ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2008-07-18                                                                                                                                       

                                                                                                               Νο.13-08

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για Ειδικούς - Εμπειρογνώμονες

οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις παρακάτω Ειδικές Ομάδες Έργου:

Α. Ειδική Ομάδα Έργου για την κωδικοποίηση των Ελληνικών Προτύπων, τη συμπλήρωση της ΒΔ των Ελληνικών Προτύπων και τη δημιουργία συλλογών

Β. Ειδική Ομάδα Έργου για την αναδημιουργία του Συστήματος Ποιότητας της Διεύθυνσης Τυποποίησης

Γ. Ειδική Ομάδα Έργου για τη δημιουργία ιστοτόπων για τα Τεχνικά Όργανα του ΕΛΟΤ και την υποβοήθηση της ηλεκτρονικής τους λειτουργίας

Ημερομηνία δημοσιοποίησης :                  2008-07-18

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 2008-08-25

1. Γενικές πληροφορίες

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) στα πλαίσια των έργων που έχει αναλάβει στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δημιούργησε μια σημαντική Βάση Δεδομένων (μεταδεδομένων και κειμένου) για τα Πρότυπα (πάνω από 20.000) που είναι ενταγμένα στην Ελληνική Τυποποίηση. Τα Πρότυπα αυτά εκπονούνται ή εγκρίνονται από τις Ελληνικές Τεχνικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, η εργασία των οποίων σταδιακά θα γίνεται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο. Τέλος, όλο το νέο σύστημα αυτό απαιτεί αλλαγές στον τρόπο διαχείρισής του εκ μέρους του ΕΛΟΤ και επομένως και επικαιροποίηση του Συστήματος Ποιότητας της Τυποποίησης. Για την υποβοήθησή του σε αυτές τις εργασίες, ο ΕΛΟΤ προτίθεται να συγκροτήσει Ειδικές Ομάδες Έργου με εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αναλάβουν εξειδικευμένες δράσεις.

 

2. Περιγραφή έργου προς ανάθεση

Η πρόσκληση αυτή, γίνεται σύμφωνα με την απόφαση  υπ’αριθμ. 117-05/2005-10-19 του Δ.Σ του ΕΛΟΤ και με το παράρτημα Δ΄ του Κανονισμού Σύστασης και Λειτουργίας των Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης και απευθύνεται σε ειδικούς / εμπειρογνώμονες ως προς το αντικείμενο των έργων.

 

Οι Εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν τις Ειδικές Ομάδες Έργου Α, Β και Γ.

 

Συγκεκριμένα η Ειδική Ομάδα Έργου Α θα κληθεί να μελετήσει και να δημιουργήσει ένα σύστημα ταξινόμησης των Ελληνικών Προτύπων έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά μοναδικό τρόπο ταυτοποίησή κάθε κειμένου, στην Ελληνική ή άλλη γλώσσα, σαν σχέδιο ή σαν οριστικό κείμενο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή κλπ. Έτσι θα δημιουργηθεί ένας κωδικός είδους που θα συνοδεύει κάθε κείμενο σε κάθε έκδοσή του και σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Πέραν τούτου, η ΕΟΕ Α θα ενημερώσει την Βάση Δεδομένων του ΕΛΟΤ με αυτή την κωδικοποίηση για όλα τα Πρότυπα. Η Ειδική Ομάδα Έργου Α βασιζόμενη σε αυτό το σύστημα ταξινόμησης θα δημιουργήσει Συλλογές Προτύπων οι οποίες θα μπορούν να επικαιροποιούνται βασισμένες σε προκαθορισμένα κριτήρια. Η ΕΟΕ Α θα εισηγηθεί επίσης στον ΕΛΟΤ τις αναγκαίες τροποποιήσεις στις διαδικασίες του, ώστε το σύστημα αυτό ταξινόμησης να μπορεί να συντηρηθεί κατά την συνήθη λειτουργία των διαδικασιών της Τυποποίησης.

