ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

Νο: 21-08

2008-10-09

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

 

«Έξυπνα και οικολογικά κτίρια»

 

κ. Jacques Regis, Πρόεδρος της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)

κ. Hakan Murby, Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO)

Δρ. Hamadoun Toure, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU)

 

 

Η μεγέθυνση του αστικού περιβάλλοντος διεθνώς, συμβαδίζει με την κατασκευαστική δραστηριότητα, στις αναπτυγμένες και υπό ανάπτυξη χώρες. Αυτό είναι αναγκαίο για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, ο οποίος έχει υπερδιπλασιαστεί από το 1950. Έτσι, ο οικοδομικός και κατασκευαστικός τομέας αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες, με τεράστιες επιπτώσεις και στις τρεις διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης  - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική.

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές της αειφορίας πρέπει να υποστηρίζονται από τις τεχνολογίες της πληροφορικής, ώστε τα κατασκευαζόμενα κτίρια να έχουν βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, ασφάλεια, επικοινωνία και άνεση. Τα διεθνή Πρότυπα που αναπτύσσουν η IEC, ο ISO και η ITU, παρέχουν τα μέσα με τα οποία οι αρχές αυτές και η απαραίτητη διασύνδεσή τους με τις τεχνολογίες της πληροφορικής μετατρέπονται σε πρακτικές και υλοποιήσιμες εφαρμογές.

 

Σήμερα, τα νέα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, καθώς και οι κατοικίες πρέπει να συμμορφώνονται με πολλαπλές απαιτήσεις: από την αντίσταση στη φωτιά, τις φυσικές καταστροφές και τις τρομοκρατικές ενέργειες, την ενεργειακή απόδοση έως την πρόσβαση από άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους.

 

Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό της περιουσίας των φυσικών προσώπων, των επιχειρήσεων και των κρατών. Ο κτιριακός τομέας δημιουργεί πλήθος θέσεων εργασίας, ενώ τα δομικά υλικά και έργα έχουν επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια και των εργαζομένων στην κατασκευή, αλλά και των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στα κτίρια, με αποτέλεσμα η ποιότητα των κτιρίων να επηρεάζει ευθέως την ποιότητα της ζωής γενικότερα. Από την περιβαλλοντική σκοπιά, ο κατασκευαστικός τομέας καταναλώνει μεγάλες ποσότητες φυσικών πόρων και δημιουργεί αξιοσημείωτη ρύπανση και απορρίμματα. Επιπροσθέτως, τα κτίρια χρησιμοποιούν σημαντικά ποσά ενέργειας και συνακόλουθα δημιουργούν  εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

 

Η συναίνεση σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των χωρών και των κοινωνικών εταίρων, στην οποία βασίζονται τα Πρότυπα της IEC, ISO και ITU, προάγει την εφαρμογή τους παγκόσμια. Η συναίνεση αυτή, για τα Πρότυπα που αναφέρονται στις κλιματικές αλλαγές, την εξοικονόμηση ενέργειας, την περιβαλλοντική ορολογία, την περιβαλλοντική απόδοση, την περιβαλλοντική δήλωση για δομικά προϊόντα, την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και τον έλεγχο και την αξιολόγηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, παρέχουν μια στέρεα βάση για τους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες, τους ιδιοκτήτες και τις κρατικές αρχές, ώστε να κατασκευάζονται κτίρια που να βασίζονται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

 

Το έργο της IEC, ISO και ITU, βοηθά στην κατασκευή έξυπνων και οικολογικών κτιρίων μέσω των αντιστοίχων Προτύπων που εκπονούνται για αυτό το σκοπό. Οι κατασκευές, με αυξανόμενους ρυθμούς, ενσωματώνουν όλο και περισσότερες ηλεκτρονικές εφαρμογές απαραίτητες για τη σύνδεσή τους με δίκτυα διανομής που χρησιμοποιούν ψηφιακές πληροφορίες και μέσα. Για παράδειγμα, η χρήση τηλεχειριστηρίου στο φωτισμό, τη θέρμανση, τη χρήση συσκευών και συστημάτων ασφάλειας έχουν κάνει το «έξυπνο κτίριο» μία πραγματικότητα. Με δεδομένο το πλήθος των τεχνολογιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, τα διεθνή Πρότυπα μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η μεταξύ τους συνεργασία και η ασφάλεια, είναι βασικά στοιχεία τα οποία δίνουν αξία και δυνατότητα επιλογής στους καταναλωτές, καθιστώντας δυνατή τη χρήση διαφορετικών προϊόντων, υπηρεσιών και μέσων.

 

Τα διεθνή Πρότυπα της IEC, ISO και ITU, τα οποία εφαρμόζονται στα σημερινά κτίρια, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της παραγωγής, βελτιστοποιούν τη χρήση των πόρων, διαδίδουν τη γνώση, διευκολύνουν το ελεύθερο εμπόριο και τον υγιή ανταγωνισμό και απλουστεύουν τον σχεδιασμό των κτιρίων. Μεταξύ των ευρύτερων ωφελημάτων από τη χρήση των Προτύπων, συμπεριλαμβάνονται οι ανταγωνιστικές τιμές των προϊόντων και των κατασκευαστικών εργασιών, η υψηλότερη ποιότητα και ασφάλεια, τα χαμηλότερα κόστη εκμετάλλευσης, ο μειωμένος αριθμός ατυχημάτων και η ταχεία διάχυση των νέων τεχνολογιών, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής των χρηστών και των κατοίκων των κτιρίων.

 

Τα διεθνή Πρότυπα βοηθούν στην εξασφάλιση όχι μόνον των βασικών απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας, αλλά και στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην κατασκευή και λειτουργία των έξυπνων και οικολογικών κτιρίων.