ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

                                                                                                                                       2006-03-24

                                                                                                                                       Νο 19-06

 

Δελτίο Τύπου

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 54-10/A1

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 10: Ανιχνευτές φλόγας - Σημειακοί ανιχνευτές

ΕΛΟΤ EN 54-11/A1

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 11: Εκκινητές συναγερμού χειρός

ΕΛΟΤ EN 352-5/A1

Μέσα προστασίας της ακοής - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές - Μέρος 5: Ωτoασπίδες ενεργού κυκλώματος μειώσεως του θορύβου

 

ΕΛΟΤ EN 469

Προστατευτική ενδυμασία για πυροσβέστες - Απαιτήσεις απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία για πυρόσβεση

 

ΕΛΟΤ EN 544

Ασφαλτικές πλάκες με ενίσχυση από ορυκτό ή/και συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής

 

 

ΕΛΟΤ EN 581-1

Επιπλα εξωτερικού χώρου - Καθίσματα και τραπέζια για κατασκήνωση, οικιακή και επαγγελματική χρήση - Μέρος 1 : Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας

 

ΕΛΟΤ EN 680

Προσδιορισμός της συρρίκνωσης λόγω ξήρανσης του κυψελωτού αυτόκλειστου σκυροδέματος

ΕΛΟΤ EN 923

Συγκολλητικά - Όροι και ορισμοί

ΕΛΟΤ EN 934-2/A2

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση

ΕΛΟΤ EN 934-6/A1

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 6 : Δειγματοληψία, έλεγχος συμμόρφωσης και εκτίμηση της συμμόρφωσης

ΕΛΟΤ EN 1011-8

Συγκολλήσεις - Συστάσεις για συγκόλληση μεταλλικών υλικών - Μέρος 8: Συγκόλληση χυτοσιδήρου

ΕΛΟΤ EN 1318

Κλωστοϋφαντουργικά καλύμματα δαπέδου - Προσδιορισμός του φαινόμενου χρήσιμου πάχους του υποστρώματος

 

ΕΛΟΤ EN 1330-7

 

Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Ορολογία - Μέρος 7: Όροι χρησιμοποιούμενοι στην μαγνητοσκοπία

ΕΛΟΤ EN 1504-3

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή φερόντων και μή φερόντων στοιχείων

ΕΛΟΤ EN 1646-1

Oxήματα αvαψυxής - Aυτoκιvoύμεvα τρoxόσπιτα - Mέρoς 1: Aπαιτήσεις κατoίκησης σxετικές με τηv υγιειvή και τηv ασφάλεια

ΕΛΟΤ EN 1873

Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - Μεμονωμένοι πλαστικοί φεγγίτες - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 1990/A1

Ευρωκώδικας - Βασικές αρχές σχεδιασμού

ΕΛΟΤ EN 13402-3

Χαρακτηρισμός μεγέθους των ενδυμάτων - Μέρος 3: Μετρήσεις και διαστήματα

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13523-24

Επικαλυμμένα μεταλλικά ελάσματα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 24: Αντοχή στη χάραξη σύμφυσης και πίεσης

 

ΕΛΟΤ EN 13063-1

Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για αντίσταση σε φλόγα-αιθάλη

ΕΛΟΤ EN 13200-3

Εγκαταστάσεις για θεατές - Μέρος 3: Διαχωριστικά στοιχεία - Απαιτήσεις

 

ΕΛΟΤ EN 13321-1

Ανοικτή επικοινωνία δεδομένων σε αυτοματισμό κτιρίων, συσκευές ελέγχου και διαχείριση κτιρίων - Ηλεκτρονικό σύστημα για οικίες και κτίρια - Μέρος 1: Απαιτήσεις για προϊόντα και συστήματα

ΕΛΟΤ EN 13570

Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Μηχανές ανάμιξης - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής

ΕΛΟΤ EN 14223

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών από σκυρόδεμα και άλλων επιφανειών από σκυρόδεμα με κυκλοφορία σχημάτων - Προσδιορισμός απορρόφησης νερού

ΕΛΟΤ EN 14224

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών από σκυρόδεμα και άλλων επιφανειών από σκυρόδεμα με κυκλοφορία σχημάτων - Προσδιορισμός της ικανότητας γεφύρωσης ρωγμών

ΕΛΟΤ CEN/TS 14417

Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της επίδρασης κύκλων ύγρανσης-ξήρανσης στην διαπερατότητα των αργιλικών γεωσυνθετικών διαφραγμάτων

ΕΛΟΤ CEN/TS 14418

Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της επίδρασης κύκλων ψύξης-απόψυξης στην διαπερατότητα των αργιλικών γεωσυνθετικών διαφραγμάτων

ΕΛΟΤ EN 14475

Εκτέλεση ειδικών γεωτεχνικών έργων - Οπλισμένο επίχωμα

ΕΛΟΤ EN 14519

Διαχωριστικά στοιχεία και επενδύσεις από συμπαγή μαλακή ξυλεία - Μηχανικά διαμορφωμένες κατατομές με γλωσσίδιο και εγκοπή

ΕΛΟΤ EN 14600

Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση

 

 

ΕΛΟΤ EN 14706

 

 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Προσδιορισμός της μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας

 

ΕΛΟΤ EN 14789

Εκπομπές από σταθερές πηγές - Προσδιορισμός συγκέντρωσης όγκου οξυγόνου (Ο2) - Μέθοδος αναφοράς - Παραμαγνητισμός

 

ΕΛΟΤ EN 14808

Επιφάνειες για αθλητικούς χώρους - Προσδιορισμός της απορρόφησης των κρούσεων

ΕΛΟΤ EN 14809

Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Προσδιορισμός κατακόρυφης παραμόρφωσης

 

ΕΛΟΤ EN 14836

Συνθετικές επιφάνειες εξωτερικών χώρων αθλοπαιδιών - ΄Εκθεση  σε τεχνητή γήρανση

ΕΛΟΤ EN 14952

Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Προσδιορισμός της υδατοαπορρόφησης μη σταθεροποιημένων ορυκτών

ΕΛΟΤ EN 14953

Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Προσδιορισμός του πάχους επιστρώσεων μη σταθεροποιημένων ορυκτών για εξωτερικούς χώρους αθλοπαιδιών

ΕΛΟΤ EN 14954

Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Προσδιορισμός της σκληρότητας φυσικού χλοοτάπητα και επιστρώσεων μη σταθεροποιημένων ορυκτών για εξωτερικούς χώρους αθλοπαιδιών

 

ΕΛΟΤ EN 14955

Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Προσδιορισμός της σύνθεσης και της μορφής των κόκκων επιστρώσεων μη σταθεροποιημένων ορυκτών για εξωτερικούς χώρους αθλοπαιδιών

ΕΛΟΤ EN 14956

Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε νερό επιστρώσεων μη σταθεροποιημένων ορυκτών για εξωτερικούς χώρους αθλοπαιδιών