Η ίδια ΕΟΕ Α θα εξετάσει την υπάρχουσα Βάση Δεδομένων του ΕΛΟΤ και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΕΛΟΤ θα προχωρήσει στην συμπλήρωση και διόρθωση κάθε πεδίου της Β.Δ. αυτής που μπορεί να διορθωθεί και να συμπληρωθεί. Η ΕΟΕ Α θα επικουρεί τις υπηρεσίες του ΕΛΟΤ κατά την μετάπτωση των δεδομένων από την υπάρχουσα ΒΔ του ΕΛΟΤ  στο ΟΠΣ και θα συνδράμει σε κάθε πρόβλημα που θα παρουσιασθεί.

 

Η Ειδική Ομάδα Έργου Β θα κληθεί να μελετήσει τις καταγεγραμμένες διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας του ΕΛΟΤ και ιδιαίτερα αυτές της Τυποποίησης και θα προβεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΟΤ στις αναγκαίες επικαιροποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429. Θα δημιουργήσει όλα τα αναγκαία νέα έντυπα και οδηγίες και θα παραδώσει ένα πλήρες έντυπο και ηλεκτρονικό αντίγραφο του συστήματος. Η Ειδική Ομάδα Έργου Β επίσης θα μελετήσει και θα υλοποιήσει την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών αυτών, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

 

Η Ειδική Ομάδα Έργου Γ θα κληθεί να τακτοποιήσει όλα τα έντυπα ή ηλεκτρονικά αρχεία των Ελληνικών Τεχνικών Οργάνων, να δημιουργήσει ή να επικαιροποιήσει ακριβείς βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των μελών των οργάνων και με τα στοιχεία και έντυπα των τεχνικών οργάνων. Με βάση την παραπάνω εργασία θα δημιουργήσει στο περιβάλλον του νέου συστήματος μηχανογράφησης του ΕΛΟΤ (ΟΠΣ – Livelink) ιστοχώρους για κάθε Τεχνικό Όργανο του ΕΛΟΤ και θα θέσει αυτούς τους ιστοχώρους στην διάθεση των μελών των Τεχνικών Οργάνων προς λειτουργία. Η ΕΟΕ Γ θα λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό όργανο των μελών των Τεχνικών Οργάνων του ΕΛΟΤ και θα διοργανώσει ημερίδες εκπαίδευσής τους.

 

Κάθε Ειδική Ομάδα Έργου θα αποτελείται από τέσσερις εμπειρογνώμονες και ένα Συντονιστή. Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει κατά την κρίση του τον αριθμό των μελών κάθε ΕΟΕ. Κάθε ΕΟΕ θα μπορεί να εργάζεται και στις εγκαταστάσεις του  ΕΛΟΤ κατά τις εργάσιμες ώρες του ΕΛΟΤ και να συνεργάζεται με το προσωπικό του και ιδιαίτερα το προσωπικό της Διεύθυνσης Τυποποίησης, να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του ΕΛΟΤ για την εκτέλεση των καθηκόντων της, χωρίς να υπόκειται σε κανένα περιορισμό ή υποχρέωση τήρησης ωραρίου εργασίας ή οποιουδήποτε άλλου περιορισμού ή καθήκοντος που αναφέρεται στο μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό του ΕΛΟΤ.  Σημαντικό μέρος των εργασιών καθώς και της επικοινωνίας μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ΕΛΟΤ θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

Σε κάθε περίπτωση θα υπογραφεί σχετική σύμβαση του ΕΛΟΤ με κάθε μέλος των Ειδικών Ομάδων Έργου, που θα επιλεγεί.

