ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                        2007-05-14 

                                                                                                                                            Νο.20-07

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ Α.Ε.)

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛΟΤ Α.Ε.) προκηρύσσει δύο (2)  Πρόχειρους  Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς με κλειστές προσφορές

για την προμήθεια :

 

1.      δέκα (10) σταθερών Σταθμών Εργασίας (PCs Γραφείου), έξι (6) φορητών Σταθμών Εργασίας (Laptops), εκ των οποίων τρεις (3) ιδιαίτερα ελαφροί (τύπου sub notebook και τεσσάρων (4) φορητών Σταθμών Εργασίας (Laptops) με Docking Stations

2.       δεκατριών (13) Laser Εκτυπωτών και δύο (2) Δικτυακών Εκτυπωτών – Φωτοαντιγραφικών

Η συγκεκριμένη προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΑ Ή ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΦΑΣΗ Β»,

 του Μέτρου 1.2. «Εθνικό Σύστημα Ποιότητας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» με τελικό δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης Α.Ε. («ΕΛΟΤ Α.Ε.») .

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 35% από Εθνική Συμμετοχή.

Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν στις 24/05/2007, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ,  Αχαρνών 313, 111 45 Κ. Πατήσια, Αθήνα, στον Ε΄ όροφο. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σφραγισμένες   έως και την ως άνω ημερομηνία και ώρα στην ίδια διεύθυνση, στον Α΄ όροφο, στο γραφείο Πρωτοκόλλου.

Οι προκηρύξεις (1) και (2) διατίθενται στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ,  Αχαρνών 313, 111 45 Κ. Πατήσια, Αθήνα, στον Γ΄ όροφο, Οικονομική Διεύθυνση/Τμήμα Προμηθειών Κα Γ. Ανταράκη-Φέρλα δωρεάν και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.elot.gr

Πληροφορίες Γ. Ανταράκη-Φέρλα

Τηλ.:2102120312

Fax: 2102120325

Email: gpa@elot.gr

 

Αθήνα, 2007-05-14

Νικόλαος Συμφέρης

 

Διευθύνων Σύμβουλος