπων στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να είναι διαφορετική

 

Σημείωση 2.1: Το νέο (ή τροποποιημένο) πρότυπο έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής όπως το αντικατασταθέν πρότυπο. Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο που παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας.

 

Σημείωση 3: Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το πρότυπο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY, οι προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, και η νέα ονομάζονται Τροποποίηση. Το αντικατασταθέν πρότυπο (στήλη 3) συνεπώς αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη νέα ονομαζόμενη “τροποποίηση”. Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας

 

Παράδειγμα: Για το ΕΝ 60456:1999, εφαρμόζεται το ακόλουθο:

 

CENELEC

ΕΝ 60456:1999

Ηλεκτρικά πλυντήρια ρούχων για οικιακή χρήση - Μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης

(IEC 60456:1998 (Τροποποιημένο))

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το ΕΝ 60456:1999]

 

 

 

 

 

Τροποποίηση Νο Α11:2001 του ΕΝ 60456:1999

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το

ΕΝ 60456:1999 + Α11:2001 του ΕΝ 60456:1999]

 

 

 

Τροποποίηση Νο Α13:2003 του ΕΝ 60456:1999

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το

ΕΝ 60456:1999 + Α13:2003 του ΕΝ 60456:1999]

 

 

 

 

Τροποποίηση Νο Α12:2001 του ΕΝ 60456:1999

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το

ΕΝ 60456:1999 + Α11:2001 του ΕΝ 60456:1999

+ Α12:2001 του ΕΝ 60456:1999]

 

 


EN 60456:1994

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το EN 60456:1994 + A11:1995 του EN 60456:1994]

 

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

ΕΝ 60456:1999]

 

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

ΕΝ 60456:1999 + A11:2001 του ΕΝ 60456:1999]

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

ΕΝ 60456:1999 + Α11:2001 του ΕΝ 60456:1999 + A13:2003 του ΕΝ 60456:1999]

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.10.1999)

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.08.2001)

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.06.2003

 

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.02.2004)