ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

2005-09-30

Νο 22-05

 

 Δελτίο Τύπου

 

         ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1066 : Μικροί φορητοί πυροσβεστήρες τύπου  αερολύματος (αεροζόλ)

Είναι γενικώς παραδεκτό ότι οι μικροί φορητοί πυροσβεστήρες μίας χρήσης τύπου αερολύματος (αεροζόλ) είναι δυνατό να εκτεθούν σε πιο αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες και συνεπώς θα πρέπει να διατηρούν την επίδοσή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' ότι άλλα προϊόντα αεροζόλ. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε αυτοκίνητα ή άλλα οχήματα όπου ενδέχεται να εκτίθενται επανειλημμένα σε θερμοκρασίες υψηλότερες από τις συνήθεις για χρονικό διάστημα μέχρι και 5 χρόνια. Για τους λόγους αυτούς, οι απαιτήσεις αναφορικά με την μηχανική αντοχή και την αντοχή σε πίεση των σωμάτων των πυροσβεστήρων πρέπει να είναι αυστηρότερες από εκείνες που προδιαγράφονται για τα, παρόμοια κατά τα λοιπά, δοχεία άλλων προϊόντων αερολυμάτων (αεροζόλ).

 

Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο έχει εκπονηθεί με στόχο την παραγωγή ενός  σχετικά μικρού και φθηνού φορητού πυροσβεστήρα μίας χρήσης, με ένα αποδεκτό ελάχιστο επίπεδο απόδοσης. Αυτός ο τύπος πυροσβεστήρα προορίζεται για χρήση μόνο σε περιπτώσεις όπου προβλέπονται πυρκαγιές περιορισμένων διαστάσεων λόγω της φύσης κάποιας διεργασίας ή δραστηριότητας, όπου η πιθανότητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε άλλα υλικά είναι μικρή ή όπου προβλέπεται πως θα υπάρχουν άνθρωποι στους εν λόγω χώρους κατά την πιθανή στιγμή της εκδήλωσης πυρκαγιάς.

 

Ο ΕΛΟΤ κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Επιτροπής  ΕΛΟΤ/ΤΕ 7 «Πυρόσβεση –Πυροπροστασία» προχώρησε στην εκπόνηση Σχεδίου Ελληνικού Προτύπου, σε αντικατάσταση του ΕΛΟΤ 1066:1988.

 

Το Σχέδιο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της Δημόσιας Κρίσης όπου κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να λάβει γνώση του περιεχομένου του      στην βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ ή στην  ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.elot.gr/announcement.htm και να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λ.π.

Οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις  τροποποιήσεων κ.λ.π. πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να αποσταλούν στον ΕΛΟΤ, Δ/νση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ ( υπόψη κας Λ. Τσόγκα, τηλ. 210 2120109, τ/ο 210 2283 135) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση lat@elot.gr το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2005