ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2008-05-30                                                                                                                                      

                                                                                                               Νο.11-08

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για Ειδικούς - Εμπειρογνώμονες

οι οποίοι θα συμμετέχουν στη σύνταξη του
ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432  «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές»

 

Ημερομηνία δημοσιοποίησης :                  2008-05-30

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 2008-06-06

1. Γενικές πληροφορίες

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) έχει αναλάβει την εκπόνηση των τυποποιητικών εγγράφων του συστήματος ποιότητας που απαιτούνται για τη διαχείριση της ποιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ).

(Σύμβαση συνεργασίας ΥΠΟΙΟ-ΕΛΟΤ που υπεγράφη στις 2007-08-09 για το Ελληνικό Πρότυπο Διαχείρισης Έργων-ΕΠΔΕ)

 

 2. Περιγραφή έργου προς ανάθεση

Η πρόσκληση αυτή, γίνεται σύμφωνα με την απόφαση  υπ’αριθμ. 95-05/2005-08-03 του Δ.Σ του ΕΛΟΤ και με το παράρτημα Δ΄ του Κανονισμού Σύστασης και Λειτουργίας των Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης και απευθύνεται σε ειδικούς / εμπειρογνώμονες ως προς το αντικείμενο του έργου.

 

Οι Εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν την Ειδική Ομάδα Έργου 3 (ΕΟΕ 3) «Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές» και θα αναλάβουν την εκπόνηση του ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432  «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές». Το πρότυπο αυτό θα αναλύει τη μεθοδολογία, τις διαδικασίες και τους όρους  λειτουργίας του συστήματος ελέγχου της συμμόρφωσης των φορέων που θα εφαρμόσουν το ΕΛΟΤ 1429, το είδος, το  περιεχόμενο και την πιθανή διαβάθμιση (ανάλογα με το μέγεθος του φορέα) του  σήματος ή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης και τη διάρκεια ισχύος του, τις διαδικασίες επιθεωρήσεων/ επαληθεύσεων και επιτήρησης, τον τρόπο διασφάλισης της εγκυρότητας των εσωτερικών ελέγχων, το είδος και την κλιμάκωση της βαρύτητας των μη συμμορφώσεων,  καθώς  και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία σχετίζεται με την λειτουργία των πιστοποιητικών οργανισμών ή άλλων ελεγκτικών  μηχανισμών.

 

Κάθε διαθέσιμο κείμενο βάσης θα τεθεί υπόψη της ΕΟΕ 3.

 

Η ΕΟΕ 3 συγκροτείται από τρία (3) μέλη, τον Συντονιστή Εμπειρογνώμονα και δύο (2) Εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν από τις αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τη δημοσίευση της παρούσης ή από όσες έχουν ήδη κατατεθεί για τις ΕΟΕ 1 και 2 του ιδίου έργου και οι αιτούντες επιθυμούν να κριθούν και για την ΕΟΕ 3.

 

Ο Συντονιστής και οι άλλοι δύο Εμπειρογνώμονες θα αποδεχθούν να εργάζονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Σύστασης & Λειτουργίας Τεχνικών Επιτροπών και Εκπόνησης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων. Σημαντικό μέρος των εργασιών καθώς και της επικοινωνίας μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ΕΛΟΤ θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

Σε κάθε περίπτωση θα υπογραφεί σχετική σύμβαση του ΕΛΟΤ με τον Συντονιστή και τους λοιπούς Εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν.

 

3. Παραδοτέα, έλεγχος και έγκριση αυτών

 

Η εκπόνηση του ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432 με τη συμμετοχή της ΕΟΕ 3, θα εκτελεστεί ανά φάσεις, ως ακολούθως:

 

Φάση Ι. Σύνταξη ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432

Περιγραφή: Η ΕΟΕ 3εκπονεί το ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432  σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική γλώσσα και τα υποβάλει για προέγκριση στη Συντονιστική Επιτροπή

Παραδοτέο: ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432

Διάρκεια υλοποίησης ενέργειας: Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης

Υπεύθυνος: ΕΟΕ 3

 

Φάση ΙΙ. Προέγκριση ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432

Περιγραφή: Η Συντονιστική Επιτροπή προεγκρίνει το παραδοτέο της ΕΟΕ 3 και τα υποβάλλει στην ΕΛΟΤ/ΤΕ 95 για σχολιασμό και έγκριση

