ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

                                                                                                                                      2005-10-03

                                                                                                                                       Νο 23-05

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

Πρόσκληση εμπειρογνωμόνων και εργαστηρίων μετρήσεων για εκπόνηση κειμένου βάσης του σχεδίου ΕΛΟΤ 1422-3:Τεχνικές δοκιμών και μετρήσεων - Όρια

 

 

1. Γενικές πληροφορίες

 

Ο ΕΛΟΤ ως ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης έχει αναλάβει  την εκπόνηση τυποποιητικών κειμένων στα πλαίσια του έργου «Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών».  Το έργο αυτό δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι αναγκαία η δημιουργία τεχνικών προτύπων και κανονισμών τα οποία θα διευκολύνουν την συνεγκατάσταση των κεραιών σταθμών διαφόρων υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών, θα απλουστευθούν  οι διαδικασίες αδειοδότησης  καθώς επίσης θα επιταχυνθούν και οι εργασίες εγκαταστάσεων.

Η σειρά  Προτύπων ΕΛΟΤ 1422 θα δημοσιευθεί σε χωριστά μέρη, σύμφωνα με την ακόλουθη δομή:

Μέρος 1: Γενικά

Γενικές θεωρήσεις (εισαγωγή, θεμελιώδεις αρχές)-Ορισμοί, ορολογία

Μέρος 2: Περιβάλλον

Περιγραφή του περιβάλλοντος-Ταξινόμηση του περιβάλλοντος

Στάθμες συμβατότητας

Μέρος 3: Τεχνικές δοκιμών και μετρήσεων - Όρια

Τεχνικές μετρήσεων-Τεχνικές δοκιμών-Όρια εκπομπής-Όρια ατρωσίας

Όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την προστασία του γενικού κοινού

Μέρος 4: Οδηγίες εγκατάστασης και άμβλυνσης

Οδηγίες εγκατάστασης-Μέθοδοι άμβλυνσης και διατάξεις

Μέρος 5: Γένικα Πρότυπα και Πρότυπα Προϊόντων

 

2. Περιγραφή έργου προς ανάθεση

 

Η πρόσκληση αυτή ,σύμφωνα με την απόφαση  υπ’αριθμ. 94-05/2005-08-03 του Δ.Σ του  ΕΛΟΤ, απευθύνεται σε ειδικούς και εργαστήρια μετρήσεων σχετικούς με το αναφερόμενο έργο οι οποίοι θα αναλάβουν την εκπόνηση παραδοτέων.

 

Το  έργο που πρόκειται να ανατεθεί αφορά στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1422-3, δηλαδή στο Μέρος 3 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1422,  το οποίο πραγματεύεται θέματα δοκιμών και μετρήσεων σύμφωνα με  τα εφαρμοζόμενα όρια σχετικά με την εγκατάσταση, συνεγκατάσταση και λειτουργία ραδιοεξοπλισμού σε ραδιοσταθμότοπους.

 

Οι αρμόδιες Ομάδες Εργασίας του ΕΛΟΤ ΤΕ80/ΟΕ5 και ΤΕ75/ΟΕ2 έχουν προχωρήσει στην εκπόνηση αρχικού κειμένου όπου για την ολοκλήρωσή του απαιτούνται να γίνουν επιτόπιες μετρήσεις για την επαλήθευση, τροποποίηση και βελτίωση του αρχικού κειμένου.

 

Κατά συνέπεια, οι Εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν θα κληθούν να ολοκληρώσουν την συγγραφή του Μέρους 3 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1422, να περιλάβουν σε αυτό τα συμπεράσματά τους από τα αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων και να το μεταφράσουν στην Ελληνική γλώσσα.

 

Θα συγκροτηθεί Ομάδα Εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από δύο μέλη, τα οποία θα επιλεγούν από τις αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Επίσης, τα εργαστήρια που θα επιλεγούν θα αναλάβουν την διενέργεια των απαραίτητων μετρήσεων, υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της παραπάνω Ομάδας Εμπειρογνωμόνων.

 

Σε κάθε περίπτωση θα υπογραφεί σχετική σύμβαση του ΕΛΟΤ με όσους εμπειρογνώμονες και εργαστήρια επιλεγούν.

             

3. Παραδοτέα

 

Για το Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1422-3: Τεχνικές δοκιμών και μετρήσεων – Όρια.

