ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2006-12- 19                                                                                                                                   

100-06

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣE ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ Ανοικτο ΔιεθνΗ Διαγωνισμο ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρικών Καλωδίων, Παιδικών Παιγνιδιών και  Παιγνιδοτόπων  και Πολυμερών και Ελαστικών του ΕΛΟΤ Α.Ε. (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗς 8483-06/2006-11-26)

 

 

Ι) Ερωτήματα Εταιρείας HΛΕΞ ΕΛΛΑΣ

 

Eρώτημα 1 (αφορά την συσκευή: THK-5)

 

Το πρότυπο ΕΝ 60811-1-2:1995 έχει αντικατασταθεί από το ΕΝ 60216-4-1, αίροντας μειονεκτήματα του ΕΝ 60811-1-2.

Το πρόβλημα είναι ότι απαιτείται βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα, προκειμένου να επιτευχθεί ισοκατανομή θερμοκρασίας +/-2% μέχρι τους 250ºC.

H φυσική ροή αέρα εξαρτάται από την κλίση θερμοκρασίας στον θάλαμο και θα αυξάνεται όσο αυξάνεται η διαφορά θερμοκρασίας.

 

Απάντηση 1

 

Το πρότυπο  ΕΝ 60216-4-1 το οποίο αναφέρετε δεν καταργεί το πρότυπο ΕΝ 60811-1-2 (το οποίο παραμένει σε ισχύ) αλλά το HD 611.4.1. S1 

 

Eρώτημα 2 (αφορά την συσκευή: TΧΤ-2)

 

Τα θερμοζεύγη που συνοδεύουν τα καταγραφικά θερμόμετρα τι συνολικό μήκος θα έχουν;

 

Απάντηση 2

 

Το ελάχιστο μήκος κάθε θερμοζεύγους είναι 3 m

 

Mε την ευκαιρία διευκρινίζεται ότι, όπως και τα άλλα όργανα του διαγωνισμού, τα καταγραφικά θερμόμετρα ΤΧΤ-2 πρέπει επίσης να συνοδεύονται από πιστοποιητικό διακρίβωσης για το μέγεθος της θερμοκρασίας στο εύρος λειτουργίας τους σύμφωνα με τον όρο της διακήρυξης 14.4. 

 

 

 

 

Eρώτημα 3 (γενικό)

 

Α) Aπαιτείται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής να είναι σύμφωνα με συγκεκριμένο υπόδειγμα;

Β)  Οι ενδεικτικές προϋπολογιστικές τιμές είναι δεσμευτικές, μη επιδεχόμενες υπερβάσεως;

 

Απάντηση 3

 

Α) Το συγκεκριμένο υπόδειγμα είναι ενδεικτικό. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνα με το Προεδρ. Διάταγμα 394, άρθρο 25.

Β)   Δεν  είναι δεσμευτικές

 

II)  Ερώτημα Αντιπροσωπειών ΛΕΒΗ

 

Ερώτημα 1 (αφορά την συσκευή: ΤΠΠ-3)

 

Στην σελίδα 62 της διακήρυξης, που αφορά την συσκευή ΤΠΠ-3 (Ευφλεκτότητας υφασμάτων) και στην παράγραφο 2.5 αναγράφεται ότι «Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Διακρίβωσης για εκείνα από τα χαρακτηριστικά της ….»

 

Η συσκευή που θα προσφέρουμε καλύπτεται από Πιστοποιητικό Διακρίβωσης, το οποίο όμως δεν καλύπτει τα πλαίσια στήριξης, τα οποία είναι παρελκόμενα της συσκευής.

 

Για τα πλαίσια στήριξης μπορεί να παρασχεθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (ότι δηλαδή συμμορφούται προς τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων) παρόμοιο με το παρατιθέμενο υπόδειγμα πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί για άλλου τύπου συσκευή.

 

Παρακαλούμε γνωρίστε μας εάν το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης είναι αποδεκτό.

 

 

Απάντηση 1

 

Για τις διαστάσεις του πλαισίου στήριξης της συσκευής ΤΠΠ-3 (για τις οποίες στο Πρότυπο ΕΝ 71-2:2006 δεν αναφέρονται ανοχές) αρκεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Συνεπώς αντίστοιχα τροποποιείται η παρ. 2.5 της σελ. 62 της διακήρυξης.

 

III) Λοιπές διευκρινίσεις-διορθώσεις από ΕΛΟΤ

 

1) Διόρθωση που αφορά την συσκευή ΕΠΕ-2: Στις τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 73 της διακήρυξης) το Πρότυπο ΕΝ 1552-2 αντικαθίσταται με το Πρότυπο ΕΝ 1555-2 

 

2) Διόρθωση που αφορά την συσκευή ΕΠΕ-3: Στο εδάφιο 2.12 των τεχνικών προδιαγραφών (σελ. 75 της διακήρυξης) διαγράφεται η λέξη «θερμοκρασία»