ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                        2007-05-16 

                                                                                                                                            Νο.21-07

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή υπηρεσιών ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗς ΕΞΟΠΛΙΣΜΟυ των Εργαστηρίων Χαμηλής Τάσης («ΤΧΤ»), Ηλεκτρικών Καλωδίων («ΤΗΚ») Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων («ΤΠΠ») και ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ («ΕΠΕ») τΗΣ ΕΛΟΤ ΑΕ

 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης του εξοπλισμού των Εργαστηρίων Χαμηλής Τάσης (ΤΧΤ), Ηλεκτρικών Καλωδίων (ΤΗΚ), Παιδικών Παιχνιδιών-Παιχνιδοτόπων (ΤΠΠ) και Πολυμερών και Ελαστικών του ΕΛΟΤ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/ΙΕC 17025:2005 για τον υφιστάμενο εξοπλισμό δοκιμών, πρότυπα αναφοράς καθώς και τον υπό προμήθεια εξοπλισμό στα πλαίσια του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΕΛΟΤ, ενώ το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται σε  τρία ανεξάρτητα τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α: ηλεκτρικές μετρήσεις εργαστηρίων Αθηνών (22 συσκευές)

ΤΜΗΜΑ Β : λοιπές μετρήσεις εργαστηρίων Αθηνών (μηχανικές, διαστατικές, θερμοκρασία κλπ., 120 συσκευές).

ΤΜΗΜΑ Γ: εξοπλισμός εργαστηρίου Πολυμερών και Ελαστικών (Θεσσαλονίκη, 21 συσκευές).

Ο προσφέρων μπορεί να προσφέρει για ένα ή περισσότερα από τα ως άνω τμήματα του διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά αποκλειστικά εργαστήρια διακριβώσεων διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλο φορέα διαπίστευσης-μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση ΕΑ (European Accreditation) και το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25/05/2007, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ,  Αχαρνών 313, 111 45 Κ. Πατήσια, Αθήνα, στον Ε΄ όροφο. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σφραγισμένες   έως και την ως άνω ημερομηνία και ώρα στην ίδια διεύθυνση, στον Α΄ όροφο, στο γραφείο Πρωτοκόλλου.

Η προκήρυξη και οι πίνακες διατίθενται στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ,  Αχαρνών 313, 111 45 Κ. Πατήσια, Αθήνα, στον Γ΄ όροφο, Οικονομική Διεύθυνση/Τμήμα Προμηθειών Κα Γ. Ανταράκη-Φέρλα δωρεάν και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.elot.gr

Πληροφορίες Γ. Ανταράκη-Φέρλα

Τηλ.:2102120312

Fax:  2102120325

Email: gpa@elot.gr

 

Αθήνα, 2007-05-15

 

Νικόλαος Συμφέρης

 

Διευθύνων Σύμβουλος