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που θα επιλεγεί θα αναλάβει τις παρακάτω δράσεις σε συνεργασία με τα επιλεχθέντα εργαστήρια μετρήσεων:

 

ΦΑΣΗ 1 Έλεγχος και συμπλήρωση του αρχικού Σχεδίου Ελληνικού Προτύπου (ΣΕΠ) ΕΛΟΤ 1422-3 V02.zip .Διάρκεια 10 ημέρες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1422-1 και ΕΛΟΤ 1422-2, συμπλήρωση του βασικού μέρους του ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1422-3 και των Παραρτημάτων του με όλες τις αναγκαίες παραπομπές. Προσθήκη λεπτομερειών για την διεξαγωγή των επί τόπου μετρήσεων με βάση την πείρα των ειδικών της ομάδας έργου.

Σύνταξη κειμένων επιτόπιων μετρήσεων για ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε σχέση με την έκθεση του ανθρώπου και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Αυτά τα κείμενα θα αποτελέσουν βάση για τους φορείς μετρήσεων .

 

ΦΑΣΗ 2 Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων μετρήσεων που θα διεξαχθούν από τα εργαστήρια μετρήσεων. Διάρκεια 10 ημέρες.

 

Ανάθεση σε δύο εργαστήρια που θα επιλεγούν από τον ΕΛΟΤ, της εκτέλεσης των απαιτούμενων μετρήσεων με βάση το διαμορφωμένο από τη φάση 1, ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1422-3. Για τις μετρήσεις θα πρέπει να επιλεγούν ένας ραδιοσταθμότοπος επί εδάφους και ένας επάνω σε δώμα, όπου όμως να υπάρχει πληθώρα εγκαταστάσεων. Τέτοιες εγκαταστάσεις προτείνονται να είναι η θέση Πυροβολεία στο Αιγάλεω και ο Πύργος Αθηνών. Για τις μετρήσεις ασφαλούς έκθεσης του κοινού και των εργαζομένων από τις εκπεμπόμενες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες στο ραδιοσταθμότοπο καθώς και για τις μετρήσεις ΕΜC. Η αβεβαιότητα της διαδικασίας μετρήσεων θα πρέπει να υπολογίζεται με ακρίβεια και σαφήνεια και να δηλώνεται σε κάθε περίπτωση.

 

Όσον αφορά τις  μετρήσεις για την ασφαλή έκθεση του κοινού και των εργαζομένων από τις εκπεμπόμενες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες στον εκάστοτε ραδιοσταθμότοπο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όργανα μέτρησης ευρείας ζώνης (broadband meters) αλλά και διαχωρισμού σε συχνότητες (frequency selective) και να υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση η συνολική έκθεση του πληθυσμού ως ποσοστό των ορίων σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων ή/και να περιγράφεται πως διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα όρια σε κάθε ραδιοσταθμότοπο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί έτσι ώστε η διαδικασία μετρήσεων όπως θα παρουσιάζεται στο ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1422-3 να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση και την πρακτική εφαρμογή των νέων (Αύγουστος 2005) προτύπων prEN 50400 και ETSI EG 202 373.

        

Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να εκτελεστούν εφαρμόζοντας ακριβώς το ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1422-3 και παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα σε εκθέσεις μετρήσεων στις Τ.Ε. 75/ΟΕ2 και Τ.Ε. 80/ΟΕ5 όπως εκεί αναγράφεται, προκειμένου να συμπληρωθούν και να επαληθευτούν οι διαδικασίες μετρήσεων που περιγράφονται και τα όρια που καθορίζονται.

Οι αποκλίσεις που εντοπίστηκαν στην πράξη κατά την εφαρμογή του ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1422-3 καθώς και το πως αυτές αντιμετωπίστηκαν, θα πρέπει να περιγραφούν με λεπτομέρεια.

 

 

ΦΑΣΗ 3 Επανέλεγχος-συμπλήρωση του σχεδίου ΕΛΟΤ 1422-3 και υποβολή του προς έγκριση από ΕΛΟΤ ΤΕ75/ΟΕ2 και ΕΛΟΤ ΤΕ80/ΟΕ5. Διάρκεια 10 ημέρες.