 

3. Παραδοτέα, έλεγχος και έγκριση αυτών

Παραδοτέα:

 

ΕΟΕ Α:

1.       Μελέτη του τρόπου ταξινόμησης των Ελληνικών Προτύπων

2.       Υλοποίηση της ταξινόμησης στη Β.Δ. των Ελληνικών Προτύπων

3.       Μελέτη του τρόπου δημιουργίας συλλογών προτύπων

4.       Δημιουργία συλλογών προτύπων

5.       Μελέτη συντήρησης του τρόπου ταξινόμησης

6.       Μελέτη των προβλημάτων και των ελλείψεων των πεδίων της Β.Δ. των προτύπων

7.       Διόρθωση των προβλημάτων και των ελλείψεων της Β.Δ. των προτύπων

 

ΕΟΕ Β:

1.       Νέες διαδικασίες, νέα έντυπα Συστήματος Ποιότητας

2.       Μελέτη ηλεκτρονικοποίησης διαδικασιών και εντύπων

3.       Ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών και εντύπων

 

ΕΟΕ Γ:

1.       Τακτοποίηση των εντύπων ή ηλεκτρονικών αρχείων των Τεχνικών Οργάνων του ΕΛΟΤ

2.       Ηλεκτρονικά αρχεία μελών, αποφάσεων, εντύπων και διαδικασιών

3.       Δημιουργία ιστότοπου για κάθε Τεχνικό Όργανο

4.       Δημιουργία εγχειριδίων χρήσης και εκπαιδευτικού υλικού

5.       Εκπαίδευση μελών Τεχνικών Οργάνων στη χρήση των ηλεκτρονικών βοηθημάτων

6.       Παροχή τεχνικής βοήθειας στους χρήστες των ηλεκτρονικών συνεδριάσεων & των video-conferences.

 

4. Διαδικασία επιλογής

 

1. Η υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται εντός 38 ημερολογιακών ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ www.elot.gr/announcement.htm

 

2. Η επιλογή θα γίνει από τους υπεύθυνους του έργου, εντός 5 εργασίμων ημερών περίπου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος.

 

5. Διάρκεια έργου

 

Το έργο κάθε ΕΟΕ θα διαρκέσει έως το τέλος του 2008. Θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του ΕΛΟΤ και των επιλεχθέντων ειδικών - εμπειρογνωμόνων όπου θα καθορίζονται λεπτομερείς προδιαγραφές του έργου, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο καλούνται να εκτελέσουν το έργο τους, με όλες τις απαραίτητες ρήτρες διασφάλισης, καθώς και τον ακριβή τρόπο πληρωμής τους.

 

6. Αμοιβή εμπειρογνωμόνων έργου

 

Η αμοιβή για κάθε Εμπειρογνώμονα καθορίζεται σε 6.000 € και για το Συντονιστή 7.000 €.  Στο ως άνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

 

7. Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα για τους εμπειρογνώμονες

 

7.1 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μεταπτυχιακοί τίτλοι στο αντικείμενο και στις εξειδικεύσεις του έργου θα ληφθούν υπόψη.

7.2 Άριστη γνώση της Αγγλικής. Προαιρετικά, επιθυμητή η καλή γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής.

7.3 Τα μέλη πρέπει να διαθέτουν εμπειρία ή/και κατάρτιση τουλάχιστον σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

 

Η εμπειρία αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται από προηγούμενες εργασίες ή έργα ανά τομέα. Η επιλογή των μελών θα γίνει και με κριτήριο την πληρότητα των ΕΟΕ σε τεχνογνωσία  στους ως άνω τομείς.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης με τον ΕΛΟΤ (Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 08).

8. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος και απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

Η αίτηση ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

-           Αίτηση συμμετοχής στην ΕΟΕ στην οποία επιθυμούν να επιλεγούν

-           Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

-           Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος

-           Υπεύθυνη δήλωση χρονικής διαθεσιμότητας (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω ενότητα 7).

 

Η αίτηση υποβάλλεται στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κας. Μ. Βερυκίου τηλ. 210-2120108) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση mdv@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008. Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος κατά την κρίση του.

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

 

 

Ν. Συμφέρης