Παραδοτέο: Εγκεκριμένα από Συντονιστική Επιτροπή ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432

Διάρκεια υλοποίησης ενέργειας: Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της Φάσης Ι

Υπεύθυνος: Συντονιστική Επιτροπή ΕΛΟΤ

 

Φάση ΙΙΙ. Σχολιασμός ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432

Περιγραφή: Η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 95 υποβάλλει αναλυτικά τα σχόλιά της επί των παραδοτέων της Φάσης ΙΙ στην ΕΟΕ 3

Παραδοτέο: Σχόλια επί των ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432

Διάρκεια υλοποίησης ενέργειας: Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της Φάσης ΙΙ

Υπεύθυνος: ΕΛΟΤ/ΤΕ 95

 

Φάση ΙV. Ενσωμάτωση σχολίων στο ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432

Περιγραφή: Η ΕΟΕ 3 επεξεργάζεται τα σχόλια της ΕΛΟΤ/ΤΕ 95, τα ενσωματώνει και υποβάλλει τα αναθεωρημένα ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432 στην ΕΛΟΤ/ΤΕ 95 για έγκριση

Παραδοτέο: Αναθεωρημένα ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432

Διάρκεια υλοποίησης ενέργειας: Εντός προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της Φάσης ΙΙΙ.

Υπεύθυνος: ΕΟΕ 3

 

Φάση V. Έγκριση ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432

Περιγραφή: Η ΕΛΟΤ/ΤΕ 95 αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη του σχεδίου. Αν το σχέδιο απορριφθεί, η διαδικασία επανέρχεται στη φάση IV, χωρίς πρόσθετη αμοιβή για τα μέλη της ΕΟΕ 3 και τον Εμπειρογνώμονα. Η φάση αυτή, αν η απόφαση της ΤΕ95 είναι αρνητική, φέρει το σχέδιο του Προτύπου πίσω στην φάση IV.

Παραδοτέο: Εγκεκριμένα ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432

Διάρκεια υλοποίησης ενέργειας: Εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της Φάσης ΙV

Υπεύθυνος: ΕΛΟΤ/ΤΕ 95

 

Φάση VΙ. Δημόσια Κρίση ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432

Περιγραφή: Η ΔΤ του ΕΛΟΤ υποβάλει τα ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432 στη διαδικασία της Δημόσιας Κρίσης, συλλέγει τα ενδεχόμενα σχόλια και τα υποβάλει στην ΕΛΟΤ/ΤΕ 95.

Παραδοτέο: Σχόλια επί των ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432 από Δημόσια Κρίση

Διάρκεια υλοποίησης ενέργειας: Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της Φάσης V.

Υπεύθυνος: Τεχνικός Υπεύθυνος ΕΛΟΤ/ΤΕ 95

 

Φάση VΙΙ. Επεξεργασία σχολίων Δημόσιας Κρίσης

Περιγραφή: Η ΕΛΟΤ/ΤΕ 95 αποφασίζει για την κατά περίπτωση ενσωμάτωση των  σχολίων στα τελικά κείμενα και τα προωθεί στην ΕΟΕ 3 για επεξεργασία.

Παραδοτέο: Σχόλια για ενσωμάτωση στα τελικά ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432

Διάρκεια υλοποίησης ενέργειας: Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της Φάσης VΙ.

Υπεύθυνος: ΕΛΟΤ/ΤΕ 95

 

Φάση VΙΙΙ. Τελικά ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432

Περιγραφή: Η ΕΟΕ 3 προβαίνει στην τελική διαμόρφωση των Ελληνικών Προτύπων, καθώς και στη μετάφρασή τους στην Αγγλική και δημιουργεί και τα απαραίτητο γλωσσάρια ελληνο-αγγλικών όρων. Παραδίδει δε τα τελικά κείμενα στον ΕΛΟΤ προς επικύρωση και δημοσίευση.

Παραδοτέο: α) Τελικό ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432, β) Τελικό ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1432 (Αγγλικά), γ) γλωσσάρια ελληνο-αγγλικών όρων

Διάρκεια υλοποίησης ενέργειας: Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της Φάσης VΙΙ.

Υπεύθυνος: ΕΟΕ 3.