Σε συνέχεια των μετρήσεων αυτών το ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1422-3 θα πρέπει να διορθωθεί/τροποποιηθεί/συμπληρωθεί έτσι ώστε να είναι πρακτικά εφαρμόσιμο, ειδικά όσον αφορά την επιλογή των σημείων μέτρησης καθώς και το μετρούμενο μέγεθος/διαδικασία σε κάθε περίπτωση. Επίσης πρέπει να περιγράφεται ακριβώς ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε κάθε περίπτωση (με συγκεκριμένες παραπομπές στο μέρος 3). Τέλος θα πρέπει να αιτιολογηθεί από την ομάδα έργου πως διασφαλίζεται η επαναληψιμότητα και η ορθότητα των διαδικασιών και των ορίων του μέρους 3.

 

Τελικό παραδοτέο

Το τελικό παραδοτέο θα είναι το Τελικό Σχέδιο του Προτύπου ΕΛΟΤ 1422-3 σε μορφότυπο σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Οι αρμόδιες Ομάδες Εργασίας του ΕΛΟΤ ΤΕ80/ΟΕ5 και ΤΕ75/ΟΕ2 αποφασίζουν αν αποδέχονται το παραδοτέο και ο ΕΛΟΤ το θέτει σε Δημόσια Κρίση.

 

Σε αντίθετη περίπτωση, αν οι αρμόδιες Ομάδες Εργασίας του ΕΛΟΤ ΤΕ80/ΟΕ5 και ΤΕ75/ΟΕ2 δεν αποδεχθούν το παραδοτέο, τότε αυτό αποστέλλεται πίσω στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων με τις παρατηρήσεις τους προκειμένου να διορθωθεί και να αποσταλεί διορθωμένο. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων οφείλει να προβεί στις διορθώσεις χωρίς άλλη αμοιβή.

 

Μόνον η αποδοχή από τις Ομάδες Εργασίας του ΕΛΟΤ ΤΕ80/ΟΕ5 και ΤΕ75/ΟΕ2 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του έργου της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και των εργαστηρίων μετρήσεων και την πληρωμή τους.

 

Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου

Στο τέλος κάθε φάσης θα υπάρχει συνάντηση και παρουσίαση στις ΤΕ75/ΟΕ2 και

ΤΕ 80/ΟΕ5 των σχετικών κειμένων οι οποίες θα κρίνουν την πορεία των εργασιών και θα λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις.

 

4. Διαδικασία επιλογής

 

1. Η υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ www.elot.gr/announcement.htm

 

2. Η επιλογή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του ΕΛΟΤ εντός 5 ημερών από την λήξη προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος.

 

5. Διάρκεια έργου

 

Το έργο θα διαρκέσει 30 ημέρες και η έναρξή του θα γίνει με την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του ΕΛΟΤ και των επιλεχθέντων ειδικών και εργαστηρίων μετρήσεων όπου θα καθορίζονται λεπτομερείς προδιαγραφές του έργου, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο καλούνται να εκτελέσουν το έργο τους, με όλες τις απαραίτητες ρήτρες διασφάλισης, καθώς και τον ακριβή τρόπο πληρωμής τους.

 

6. Δαπάνη έργου

 

Η συνολική αμοιβή για τους ειδικούς καθορίζεται στις 13 (6+7) ανθρωποημέρες χ 400 € ανά ανθρωποημέρα.

Συνολική αμοιβή εργαστηρίων μετρήσεων 5 ανθρωποημέρες χ 600 € ανά ανθρωποημέρα.

Συνολική δαπάνη 8.200 €. Το ποσόν δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.

 

7. Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα για τους εμπειρογνώμονες

 

 

Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με σχετικές βεβαιώσεις και θα συνοδεύονται από

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Επίσης θα σημειώνεται η διαθεσιμότητά τους για το χρονικό διάστημα εκπόνησης του έργου. Ο εμπειρογνώμων θα αποδεχθεί να εργάζεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Σύστασης & Λειτουργίας Τεχνικών Επιτροπών και Εκπόνησης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων. Σημαντικό μέρος των εργασιών θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

8. Ελάχιστες απαιτήσεις για τα εργαστήρια μετρήσεων

 

 

Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με σχετική διαπίστευση, ελλείψει δε αυτής με αποδεδειγμένη εμπειρία-εξειδίκευση στις μετρήσεις αυτές και θα συνοδεύονται από αναλυτική παρουσίαση του σχετικού εξοπλισμού του εργαστηρίου και των προσόντων του εμπλεκομένου προσωπικού.

 

9. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος

 

Η αίτηση ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα θα υποβληθεί στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κ. Α.Ψυρρή τηλ. 210-2120433) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση aips@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  17η Οκτωβρίου 2005.