ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-04-26                                                                                                                                      

                                                                                                               Νο.16-07

 

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 153

Μέθοδοι μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και των σχετικών χαρακτηριστικών ηλεκτρικών ψυγείων, θαλάμων συντήρησης κατεψυγμένων τροφών, καταψυκτών και των συνδυασμών τους οικιακής χρήσης

ΕΛΟΤ EN 287-1/Α2

Δοκιμασία καταλληλότητας συγκολλητών - Συγκόλληση με τήξη - Μέρος 1: Χάλυβες

ΕΛΟΤ EN 415-7

Ασφάλεια μηχανών συσκευασίας - Μέρος 7: Ομαδοποιημένα και δευτερεύοντα μηχανήματα συσκευασίας 

ΕΛΟΤ EN 957-4

Σταθερός εξοπλισμός εξάσκησης - Μέρος 4: Πάγκοι ενδυνάμωσης, πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 1085

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων - Λεξιλόγιο

 

ΕΛΟΤ EN 1256

Εξοπλισμός συγκόλλησης με αέριο - Προδιαγραφή ελαστικών σωλήνων για εξοπλισμό συγκόλλησης, κοπής και συναφών διεργασιών

ΕΛΟΤ EN 1504-6

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 6 : Αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων οπλισμού

ΕΛΟΤ EN 1993-1-11

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα  - Μέρος 1-11: Σχεδιασμός κατασκευών με εφελκυόμενα στοιχεία

ΕΛΟΤ EN 1993-3-1

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα  - Μέρος 3-1: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι - Πύργοι και ιστοί

ΕΛΟΤ EN 1993-2

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 2: Γέφυρες από χάλυβα

ΕΛΟΤ EN 1993-3-2

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα  - Μέρος 3-2: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι - Καπνοδόχοι

ΕΛΟΤ EN 12312-14

Εξοπλισμός επίγειας υποστήριξης αεροσκαφών - Ειδικές απαιτήσεις - Μέρος 14: Οχήματα επιβίβασης αναπήρων

ΕΛΟΤ EN 12417/Α1

Εργαλειομηχανές - Ασφάλεια - Κέντρα κατεργασίας με εργαλειομηχανή

ΕΛΟΤ EN 13128/Α1

Ασφάλεια εργαλειομηχανών - Μηχανές φρεζαρίσματος (περιλαμβανομένων των φρεζοδραπάνων)

 

ΕΛΟΤ EN 13231-3

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Αποδοχή εργασιών - Μέρος 3: Αποδοχή λείανσης σιδηροτροχιάς, εργασία φρεζαρίσματος και πλανίσματος σε τροχιά

ΕΛΟΤ EN 13231-2

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Αποδοχή εργασιών - Μέρος 2: Εργασίες σε τροχιές επί υποστρώματος - Σύστημα βελόνων και διακλαδώσεις

ΕΛΟΤ EN 13322-1/Α1

Μεταφερόμενες φιάλες αερίου - Επαναπληρούμενες συγκολλητές χαλύβδινες φιάλες αερίου - Σχεδιασμός και κατασκευή - Μέρος 1: Ανθρακούχος χάλυβας

ΕΛΟΤ EN 13445-8

Δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα - Μέρος 8: Πρόσθετες απαιτήσεις για δοχεία πίεσης από αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου

ΕΛΟΤ ΕΝ 13715

Σιδηροδρομικές εφαργογές - Τροχοί και φορεία - Τροχοί - Προφίλ τροχών

 

ΕΛΟΤ EN 13803-2

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Παράμετροι σχεδιασμού ευθυγράμμισης της τροχιάς - Ενδείκτες τροχιάς 1435  mm και ευρύτερου ανοίγματος - Μέρος 2: Σύστημα βελόνων και διακλαδώσεις και παραβλητές θέσεις σχεδιασμού ευθυγράμμισης με απότομες αλλαγές της καμπύλης

 

ΕΛΟΤ EN 13836

Λέβητες αερίoυ κεvτρικής θέρμαvσης - Λέβητες τύπου Β με ovoμαστική θερμική ισxύ εισόδoυ μεγαλύτερη από 300 kW και μικρότερη ή ίση των 1000 kW

 

ΕΛΟΤ EN 13848-2

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Ποιότητα της γεωμετρίας της σιδηροτροχιάς  - Μέρος 2: Συστήματα μέτρησης - Οχήματα καταγραφής της τροχιάς

 

ΕΛΟΤ EN 14067-5

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Αεροδυναμική - Μέρος 5: Απαιτήσεις και διαδικασίες δοκιμής για αεροδυναμική σε σήραγγες

ΕΛΟΤ EN 14341

Βιομηχανικές βαλβίδες - Χαλύβδινες βαλβίδες ελέγχου

ΕΛΟΤ EN 14359

Υδροπνευματικοί συσσωρευτές για εφαρμογές ρευστοδυναμικής

ΕΛΟΤ EN 14363

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Δοκιμές αποδοχής των χαρακτηριστικών κύλισης των σιδηροδρομικών οχημάτων - Δοκιμή της αξιοπιστίας κύλισης και στατικές δοκιμές

ΕΛΟΤ EN 14492-2

Γερανοί - Μηχανοκίνητα βαρούλκα και εξαρτήματα ανύψωσης - Μέρος 2: Μηχανοκίνητα εξαρτήματα ανύψωσης

ΕΛΟΤ EN 14561

Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά - Ποσοτική δοκιμή αντικειμενοφόρου πλάκας για την αξιολόγηση της βακτηριοκτόνου δράσης για εργαλεία και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην ιατρική - Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις (φάση 2, βήμα 2)