 

 

Η ΕΟΕ 3 θα συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος για τον αποτελεσματικό συντονισμό του έργου. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την προ-έγκριση των παραδοτέων, προκειμένου αυτά να προωθηθούν στην αρμόδια Τεχνική Επιτροπή (ΕΛΟΤ ΤΕ 95) για την τελική έγκριση, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του ΕΛΟΤ. Η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 95 συγκροτείται από τον ΕΛΟΤ και αποτελείται από εκπροσώπους του ΕΛΟΤ, του ΥΠΟΙΟ καθώς και συναρμόδιων Υπουργείων και λοιπών ενδιαφερομένων.

 

Παράλληλα η ΕΟΕ 3 πρέπει να συνεργαστεί (πιθανόν σε κοινές συνεδριάσεις) με τις λοιπές ΕΟΕ που έχουν συσταθεί στα πλαίσια του ίδιου έργου.

 

Μετά την αποδοχή του τελικού παραδοτέου από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 95, η Συντονιστική επιτροπή του έργου θα παραλάβει από την ΕΟΕ 3 το φυσικό αντικείμενο του έργου, δηλαδή τα κείμενα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και το γλωσσάριο, και θα ελέγξει την ακριβή τήρηση του μορφότυπου του ΕΛΟΤ. Ακολούθως, η σχέση του ΕΛΟΤ με τα μέλη της ΕΟΕ λύεται και τα μέλη εξοφλούνται.

 

Η υποστήριξη της ΕΟΕ 3, τόσο σε θέματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όσο και γραμματειακά, γίνεται από τον ΕΛΟΤ. Η τελική επιμέλεια των μεταφράσεων θα γίνει από τον ΕΛΟΤ.

 

 

4. Διαδικασία επιλογής

 

1. Η υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ www.elot.gr/announcement.htm

 

2. Η επιλογή θα γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή του έργου, επικουρούμενη από το ΥΠΟΙΟ εντός 5 εργασίμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος.

 

5. Διάρκεια έργου

 

Το έργο θα διαρκέσει περίπου 40 ημέρες μη συμπεριλαμβανόμενης της διάρκειας της Δημόσιας Κρίσης και του χρόνου των παρατηρήσεων – διορθώσεων από την ΤΕ 95. Η έναρξη του έργου θα γίνει με την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του ΕΛΟΤ και των επιλεχθέντων ειδικών - εμπειρογνωμόνων όπου θα καθορίζονται λεπτομερείς προδιαγραφές του έργου, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο καλούνται να εκτελέσουν το έργο τους, με όλες τις απαραίτητες ρήτρες διασφάλισης, καθώς και τον ακριβή τρόπο πληρωμής τους.

 

6. Αμοιβή εμπειρογνωμόνων έργου

 

Η αμοιβή για κάθε Εμπειρογνώμονα καθορίζεται σε 5.000 € και για το Συντονιστή 6.000 €.  Στο ως άνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

 

7. Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα για τους εμπειρογνώμονες

 

7.1 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μεταπτυχιακοί τίτλοι στο αντικείμενο και στις εξειδικεύσεις του έργου θα ληφθούν υπόψη.

7.2 Άριστη γνώση της Αγγλικής. Προαιρετικά, επιθυμητή η πολύ καλή γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής.

7.3 Τα μέλη πρέπει να διαθέτουν εμπειρία ή/και κατάρτιση τουλάχιστον σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

 

Η εμπειρία αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται από προηγούμενες εργασίες ή έργα ανά τομέα. Η επιλογή των μελών θα γίνει και με κριτήριο την πληρότητα της ΕΟΕ 3 σε τεχνογνωσία  στους ως άνω τομείς.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης με τον ΕΛΟΤ (Ιούνιο – Σεπτέμβριο 08).

8. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος και απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

Η αίτηση ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

-           Αίτηση συμμετοχής στην ΕΟΕ 3

-           Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

-           Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος

-           Υπεύθυνη δήλωση χρονικής διαθεσιμότητας (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω ενότητα 7).

 

Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις αιτήσεις των εμπειρογνωμόνων της παρούσας ανακοίνωσης για την επιλογή μελών και άλλων Ειδικών Ομάδων Έργου στο πλαίσιο του ίδιου έργου, με την επιφύλαξη της χρονικής τους διαθεσιμότητας στον απαιτούμενο χρόνο και της δήλωσης της επιθυμίας τους να λάβουν μέρος στις εργασίες της ΕΟΕ 3.

 

Η αίτηση υποβάλλεται στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κας. Μ. Βερυκίου τηλ. 210-2120108) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση mdv@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008. Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος κατά την κρίση του.