ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

                                                                          

                                                                                                                                  Νο: 20 – 08

                                                                                                           

  2008-08-01

 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ 1429

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή του ΕΛΟΤ των ακόλουθων Οδηγών Εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις»

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-1 "Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων τεχνικών έργων υποδομής"

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-2 "Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών"

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-3 "Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα"

και την υποβολή τους σε Ανοικτή Δημόσια Κρίση από 1 Αυγούστου έως και 15 Σεπτεμβρίου 2008.

 

Στην επιτροπή επεξεργασίας που συγκρότησε ο ΕΛΟΤ και ενέκρινε τα σχέδια των Οδηγών Εφαρμογής συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ), του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, της ΕΝΑΕ, της ΚΕΔΚΕ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

Στην Ανοικτή Δημόσια Κρίση καλούνται να συμμετάσχουν:

 

ü      οι φορείς που υλοποιούν έργα του κοινοτικού πλαισίου στήριξης ή επιθυμούν να το πράξουν για έργα ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013

ü      οι Διαχειριστικές Αρχές, οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές ή Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

ü      τα Υπουργεία, οι Οργανισμοί Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ü      οι Ενώσεις  Δημόσιων Οργανισμών και Αναπτυξιακών Εταιρειών

ü      τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα

ü      οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων και οι οργανισμοί πιστοποίησης

ü      οι επαγγελματικές και κοινωνικές οργανώσεις/ΜΚΟ και

ü      το ευρύ κοινό

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχόλια και τροποποιητικές προτάσεις στη ηλ. διεύθυνση: gnb@elot.gr και στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313, 11145 Αθήνα, στα τηλεομοιότυπα (fax): 210/2283135 και 210/2120131 και στα τηλέφωνα:  210 2120115, 108, 113 και 125.

 

Τα σχέδια που υποβάλλονται στην κρίση των ενδιαφερομένων εκπονήθηκαν από ειδική επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκρότησε ο ΕΛΟΤ και δόθηκαν ως προσχέδια στην αρμόδια επιτροπή του ΕΛΟΤ για επεξεργασία και τροποποιήσεις.

 

Οι οργανισμοί που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση με στόχο να υλοποιήσουν έργα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, από  την 1η Ιανουαρίου 2009 θα υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429.

 

Οι Οδηγοί Εφαρμογής εντάσσονται στη σειρά προτύπων για τη διαχειριστική επάρκεια των οργανισμών που υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα και αναπτύχθηκαν προκειμένου να παράσχουν κατάλληλη καθοδήγηση για την επεξήγηση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 με σκοπό να βοηθήσουν τους οργανισμούς υλοποίησης έργων δημόσιου χαρακτήρα να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν ένα σύστημα διαχειριστικής επάρκειας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429.

 

Η ανάπτυξη της σειράς προτύπων που αφορούν τη διαχειριστική επάρκεια των οργανισμών προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του ελέγχου των δράσεων και των έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και των κοινοτικών προγραμμάτων. Με την εφαρμογή και τον έλεγχο  πρότυπου συστήματος διαχειριστικής επάρκειας από τους οργανισμούς επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων και η κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων των έργων συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών  ταυτόχρονα με την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων δημόσιων πόρων και μέσων.

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-1

Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 1431-1

Έντυπο σχολιασμού ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-1

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-2

Σχέδιο Προτύπου   ΕΛΟΤ 1431-2

Έντυπο σχολιασμού   ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-2

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-3

Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 1431-3

Έντυπο σχολιασμού ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-3