ΕΛΟΤ EN 14591-2

Πρόληψη και προστασία από έκρηξη σε υπόγεια ορυχεία - Συστήματα προστασίας - Μέρος 2: Παθητικά φράγματα από κανάλι νερού

ΕΛΟΤ EN 14656

Ασφάλεια μηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για πρέσες εξώθησης χάλυβα και μη σιδηρούχων μετάλλων

ΕΛΟΤ EN 14681

Ασφάλεια μηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για μηχανές και εξοπλισμό για την παραγωγή χάλυβα με φούρνο ηλεκτρικού τόξου

 

ΕΛΟΤ EN 14811

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Ειδικές σιδηροτροχιές για υπερκατασκευές - Αυλακωτή σιδηροτροχιά και συναφή κατασκευή

ΕΛΟΤ EN 14813-1

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Κλιματισμός θαλάμων μηχανοδήγησης - Μέρος 1: Παράμετροι άνεσης

ΕΛΟΤ EN 14813-2

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Κλιματισμός θαλάμων μηχανοδήγησης - Μέρος 2: Δοκιμές τύπου

 

ΕΛΟΤ EN 14844

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Οχετοί ορθογωνικής διατομής

ΕΛΟΤ EN 14865-2

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Λιπαντικά για λιποκιβώτια - Μέρος 2: Μέθοδος για την δοκιμή της μηχανικής ευστάθειας ώστε να καλύπτει ταχύτητες οχήματος μέχρι 200 km/h

ΕΛΟΤ EN 14944-1

Επίδραση των τσιμεντοειδών προϊόντων στο πόσιμο νερό - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Επίδραση των κατασκευασμένων στο εργοστάσιο τσιμεντοειδών προϊόντων στις οργανοληπτικές παραμέτρους

 

ΕΛΟΤ EN 14969

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Συστήματα ελέγχου καταλληλότητας για εργολάβους σιδηροδρομικών εργασιών

ΕΛΟΤ EN 14973

Ταινιόδρομοι για χρήση σε υπόγειες εγκαταστάσεις - Απαιτήσεις ασφάλειας, ηλεκτρικές και αναφλεξιμότητας

ΕΛΟΤ EN 14983

Πρόληψη και προστασία έναντι εκρήξεων σε υπόγεια ορυχεία - Εξοπλισμός και συστήματα προστασίας για εκκένωση εκρηκτικού αερίου

ΕΛΟΤ ΕΝ 14986

Σχεδιασμός ανεμιστήρων για εργασίες σε δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες

ΕΛΟΤ ΕΝ 14989-1

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής μεταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών ανεξαρτήτως υλικού για εφαρμογές θέρμανσης κλειστού τύπου - Μέρος 1: Κατακόρυφα τερματικά αέρος/καπνού για συσκευές τύπου C6

ΕΛΟΤ ΕΝ 14979

Συσκευασία - Εύκαμπτοι μεταλλοπλαστικοί πολυστρωματικοί σωλήνες - Διαστάσεις και ανοχές του ακροφυσίου S 13

ΕΛΟΤ ΕΝ 14994

Συστήματα προστασίας με εξαερισμό έναντι εκρήξεων αερίου

ΕΛΟΤ ΕΝ 15016-4

Τεχνικές σχεδιάσεις - Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Μέρος 4: Ανταλλαγή δεδομένων

ΕΛΟΤ ΕΝ 15020

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Σύζευξη διάσωσης - Απαιτήσεις επίδοσης, ειδική εσωτερική γεωμετρία και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ ΕΝ 15033

Θερμαντήρες κλειστού κυκλώματος για την παροχή ζεστού νερού για υγιεινή με χρήση υγραερίου (LPG) για οχήματα και σκάφη

ΕΛΟΤ ΕΝ 15056

Γερανοί - Απαιτήσεις για διανομείς χειρισμού κοντέινερ

ΕΛΟΤ ΕΝ 15169

Χαρακτηρισμός αποβλήτων - Προσδιορισμός της απώλειας καύσης των αποβλήτων, των ιλύων και των καθιζημάτων

ΕΛΟΤ ΕΝ 15417

Λέβητες κεντρικής θέρμανσης τροφοδοτούμενες με αέρια - Ειδικές απαιτήσεις για λέβητες με ονομαστική εισαγωγή θερμότητας μεγαλύτερη από 70 kW αλλά μη υπερβαίνουσα τα 1000 kW

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8192

Ποιότητα νερού - Δοκιμή αναστολής της κατανάλωσης οξυγόνου από την ενεργό ιλύ για την οξείδωση του άνθρακα και του αμμωνίου

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8469

Μικρά σκάφη - Μη πυράντοχοι σωλήνες καυσίμου

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9994

Αναπτήρες - Προδιαγραφές ασφάλειας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11681-2

Μηχανήματα για τη δασοκομία - Φορητά αλυσοπρίονα - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές - Μέρος 2: Αλυσοπρίονα για χρήση σε δέντρα

 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11737-1

 

 

Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μικροβιολογικές μέθοδοι - Μέρος 1: Προσδιορισμός ενός πληθυσμού μικροοργανισμών στα προϊόντα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15011-4

Ασφάλεια και υγεία σε συγκολλήσεις και συναφείς διεργασίες - Εργαστηριακή μέθοδος για τη δειγματοληψία καπνού και αερίων - Μέρος 4: Πληροφοριακά δεδομένα για τον καπνό

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15652

Μικρά σκάφη - Συστήματα διεύθυνσης της μηχανής από απόσταση για μικρά σκάφη

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16000-5

Αέρας εσωτερικών χώρων - Μέρος 5: Στρατηγική δειγματοληψίας για πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs)