ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

                                                                                                                                       2006-04-03

                                                                                                                                       Νο 22-06

 

Δελτίο Τύπου

 

Παράταση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Εμπειρογνωμόνων

 

  

 

 

Παράταση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Eμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση Oδηγoύ Εφαρμογής του πολυμερούς προτύπου ΕΛΟΤ 1422

 

Ο ΕΛΟΤ ανακοινώνει την παράταση της πρόσκλησης μέχρι και την Tετάρτη 5 Απριλίου 2006.

 

 

1. Γενικές πληροφορίες

 

Ο ΕΛΟΤ ως ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης έχει αναλάβει  την εκπόνηση τυποποιητικών κειμένων στα πλαίσια του έργου «Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών».  Το έργο αυτό δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι αναγκαία η δημιουργία τεχνικών προτύπων και κανονισμών τα οποία θα διευκολύνουν την συνεγκατάσταση των κεραιών σταθμών διαφόρων υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών, θα απλουστευθούν  οι διαδικασίες αδειοδότησης  καθώς επίσης θα επιταχυνθούν και οι εργασίες εγκαταστάσεων.

Η σειρά  Προτύπων ΕΛΟΤ 1422 θα δημοσιευθεί σε χωριστά μέρη, σύμφωνα με την ακόλουθη δομή:

Μέρος 1: Γενικά

Γενικές θεωρήσεις (εισαγωγή, θεμελιώδεις αρχές)-Ορισμοί, ορολογία

(έχει εκδοθεί)

Μέρος 2: Περιβάλλον

Περιγραφή του περιβάλλοντος-Ταξινόμηση του περιβάλλοντος

Στάθμες συμβατότητας

(έχει εκδοθεί)

Μέρος 3: Τεχνικές δοκιμών και μετρήσεων – Όρια (υπό εκπόνηση)

Τεχνικές μετρήσεων-Τεχνικές δοκιμών-Όρια εκπομπής-Όρια ατρωσίας

Όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την προστασία του γενικού κοινού

Μέρος 4: Οδηγίες εγκατάστασης και άμβλυνσης (υπό εκπόνηση)

Οδηγίες εγκατάστασης-Μέθοδοι άμβλυνσης και διατάξεις

 

 

 

 

2. Περιγραφή έργου προς ανάθεση

 

Η πρόσκληση αυτή, σύμφωνα με την απόφαση  υπ’αριθμ. 95-05/2005-08-03 του Δ.Σ του  ΕΛΟΤ, απευθύνεται σε ειδικούς σχετικούς με το αναφερόμενο έργο οι οποίοι θα αναλάβουν την εκπόνηση παραδοτέων.

 

Το  έργο που πρόκειται να ανατεθεί αφορά τον Οδηγό Εφαρμογής του πολυμερούς Προτύπου ΕΛΟΤ 1422,  ο οποίος θα πραγματεύεται πρακτικά θέματα εφαρμογής σχετικά με την εγκατάσταση, συνεγκατάσταση και λειτουργία ραδιοεξοπλισμού σε ραδιοσταθμότοπους.

 

Σκοπός του  Οδηγού Εφαρμογής είναι να καθορίσει κατευθύνσεις και υποδείξεις για τη σύνταξη μελετών, την κατασκευαστική διαμόρφωση, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη χρήση των κατασκευών κεραιών επάνω σε κτίρια, κατασκευές  και σε οικόπεδα, γήπεδα. Επίσης θα δίνει οδηγίες σχετικές με την επιλογή των υλικών και εξαρτημάτων για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών και την αποφυγή βλαβών και ατυχημάτων.

 

Οι αρμόδιες Ομάδες Εργασίας του ΕΛΟΤ ΤΕ80/ΟΕ5 και ΤΕ75/ΟΕ2 έχουν προχωρήσει στην συγγραφή της δομής του κειμένου ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.  (επισυνάπτεται). Οι ειδικοί που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν Ομάδα Έργου που θα εκπονήσει τον Οδηγό Εφαρμογής του πολυμερούς Προτύπου ΕΛΟΤ 1422 και θα τον μεταφράσει στην αγγλική γλώσσα.

 

Θα συγκροτηθεί Ομάδα Έργου αποτελούμενη από τρία (3)  μέλη, τα οποία θα επιλεγούν από τις αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

Η Ομάδα θα αποτελείται από τον  Συντονιστή Εμπειρογνώμονα ο οποίος επιπλέον θα κατανέμει, συντονίζει και οργανώνει την Ομάδα Έργου με τους  Εμπειρογνώμονες.

 

Σε κάθε περίπτωση θα υπογραφεί σχετική σύμβαση του ΕΛΟΤ με τον Συντονιστή Εμπειρογνώμονα και τους Εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν.

             

3. Παραδοτέα

 

Για τον Οδηγό Εφαρμογής, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που θα επιλεγεί θα αναλάβει τα παρακάτω :

 

ΦΑΣΗ 1 Εκπόνηση  Σχεδίου Οδηγού εφαρμογής για τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1422-1 και ΕΛΟΤ 1422-2. Διάρκεια δύο μήνες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1422-1 και ΕΛΟΤ 1422-2, η Ομάδα Έργου θα εκπονήσει το κείμενο επεξήγησης και εφαρμογής των προτύπων αυτών το οποίο θα αποτελέσει τον Οδηγό Εφαρμογής. Θα γίνει προσθήκη λεπτομερειών με βάση την πείρα των ειδικών της ομάδας έργου και της ορθής εφαρμογής των κανόνων τεχνικής.

 

ΦΑΣΗ 2 Συνέχιση εκπόνησης Οδηγού εφαρμογής για τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1422-3 και ΕΛΟΤ 1422-4. Διάρκεια ένας μήνας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1422-3 και ΕΛΟΤ 1422-4, η Ομάδα Έργου θα εκπονήσει το κείμενο επεξήγησης και εφαρμογής των προτύπων αυτών το οποίο θα αποτελέσει τον Οδηγό Εφαρμογής. Θα γίνει προσθήκη λεπτομερειών με βάση την πείρα των ειδικών της ομάδας έργου και της ορθής εφαρμογής των κανόνων τεχνικής.

 

 

Τελικό παραδοτέο

Το τελικό παραδοτέο θα είναι το Τελικό Σχέδιο του Οδηγού Εφαρμογής Προτύπου ΕΛΟΤ 1422 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Οι αρμόδιες Ομάδες Εργασίας του ΕΛΟΤ ΤΕ80/ΟΕ5 και ΤΕ75/ΟΕ2 θα αποφασίσουν αν αποδέχονται το παραδοτέο.

 

Σε αντίθετη περίπτωση, αν οι αρμόδιες Ομάδες Εργασίας του ΕΛΟΤ ΤΕ80/ΟΕ5 και ΤΕ75/ΟΕ2 δεν αποδεχθούν το παραδοτέο, τότε αυτό αποστέλλεται πίσω στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων με τις παρατηρήσεις τους προκειμένου να διορθωθεί και να αποσταλεί διορθωμένο. Η Ομάδα Έργου οφείλει να προβεί στις διορθώσεις χωρίς άλλη αμοιβή.

 

Μόνον η αποδοχή από τις Ομάδες Εργασίας του ΕΛΟΤ ΤΕ80/ΟΕ5 και ΤΕ75/ΟΕ2 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του έργου της Ομάδας Έργου και την πληρωμή της.

 

Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου

Στο τέλος κάθε φάσης θα υπάρχει συνάντηση και παρουσίαση στις ΤΕ75/ΟΕ2 και

ΤΕ 80/ΟΕ5 των σχετικών κειμένων οι οποίες θα κρίνουν την πορεία των εργασιών και θα λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις.

 

4. Διαδικασία επιλογής

 

1. Η υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ www.elot.gr/announcement.htm

 

2. Η επιλογή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του ΕΛΟΤ εντός 5 εργασίμων ημερών από την λήξη προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος.

 

5. Διάρκεια έργου

 

Το έργο θα διαρκέσει τρεις (3 ) μήνες και η έναρξή του θα γίνει με την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του ΕΛΟΤ και των επιλεχθέντων ειδικών όπου θα καθορίζονται λεπτομερείς προδιαγραφές του έργου, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο καλούνται να εκτελέσουν το έργο τους, με όλες τις απαραίτητες ρήτρες διασφάλισης, καθώς και τον ακριβή τρόπο πληρωμής τους.

 

6. Δαπάνη έργου

 

Η συνολική αμοιβή για τους ειδικούς καθορίζεται στις  23 (7+7+9) ανθρωποημέρες χ 400 € ανά ανθρωποημέρα.  Συνολική δαπάνη 9.200 €. Το ποσόν δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.

 

7. Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα για τους εμπειρογνώμονες

 

 

Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με σχετικές βεβαιώσεις και θα συνοδεύονται από

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Επίσης θα σημειώνεται η διαθεσιμότητά τους για το χρονικό διάστημα εκπόνησης του έργου.

 

Ο Συντονιστής Εμπειρογνώμων και οι δύο Εμπειρογνώμονες θα αποδεχθούν να εργάζονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Σύστασης & Λειτουργίας Τεχνικών Επιτροπών και Εκπόνησης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων. Σημαντικό μέρος των εργασιών θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

9. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος

 

Η αίτηση ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα θα υποβληθεί στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κας. Ι.Σπανούδη τηλ. 210-2120412) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση ids@elot.gr το αργότερο μέχρι  την     Απριλίου 2006.